APOCALIPSIS 7

1Te sátá xǐǎⁿ te ní xiní‑í cúmí tnàhá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xǐnutnɨ́ɨ‑xi ndɨ cùmí xio ñuyíú, te cue espíritú‑áⁿ nǐ ngani‑xi táchí cuèndá sá vǎ cuícó‑gǎ‑xi ni làmár, te ni dɨ̌quɨ́ yutnu, te ni ɨ̀ɨⁿ xichi ñuyíú vǎ cuícó‑gǎ‑xi. 2Te cue espíritú‑áⁿ ndécú ndɨ̀hɨ‑xi tnúhu ndee ìní danàa‑xi sá ìó làmár ndɨhɨ sá ìó ñuhu yìchí, te ní xiní tucu‑í ɨngá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní quee nchita‑xi ndàa nacuáa quène nchícanchii, te nùndaha‑xi seyú Yǎ Ndiǒxí Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú, te níhi ní cáháⁿ‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi ndɨ cumí cue espíritú‑áⁿ: 3—Vá dánàa‑ndo sá ìó làmár, te ni vǎ dánàa‑ndo yutnu, te ni ɨ̀ɨⁿ sá ìó ñuyíú vǎ dánàa‑ndo, chi cundetu‑ndo ndèé ná tàxi ndecu‑ndɨ́ ɨɨⁿ sèñá tneé nchaa ñáyiu xìnu cuechi núú Tǎtá‑ó Dǔtú Ndiǒxí —duha càchí espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi ndɨ cumí espíritú xǐnutnɨ́ɨ ndɨ cùmí xichi ñuyíú. 4Te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ, te ní cachí‑xi sá nǔú ndɨ́ ùxúú xichi cue ñáyiu isràél te ní xínu ɨɨⁿ cièndú údico cúmí mǐl‑yu ní ngúndecu sèñá tneé‑yu. 5Te núú ɨ́ɨ́ⁿ cièndú údico cúmí mǐl ñáyiu‑áⁿ, te ní xínu úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Jùdá ní ngúndecu sèñá tneé‑yu, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Rùbén, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Gǎd, 6te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Àsér, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Neftàlí, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Manàsés, 7te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Mìó, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Lèví, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Isàcár, 8te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Zabùlón, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Chèé, te úxúú mǐl cue ñaní tnáhá ndǐi Benjàmín, nchaandɨ túhú ñáyiu‑áⁿ nǐ ngúndecu sèñá tneé‑yu. 9Te sátá xǐǎⁿ te ní xiní‑í cuéhé víhí ñǎyiu, ñáyiu ɨɨⁿ ɨɨⁿ nàcióⁿ, ndɨhɨ ñáyiu ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñuú, ndɨhɨ ñáyiu càháⁿ ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nǔú tnǔhu, ndɨhɨ ñáyiu ní xíndecu ɨɨⁿ ɨɨⁿ xichi, te nchaa ñáyiu‑áⁿ xǐnutnɨ́ɨ‑yu ndàa núú Yàá táxí tnùní núcǒo núú xìlé váha, ndɨhɨ núú Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, te vá yǒo ɨɨⁿ ndàcu cahu ñaha xií‑yu chi cuéhé víhǐ‑yu, te nchaá‑yu xǐxíhnu‑yu mee‑ni dǒó cuìxíⁿ, te nùndahá‑yu nchaá‑yu ɨɨⁿ caa ndàha yutnu ñúú. 10Te nchaá‑yu níhi xǐcáháⁿ‑yu, te càchí‑yu: Yaá táxí tnùní núcǒo núú xìlé váha cùu‑gá Ndiǒxí‑ó, te dɨu‑gá ndɨhɨ Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú. Duha càchí nchaa ñáyiu‑áⁿ. 11Te nchaa espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí ní nadúcúⁿndèé‑xi xǐnutnɨ́ɨ‑xi nɨ càndéé núú núcǒo Yaá núcǒo núú xìlé váha, ndɨhɨ núú xǐnucóo cue tée cùu sacuéhé, ndɨhɨ cue ndɨ cùmí quɨtɨ xǐnutnɨ́ɨ‑áⁿ, te nchaa‑xi ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑xí te ní ngúnu ndeyɨ‑xi núú Yàá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ, te nchaa‑xi ní ngüíta‑xi chìñuhu ñaha‑xi xii‑gá, 12te càchí‑xi: Na càháⁿ ndáá‑ndɨ́ núú yòhó Tǎtá‑ndɨ̌ Dútú Ndiǒxí sá ǐo càhnu cuu‑n, te ndàcu‑n quide‑n nchaa sá vǎha cuìní‑n, te ío váha quìde‑n, te ndècu ndɨhɨ‑n nchaa sá xìní tnùní‑n, te chìñuhu ñaha‑ndɨ́ xii‑n, te ducaⁿ ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑n cuèndá nchaa sá quídé‑n, te nèhe‑ndɨ́ sá yɨ́ñùhu núú‑n, te tnúhu càháⁿ‑ndɨ́‑a cùu‑xi tnúhu ndáá, te dɨu‑ni duha cáháⁿ‑ndɨ́ ndéé núú cuàháⁿ núú věxi. Duha càchí nchaa cue espíritú‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi Yaá núcǒo núú xìlé váha‑áⁿ. 13Te ɨɨⁿ cue tée cùu sacuéhé xǐndecu‑áⁿ nǐ xícáⁿ tnúhú‑dě núù‑í, te càchí‑dé: —¿Yóndɨ cùu ñáyiu dàcáⁿ xǐxíhnu dóó cuìxíⁿ‑ǎⁿ, te ndèé véxi‑yu núu dàcáⁿ xǐndáǎ‑yu‑i? —càchí‑dé. 14Te yúhú ní xáhaⁿ‑ǐ: —Tǎtá, ñá túú xìní‑í, dico mee‑n xìní‑n —duha ní xáhaⁿ‑ǐ xii‑dé. Te dǎtnùní ní cachí tnúhu‑dé xii‑í ná cúú ñǎyiu‑áⁿ, te càchí‑dé: —Nchaa ñáyiu‑a cùú‑yu ñáyiu ní quee núú ìó víhí tnǔhu ndòho tnúhu ndàhú sá vǎ cúndèe iní‑ó te véxi‑yu iha, te cùú‑yu ñáyiu sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑xi cuèndá sá nǐ satɨ nɨ́ñɨ́ Yàá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé, cuèndá xíǎⁿ vitna ní ndɨhɨ́‑yu ní nduu cuìxíⁿ dóó xǐxíhnu‑yu. 15Te núu xíǎⁿ vitna ní nduu táhǔ‑yu ndècú‑yu núú ndécú Yǎ Ndiǒxí Yaá táxí tnùní núcǒo núú xìlé váha, te cuěi nduu cuěi niú xínú cuèchí‑yu núú‑gǎ vitna, te dɨu‑gá xító ñàha‑gá xií‑yu. 16Te vitna ní sáá‑yu núú‑gǎ cundecú‑yu te vá ndóhó‑gǎ‑yu docó, te ni vǎ quìní‑gá‑yu ndohó‑yu yíchí‑yu ndute, te ni vǎ quìní‑gá‑yu ndohó‑yu cahni nchícanchii, te ñá túú‑gǎ ná cahni ndohó‑yu. 17Te ducaⁿ chi Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé ndécú‑gǎ núú nútnɨ̌ɨ xìlé váha nùcóo Yá Ndiǒxí Yaá táxí tnùní, Yaá‑áⁿ coto ñaha‑gǎ xií‑yu dàtná quídé ɨ̀ɨⁿ toli oré xító‑dě mběé‑dě, te candeca ñaha‑gǎ xií‑yu quɨ́hɨ́ⁿ núú tǒo ndute, te ndute‑áⁿ cúú‑xí ndùte candeca iní‑yu, te Yá Ndiǒxí cada‑gá sá vǎ quìní‑gá‑yu tnúhu ndàhyú —duha ní cachí tnúhu tée cùu sacuéhé‑ǎⁿ xii‑í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\