APOCALIPSIS 5

1Te ní xiní tucu‑í sá Yàá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ núndàha‑gá ɨɨⁿ tutú ní nacaúnuu xio ndaha cùha‑gá, te ndèé lètrá ndàa sátá‑xi ndɨhɨ ndàa xɨtɨ́‑xi, te úsá tnàhá tutú lǐhli ñùhu seyú ndèé sátá tùtú‑áⁿ cuèndá sá vǎ dáñá‑xí nàcaá. 2Te ní xiní‑í ɨɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí, te ndee vìhi‑xi te níhi càháⁿ‑xi, te càchí‑xi: —¿Yoo tàú‑xi xocàni nchaa tutú lǐhli ñùhu seyú ndèé sátá tùtú‑a te nadacàá‑xi? —càchí espíritú‑áⁿ. 3Dico ni àndɨu, te ni nǔú ñùyíú‑a, te ni ndàa xɨtɨ́ ñuhu ñá túú ɨ̀ɨⁿ ñáyiu tàú‑xi nadacàá tutú‑áⁿ te cundèhé‑yu. 4Te yúhú ní ngüíta‑í ndàhyú víhì‑í cuèndá sá ñà túú nì ɨɨⁿ ñáyiu tàú‑xi nadacàá tutú‑áⁿ cundèhé‑yu. 5Te ɨɨⁿ cue tée cùu sacuéhé xǐnucóo xíáⁿ nǐ cachí‑güedé xii‑í: —Vá ndàhyú‑gá‑n, te cada cuèndá‑n chi Yaá ío cùnuu cuu ndɨ mee cue ñáyiu cùu ñaní tnáhá ndǐi Jùdá, dɨu‑ni Yaá cúú ñàní tnáhá ndǐi Dàvií, Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ Yaá ní ndacu ní yáha nchaa nándɨ sá nǐ yáha, núu xíǎⁿ dɨu‑gá tàú‑gá xocàni‑gá nchaa tutú lǐhli ñùhu seyú ndèé sátá tùtú‑áⁿ te nadacàá‑gá —duha càchí tée cùu sacuéhé‑ǎⁿ. 6Te tnuú ndɨ òcó cúmí cue tée cùu sacuéhé xǐnucóo‑áⁿ, ndɨhɨ tnuú ndɨ cùmí quɨtɨ xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, ndɨhɨ núú núcǒo Yaá táxí tnùní‑áⁿ nǐ xiní‑í nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé te ní xíhí‑dɨ ni cùu te ní ndoto‑dɨ, te ndèé úsá ndɨquɨ‑dɨ, te ndèé úsá tɨnùu‑dɨ, te sá ùsá tɨnùu‑dɨ‑áⁿ cútnùní sá ndécú ǔsá espíritú cúú cuèndá Yǎ Ndiǒxí, ducaⁿ càa Yaá‑áⁿ nǐ xiní‑í. Te cue espíritú‑áⁿ nǐ tendaha‑gǎ xícá cùu‑xi nɨ caa xico ñuyíú. 7Te Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑gá núú Yàá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ. 8Te òré ní queheⁿ‑gá tutú‑áⁿ te ndɨ cùmí quɨtɨ xǐnutnɨ́ɨ xíáⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güèdɨ núú‑gǎ, te ducaⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́ tùcu ndɨ ócó cúmí cue tée cùu sacuéhé xǐnucóo‑áⁿ, te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú‑güedě xǐnehe‑güedé yaá sá nání àrpá, te xǐnehe tucu‑güedé ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú‑güedě ɨɨⁿ caa tɨ̌cùú ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, te chitu dǔsa sá sàháⁿ tnámí. Te ñúhmá dǔsa sá sàháⁿ tnámí‑ǎⁿ cúú‑xí dàtná nchaa tnúhu càháⁿ nchaa ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí òré càháⁿ ndɨhɨ ñàhá‑yu xii‑gá. 9Te xìta‑güedé ɨɨⁿ ndudú sáá ndɨ̀hɨ cue quɨtɨ‑áⁿ chíñùhu ñaha‑güedé xii‑gá, te càchí‑güedé ndɨhɨ cue quɨtɨ‑áⁿ: Yòhó tàú‑n quèheⁿ‑n tutú‑a te xocàni‑n nchaa tutú lǐhli ñùhu seyú ndèé sátá‑xi, chi yòhó ní satɨ nɨ́ñɨ́‑n te ní xíhí‑n, te cuèndá xíǎⁿ ní nduu cuèndá Yǎ Ndiǒxí cue ñáyiu ɨɨⁿ ɨɨⁿ nàcióⁿ, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú, ndɨhɨ ñáyiu càháⁿ ndɨ́ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu, ndɨhɨ ñáyiu xǐndecu ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi. 10Te ní quìdé‑n‑yu dàtná cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu, te ní quide tùcú‑n‑yu dàtná cue dútú sǎ cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. Te sáá nduu te taxi tnùní‑yu ñuyíú‑a. Duha càháⁿ cue tée‑áⁿ ndɨhɨ cue quɨtɨ‑áⁿ chíñùhu‑güedé ndɨhɨ‑güedɨ Yaá‑áⁿ. 11Te sátá dúcáⁿ te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ cuéhé víhí espíritú xínú cuèchi nɨ candéé núú núcǒo Yaá táxí tnùní‑áⁿ, ndɨhɨ núú xǐnutnɨ́ɨ ndɨ cùmí cue quɨtɨ‑áⁿ, ndɨhɨ núú xǐnucóo cue tée cùu sacuéhé‑ǎⁿ, te ní xiní‑í sá sǔúní cuěhé víhí espíritú‑áⁿ xǐndecu xíáⁿ, 12te níhi ní cáháⁿ cue espíritú‑áⁿ, te càchí‑xi: Yòhó Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé te ní xíhí ní cùu te ní ndoto, te yòhó ío càhnu cuu‑n, te ndècu ndɨhɨ‑n nchaandɨ túhú, te ío ndècu ndɨhɨ‑n sá xìní tnùní‑n, te ndàcu‑n quide‑n nchaa sá cuìní‑n, te nèhe‑ndɨ́ sá yɨ́ñùhu núú‑n, te ío váha quìde‑n, te chìñuhu ñaha‑ndɨ́ xii‑n, chi ducaⁿ tàú‑ndɨ́ cada‑ndɨ́ chi ío càhnu cuu‑n. Duha càchí nchaa cue espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá chíñùhu ñaha‑xi. 13Te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ nchaandɨ túhú sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí ndécú àndɨu, ndɨhɨ nchaa sá ndécú ñùyíú, ndɨhɨ nchaa sá ndécú xɨ̀tɨ́ ñuhu, ndɨhɨ nchaa sá ñúhú xɨ̀tɨ́ ndute làmár, te xǐcachí‑xi: Yòhó Yaá núcǒo núú xìlé váha, ndɨhɨ yòhó Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé táxí tnùní‑ndó, te nèhe‑ndɨ́ sá yɨ́ñùhu núú‑ndó, te ducaⁿ ǐo ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑ndó, chi ío váha quìde‑ndo te ío cùnuu‑ndo, te dɨu‑ni duha cáháⁿ váha‑ndɨ́ cuèndá‑ndó nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Duha càchí nchaa sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí. 14Te ndɨ cùmí cue quɨtɨ xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ càchí‑güedɨ: —¡Ducaⁿ na cùnduu! —cachí‑güedɨ. Te ndɨ òcó cúmí cue tée cùu sacuéhé xǐndecu‑áⁿ nǐ ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑güedě chíñùhu‑güedé Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\