APOCALIPSIS 8

1Te sátá dúcáⁿ te Yaá cáá dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ mbéé quɨtɨ ní dánǐcuèhé‑güedé ní xócání‑gǎ tutú lǐhli cùu usá ñúhú sèyú ndèé sátá tùtú sá nǐ nadúcúⁿnuu‑áⁿ, te òré‑áⁿ nǐ cunahi sǔúní nàvií‑nǎ ní cuu andɨu dàtná cuádava òré. 2Te ní xiní‑í úsá tnàhá espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí xǐnutnɨ́ɨ‑xi núú núcǒo‑gá, te ní níhí‑xi ɨɨⁿ caa cǔtú xǐnehe‑xi. 3Te dǎtnùní ní xiní tucu‑í ɨngá espíritú xínú cuèchi núú‑gǎ ní quexìo‑xi nehe‑xi ɨɨⁿ tɨ́cùú ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ te ñùhu vai dúsa sá sàháⁿ tnámí, te ní ngúnutnɨ́ɨ espíritú‑áⁿ nǔú ndécú sǎ nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ núú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí, te xíǎⁿ nútnɨ̌ɨ‑xi ndàa núú‑gǎ, te dúsa sá sàháⁿ tnámí‑áⁿ cahmi espíritú‑áⁿ nǔú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú‑gǎ‑áⁿ cuèndá ñúhmá dǔsa‑áⁿ cundɨhɨ‑xi nchaa tnúhu càháⁿ ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑gá, nchaa ñáyiu cùu cuendá‑gá. 4Te nùndaha espíritú‑áⁿ tɨ̌cùú ñúhú dǔsa sá sàháⁿ tnámí càyú, te quène ñúhmá nútnɨ̌ɨ‑xi núú Yǎ Ndiǒxí, te ñúhmá‑ǎⁿ cúndɨ̀hɨ‑xi nchaa tnúhu càháⁿ ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑gá, nchaa ñáyiu cùu cuendá‑gá. 5Te ní queheⁿ espíritú‑áⁿ tɨ̌cùú te ní dáchìtú‑xi ñuhú yódó nǔú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú Yǎ Ndiǒxí, te ní xíténuu‑xi ñuyíú, te òré ducaⁿ nǐ quide‑xi te ní cáháⁿ víhí ñǔhu, te ío dusaⁿ nǐ quide‑xi ñuyíú, te ní sáá ndúté, te níhi vìhi ní tnáa. 6Te ndɨ ùsá cue espíritú xǐnehe ɨɨⁿ caa cǔtú‑ǎⁿ nǐ ngúndecu túha‑xi cuèndá tɨú‑xi. 7Te espíritú díhna nuu nǐ tɨú‑xi cútú néhé‑xí, te ñuyíú‑a ní ngoyo ñɨñɨ dàcánuu‑xi ndɨhɨ ñuhú ndɨhɨ nɨ́ñɨ́, te luha‑ná te cuu dava ñuyíú nǐ cáyú, te luha‑ná te cuu dava tucu nchaa yutnu ìó ñuyíú nǐ cáyú, te luha‑ná te cuu dava tucu nchaa cúhú ìó ñuyíú nǐ cáyú. 8Te espíritú cúú ùú ní tɨú‑xi cútú néhé‑xí, te dàtná cáá ɨ̀ɨⁿ tɨndúú cáá ɨ̀ɨⁿ sá nǐ ngava xɨtɨ́ làmár te nchìcúⁿ ñuhú, te luha‑ná te cuu dava ndute làmár‑áⁿ nǐ nduu‑xi nɨ́ñɨ́. 9Te luha‑ná te cuu dava nchaa quɨtɨ xǐxúhuⁿ xɨtɨ́ làmár‑áⁿ nǐ xíhí‑güedɨ, te luha‑ná te cuu dava nchaa bàrcú ní quée naa‑xi xɨtɨ́ ndute. 10Te espíritú cúú ùní ní tɨú‑xi cútú néhé‑xí, te ní ngava ɨɨⁿ chódíní cáhnú ndèé andɨu ñuyíú te nchìcúⁿ ñuhú‑dɨ, te ñuhú‑áⁿ cáá dàtná cáá ñùhú itɨ. Te luha‑ná te cuu dava nchaa yúte ní ngava chódíní‑ǎⁿ, te luha‑ná te cuu dava tucu nchaa núú quénìhni ndute ní ngava‑dɨ. 11Te chódíní‑ǎⁿ nání‑dɨ́: Yǔcú Ùá. Te ndute xìca nchaa yúte‑áⁿ ndɨhɨ nchaa ndute quènihni‑áⁿ nǐ cuu úá‑xi dàtná yúcú ùá, te ío cuéhé ñǎyiu ní xíhí sá dúcáⁿ nǐ cuu úá ndute‑áⁿ. 12Te espíritú cúú cùmí ní dácàháⁿ‑xi cútú néhé‑xí, te luha‑ná te cuu dava nchícanchii ñá túú ní dàyehé‑xi, te ducaⁿ lùha‑ná tucu cuu dava yóó ñà túú ní dàyehé‑dɨ, te ducaⁿ lùha‑ná te cuu dava tucu nchaa chódíní ñà túú ní dàyehé‑güedɨ, te luha‑ná te cuu dava nduu ñà túú ní dàyehé nchícanchii, te ducaⁿ lùha‑ná te cuu dava niú ñá túú ní dàyehé yóó ndɨhɨ nchaa chódíní. 13Te sátá dúcáⁿ te ní xiní‑í xícó ɨ̀ɨⁿ espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí núú tàchí, te ní tecú dóho‑í níhi càháⁿ‑xi, te càchí‑xi: —¡Ío ndàhú ndoho nchaa ñáyiu xǐndecu ñuyíú òré ná dàcaháⁿ úní‑gá cue espíritú cúmǎní cútú xǐnehe‑xi, chi sa xǐndecu túha‑ná‑xi sá dácàháⁿ‑xi!— duha càchí espíritú‑áⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\