APOCALIPSIS 9

1Te espíritú cúú ùhúⁿ ní tɨú‑xi cútú néhé‑xí, te òré‑áⁿ nǐ xiní‑í ní quee ɨɨⁿ espíritú andɨu te càa‑xi datná cáá ɨ̀ɨⁿ chódíní, te ní ngava‑xi ñuyíú, te ní níhí‑xi ɨɨⁿ ndacaá néhé‑xí cuèndá nacaáⁿ‑xi yuyèhe yaú cùnú víhí. 2Te ní nacaáⁿ‑xi yaú‑áⁿ te ní ngüíta‑xi ní quene ñúhmá dàtná quéné ñǔhmá ɨɨⁿ xítnú cáhnú vìhi, te ní quene táchí nǐ xíténuu‑xi ñúhmá‑ǎⁿ te ní sadɨ́‑xi núú nchǐcanchii, te ní cunee ñuyíú. 3Te xɨtɨ́ ñúhmá‑ǎⁿ nǐ quene tɨ́ca làngóstá, te ní xíténuu‑dɨ ñuyíú, te dééⁿ‑güedɨ dàtná dééⁿ nchacua. 4Te ní ngúndecu ndɨhɨ‑güedɨ tnúhu ndee ìní cuèndá sá dándòho‑güedɨ mee‑ni ñáyiu ñá túú ndèé sèñá Yǎ Ndiǒxí tneé‑xi, te ñá túú nǎ cada‑dɨ nchaa yutnu ndɨhɨ nchaa cúhú. 5Te ñá túú tnǔhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑güedɨ sá cáhní‑güèdɨ ñáyiu, chi mee‑ni sǎ dándòho ñaha‑güedɨ xií‑yu úhúⁿ yóó. Te òré ní ngüíta‑güedɨ dàndoho ñaha‑güedɨ xií‑yu te tàhú tnùhú núú dáquěe‑güedɨ iñu‑güedɨ dàtná quídé‑xí nǔú dáquěe nchacua ìñu‑güedɨ. 6Te ñáyiu‑áⁿ xìcáⁿ táhǔ‑yu sá ndɨ̌hɨ cuú‑yu cuèndá sá ǐo ndòhó‑yu dàquée ñaha nchàa quɨtɨ‑áⁿ iñu‑dɨ xií‑yu te ñá cuìní‑xi cuú‑yu, te ɨɨⁿ nduu ɨɨⁿ nduu sàni iní‑yu cuú‑yu te ñá túú cuìní‑xi cuú‑yu chi ñá túú tnǔhu xìhí sá cúú‑xǐ‑yu. 7Te nchaa tɨ́ca làngóstá‑áⁿ xǐndáa‑güedɨ dàtná ndǎa nchaa cuàyú cue tée cuáháⁿ nàá, te dɨ́quɨ́‑güedɨ ñùhu ɨɨⁿ sá cáá dàtná cáá còroná ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, te núú‑güedɨ càa datná cáá nǔú cuè tée. 8Te idi dɨ́quɨ́‑güedɨ càa datná cáá ìdi dɨ́quɨ́ ñǎyiu dɨ̀hɨ́, te núhu‑güedɨ càa datná cáá nǔhu ndɨcaha. 9Te yɨ̀dúcúⁿnuu‑güedɨ ɨɨⁿ sá cáá dàtná cáá càá, te ndíxíⁿ‑güedɨ quìde‑xi datná quídé‑xí nǔú věxi cuéhé víhí càrretá sá táñùhu cuayú cuáháⁿ‑güedé ndɨhɨ‑güedɨ núú nàá‑güedé. 10Te ndèé iñu núú lùhmá‑güedɨ dàtná ndèé iñu núú lùhmá nchacua, te iñu núú lùhmá‑güedɨ‑áⁿ dáquěe‑güedɨ ñáyiu dàndoho ñaha‑güedɨ xií‑yu, te ducaⁿ‑ni càda‑güedɨ dandoho ñaha‑güedɨ xií‑yu ndéé xínu úhúⁿ yóó. 11Te nchaa tɨ́ca làngóstá‑áⁿ táxí tnùní ñáhá espíritú sá táxí tnùní yaú cùnú víhí, te espíritú‑áⁿ nání‑xí Àbadón tnúhu hèbreú, te tnúhu grìégú nání‑xí Àpolión, te ndɨ ndùú tnúhu‑áⁿ quéé‑xí: Sá dánàa ñáyiu. 12Te tnúndòho‑a cuu‑xi tnúndòho díhna nuu, te vitna cùmání ǔú‑gá. 13Te espíritú cúú ìñú ní tɨú‑xi cútú néhé‑xí. Te núú Yǎ Ndiǒxí nútnɨ̌ɨ ɨɨⁿ sá nǐ cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ núú sácǒdó sǎ ndúú tǎhú‑gǎ, te ndɨ cùmí xɨ́quɨ́‑xi xǐndecu ɨɨⁿ caa ndɨ̀quɨ, te ní tecú dóho‑í ní cáháⁿ ɨɨⁿ sá nǐ cáháⁿ nihnu ndɨ cùmí ndɨquɨ‑áⁿ. 14Te sá càháⁿ nihnu ndɨquɨ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi espíritú cúú ìñú sá nǐ tɨú cútú‑ǎⁿ: —Cuàháⁿ nandaxi‑n ndɨ̀ cumí espíritú ndútú ndècu yúte càhnu nani Eúfratés —càchí sá càháⁿ‑áⁿ xǎhaⁿ‑xi xìi espíritú‑áⁿ. 15Te sátá dúcáⁿ te ní nandáxí ndɨ cùmí cue espíritú‑áⁿ cuèndá cahni‑xi cuéhé víhí ñǎyiu, te sa yatni dàtná cuádava ñáyiu xǐndecu ñuyíú cahni‑xi, te ducaⁿ chi sa ndècu túha tnàhí cue espíritú‑áⁿ ndétú‑xí sàá òré, àdi nduu, àdi yóó, àdi cuíá ducaⁿ càda‑xi cahni‑xi ñáyiu. 16Te ní xiní‑í nchaa cue sandàdú cúndɨ̀hɨ‑xi xixódó‑güedě cuàyú, te ní níhì‑í tnúhu sá xǐnu úú cièndú mìllón‑güedě. 17Te duha xǐndáa cue cuàyú‑áⁿ ndɨhɨ cue tée yòdo ñaha‑áⁿ nǐ xiní‑í: Te cue tée‑áⁿ yɨ́dǔcúⁿ nuu ɨɨⁿ sá yɨ́dǔcúⁿnuu pèchú‑güedé, te luha tɨcuèhé te luha cuìi datná cuìi andɨu, te luha cuàáⁿ, te nchaa cuàyú‑áⁿ cáá dɨ̌quɨ́‑güedɨ dàtná cáá dɨ̌quɨ́ ndɨcaha, te yuhu‑güedɨ quène ñuhú ndɨhɨ ñúhmá, ndɨhɨ àzufré nchìcúⁿ ñuhú. 18Te ío cuéhé ñǎyiu ñuyíú nǐ xíhí chi luha‑ná te cudavá‑yu ní xíhí sá cuèndá ñuhú‑áⁿ ndɨhɨ ñúhmá‑ǎⁿ ndɨhɨ àzufré‑áⁿ. 19Te ndɨhɨ núú lùhmá‑güedɨ ndɨhɨ yuhu‑güedɨ dàndoho‑güedɨ ñáyiu, te núú lùhmá‑güedɨ nèhe‑xi dɨ́quɨ́ cǒó, te dɨu‑ni dàtná cáá cǒó cáá nɨ̀hií lúhmá‑güedɨ. 20Te nchaa dava‑gá ñáyiu ní cácu ñá túú ni xǐhí núú nchàa tnúndòho‑áⁿ ñà túú ní cuìní‑yu dàñá‑yu ichi cuèhé ichi duha ndècú‑yu, chi quìde cahnu‑ní‑yu nchaa espíritú cúndɨ̀hɨ yucu ñávǎha, ndɨhɨ nchaa sá càchí‑yu cùu ndióxí ní cadúha cue tée ñuyíú‑a, te dava xíǎⁿ ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuàáⁿ, te dava ní cuáha mee‑ni dǐhúⁿ cuìxíⁿ, te dava ní cuáha sá nání bròncé, te dava ní cuáha mee‑ni yǔú, te dava ní cuáha mee‑ni yùtnu, te nchaa xíǎⁿ ñá túú cùtnuní núú‑xi, te ni ñà túú tècú dóho‑xi, te ni ñǎ ndácú‑xí càca‑xi. 21Te ni sǎ sáhní tnàhá‑yu, te ni sǎ sáhní ndùu tnahá‑yu, te ni sǎ ndécǔ‑yu ichi dɨ́ɨ́ ìní, te ni sà dúhú ndàchiuⁿ tnahá‑yu ñá túú ní cuìní‑yu dàñá‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\