APOCALIPSIS 6

1Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í sá Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé‑áⁿ nǐ xócání‑gǎ ɨɨⁿ tutú lǐhli ñùhu seyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿ nuu‑áⁿ, te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ quɨtɨ cúmí xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, te níhi ní cáháⁿ‑dɨ dàtná càháⁿ ñúhu, te càchí‑dɨ: —¡Taquìxi cundehe‑n! —cachí‑dɨ. 2Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xiní‑í ɨɨⁿ cuàyú cuìxíⁿ yódó ñàha ɨɨⁿ sá yódó ñàha xii‑dɨ, te sá yódó ñàha xii‑dɨ‑áⁿ néhé‑xí ɨ̀ɨⁿ arcú sá cúú tnùxií‑xi, te ní nduu táhú‑xi ɨɨⁿ coròná, te ní ndacu‑xi ní cunuu‑xi te ducaⁿ‑ni ta cùnuu‑xi cuáháⁿ. 3Te òré ní xócání‑gǎ tutú lǐhli cùu uú ñúhú sèyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿ nuu‑áⁿ, te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ tucu ɨngá quɨtɨ cùu uú xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, te càchí‑dɨ: —¡Taquìxi cundehe‑n! —cachí‑dɨ. 4Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xiní tucu‑í ɨɨⁿ cuàyú tɨ́cuèhé ní quee‑dɨ cuáháⁿ‑dɨ, te yòdo ñaha ɨɨⁿ sá yódó ñàha xii‑dɨ, te sá yódó ñàha xii‑dɨ‑áⁿ nǐ níhí‑xi tnúhu ndee ìní sá dátɨ̀cánuu‑xi ñáyiu vá cúndècu ndɨhɨ tnaha váha‑gá‑yu, te ngüíta ñáyiu cahni tnàhá‑yu, te ní nduu táhú‑xi ɨɨⁿ yuchí cáhnú vìhi. 5Te òré ní xócání tùcu Yaá‑áⁿ ɨngá tutú lǐhli cùu uní ñúhú sèyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿ nuu‑áⁿ, te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ quɨtɨ cùu uní xǐnutnɨ́ɨ xíáⁿ, te càchí‑dɨ: —¡Taquìxi cundehe‑n! —cachí‑dɨ. Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xiní tucu‑í ɨɨⁿ cuàyú tnúú te yòdo ñaha tucu ɨɨⁿ sá yódó ñàha xii‑dɨ, te sá yódó ñàha‑áⁿ núndàha‑xi úú yaxiⁿ lìbré. 6Te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ tnuú cue quɨtɨ xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, te càchí‑xi: —Ɨɨⁿ cuàrtú‑nǎ trìú níhí‑ndó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ dǐhúⁿ denàriú, te úní cuàrtú‑nǎ cebàdá níhí‑ndó sǎ ɨ́ɨ́ⁿ tùcu díhúⁿ denàriú, dico acìtí ndɨhɨ ndudí ndéhé yoho yàha stilé chi vá ndɨ́hɨ́ nìhnu —duha càchí sá càháⁿ‑áⁿ. 7Te òré ní xócání tùcu Yaá‑áⁿ tutú lǐhli cùu cumí ñúhú sèyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿ nuu‑áⁿ, te ní tecú tucu dóho‑í ní cáháⁿ tucu ɨngá quɨtɨ cùu cumí xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, te càchí‑dɨ: —¡Taquìxi cundehe‑n! —cachí‑dɨ. 8Te òré‑ni‑áⁿ nǐ xiní tucu‑í ɨɨⁿ cuàyú yàhá, te yòdo ñaha tucu ɨɨⁿ sá yódó ñàha xii‑dɨ, te sá yódó ñàha xii‑dɨ‑áⁿ nání‑xí Sǎ xìhí, te xíǎⁿ sáhní‑xí ñǎyiu, te sátá xǐǎⁿ nchìcúⁿ sá nèhé núú ndécú ñǎyiu ní xíhí. Te cúmí xichi cùu ñuyíú, te sá sáhní ñàha xii ñáyiu‑áⁿ nǐ níhí‑xi tnúhu ndee ìní danàa‑xi ñáyiu ɨɨⁿ xichi ñuyíú, te davá‑yu cahni ñaha‑xi ndɨ̀hɨ yuchí, te cada‑xi sá cóó tnàmá te cuú‑yu, te cada tucu‑xi sá cóó cuěhé cahni‑xi ñáyiu, te dɨu‑ni tucu‑xi cada sá ncháá quɨ̀tɨ dééⁿ cahni‑dɨ ñáyiu. 9Te òré ní xócání tùcu Yaá‑áⁿ tutú lǐhli cùu uhúⁿ ñúhú sèyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿnuu‑áⁿ, te òré‑áⁿ nǐ xiní‑í nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ núú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí, te ndàa caha xíǎⁿ ní xiní‑í xǐndecu nchaa àlmá ñáyiu ní sahni‑güedé núú ñùyíú sǎ cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí, ndɨhɨ sá cuèndá sá nǐ cáháⁿ váha‑yu cuèndá‑gá. 10Te nchaa àlmá‑áⁿ nǐhi xǐcáháⁿ‑xi, te xǎhaⁿ‑xi xìi Yá Ndiǒxí: —Yòhó Dútú Ndiǒxí cúú‑n Yàá ñá túú tnàhí cuéchi‑xi, te ñá túú tnàhí quée cáva‑n quìde‑n ɨɨⁿ sá càháⁿ‑n. ¿Te ná ndéé ama dandòho‑n ñáyiu ndècu ñuyíú nachinaa‑n cuèndá sá nǐ quide ñàhá‑yu xii‑ndɨ́‑i? —càchí cue àlmá‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. 11Te sátá dúcáⁿ te nchaa cue àlmá ñáyiu‑áⁿ nǐ níhí‑xi dóó cuìxíⁿ ní quée cuíhnu‑xi, te ní xítnǔhu ñaha xìi‑xi sá ná ndètatú‑xi te cundetu tnaa‑xi ndéé ná xǐnu cava cuú ñáyiu nàcuáa ndèé tnuní dàtná ní xíhí cue ñáyiu dii àlmá‑xi cùu‑xi. Te ñáyiu sa ní xíhí‑áⁿ ɨɨⁿ‑ni cùú‑yu ndɨhɨ ñáyiu vitna cuú‑áⁿ chi mee‑ni chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú quídě‑yu, te dɨu‑ni ichi‑gá ndécǔ‑yu. 12Te òré ní xócání tùcu Yaá‑áⁿ tutú lǐhli cùu iñú ñúhú sèyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿ nuu‑áⁿ, te ní xiní‑í súúní nǐhi ní quɨdɨ‑xi ñuyíú, te ní cutnuu nɨ̀hií núú nchǐcanchii dàtná ɨɨⁿ dóó tnúú, te ní cuu tɨcuèhé nɨ́ñɨ́ nɨhìí núú yǒó. 13Te ní xiní‑í ní ngoyo chódíní ñuyíú‑a dàtná ngóyó ngǔxí yɨ́hɨ́ òré quéné tǎchí nǐhi. 14Te ní xiní‑í ní nadúcúⁿnuu andɨu dàtná nádǔcúⁿnuu ɨɨⁿ tutú te ní ndóñúhú‑xí, te nchaa tɨndúú nǐ xica ndehe‑xi núú ndécú‑xí, te ducaⁿ nǐ xica ndehe tucu nchaa tɨndúú yìchí ndécú xɨ̀tɨ́ ndute làmár. 15Te nchaa cue tée yɨ̀ndaha ñáyiu ní nguɨ́vǎha‑güedé, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue tée ío tàxi tnuní, ndɨhɨ nchaa ñáyiu cuica, ndɨhɨ nchaa cue tée tàxi tnuní sandàdú, ndɨhɨ cue sandàdú cue tée ío váha sàá dɨ́quɨ́‑xi nàcuáa cada‑güedé nàá‑güedé, ndɨhɨ nchaa ñáyiu ñá túú tnàhí dàñá quee núú chíúⁿ pàtróóⁿ‑xi, ndɨhɨ nchaa ñáyiu dàñá quéé nǔú chìuⁿ patróóⁿ‑xi. Te dava ñáyiu‑áⁿ nǐ nguɨ́vǎha‑yu xɨtɨ́ yaú, te davá‑yu ní nguɨ́vǎha‑yu nchaa tnuú cava. 16Te xǎhǎⁿ‑yu nchaa tɨndúú ndɨhɨ nchaa cava: —Chí tácùuⁿ chiváha ñaha‑ndo xìi‑ndɨ́ cuèndá sá vǎ quìní ñáhá Yàá ío tàxi tnuní núcǒo núú xìlé váha, ndɨhɨ cuèndá sá vǎ dándòho ñaha Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, chi Yaá‑áⁿ ǐo cùdééⁿ‑gǎ núú‑ndɨ̌ —duha càchí nchaa ñáyiu‑áⁿ xǎhǎⁿ‑yu xii nchaa tɨndúú‑ǎⁿ ndɨhɨ nchaa cava‑áⁿ. 17Te vitna ní sáá nduu ío cùu cahnu nduu tnúndòho tnúhu ndàhú, te vá yǒo ɨɨⁿ cundee ìní‑xi yáha nchaa tnúndòho‑a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\