ROMANOS 10

1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cǎháⁿ ndɨhɨ‑í Yǎ Ndiǒxí cuèndá ñáyiu isràél, chi ío cuìní‑í sá nánìhí tàhú‑yu. 2Te na càháⁿ ndáá‑í cuèndá‑yu sá ǐo ndùcu ndeé‑yu xìnu cuechí‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, te dìcó‑ni sá ñà túú quìdé‑yu nàcuáa cuìní méé‑gǎ cadá‑yu. 3Chi ñá túú quìde cuendá‑yu nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada ñaha‑gǎ xií‑yu nàcuáa cudɨ̀ú‑yu núú‑gǎ, te quìde‑ní‑yu nàcuáa sàni iní méě‑yu cudɨ̀ú‑yu núú‑gǎ te ñá túú cuìní‑yu tnɨɨ́‑yu tnúhu càháⁿ‑gá nàcuáa cudɨ̀ú‑yu núú‑gǎ. 4Te Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá cuèndá sá vǎ cúnùu‑gá nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑gá te dɨu‑gá cada te cudɨ̀ú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 5Te ndíi Moìsés càháⁿ ndíi núú tùtú ndíi cuèndá ñáyiu cuìní cudɨ̀u núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá nchìcúⁿ nihnú‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi. Te ní cachí ndíi sá ncháá ñǎyiu na càda nchaa nacuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ndíi ní chídó tnùní ndíi te naníhí tàhú‑yu, te núu dìcó ndacú‑yu cadá‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi. 6Dico vitna núu na quɨ̀ndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te cudɨ̀u‑o núú Yǎ Ndiǒxí. Te duha càchí tnúhu ní chídó tnùní ndíi núú tùtú‑gá: “Vá cání ìní‑ndó sǎ xíní ñùhu‑xi cada‑ndo ɨɨⁿ sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada sá cáá tǔu‑ndo àndɨu te cúñaha‑ndo xìi Cristú cuuⁿ‑ndo ndɨ̀hɨ‑gá núú ñùyíú‑a. 7Te ni vǎ cání tùcu iní‑ndó sǎ quɨ̀hɨ́ⁿ túu‑ndo nǔú xǐndecu nchaa ñáyiu ní xíhí te cada‑ndo sǎ Crìstú ndoto‑gá”, duha càchí tnúhu‑áⁿ sǎ vǎ dúcáⁿ càni iní‑ó. 8Te càchí tucu tnúhu‑áⁿ: “Tnúhu Yá Ndiǒxí sá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑xi xii‑ndo chi sàni iní‑ndó cuèndá tnúhu‑áⁿ te càháⁿ‑ndó”, duha càchí tnúhu‑áⁿ. Te tnúhu sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu càháⁿ‑ndɨ́ núú ñǎyiu, te xìni ñuhu‑xi sá quɨ̀ndáá iní‑yu tnúhu‑áⁿ. 9Te núu na nǔnuu‑ndo cǎháⁿ‑ndó sǎ Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Xítohó‑ndó, te quɨndáá iní‑ndó nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí ní dándótó‑gǎ Xítohó Jesucrìstú, te naníhí tàhú‑ndó te núu ducaⁿ na càda‑ndo. 10Te nchaa ñáyiu ducaⁿ sàndáá iní te cáháⁿ‑yu sá Xǐtohó Jesucrìstú cúú‑gǎ Xítohó‑yu, ñáyiu‑áⁿ cúdɨ̀ú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí te nàníhí tàhú‑yu. 11Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi sá nì ɨɨⁿ ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú vá ndíxí cuěchi iní‑yu sá dúcáⁿ sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. 12Te sá cúú‑xí Xǐtohó Jesucrìstú chi ɨɨⁿ‑ni cùu ñáyiu isràél ndɨhɨ ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, chi dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá cúnùu taxi tnuní‑gá nchaa ñáyiu, te ío váha quìde‑gá sá cúú‑xí nchàa ñáyiu càháⁿ ndɨhɨ ñaha xìi‑gá. 13Te quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: “Nchaa ñáyiu na càháⁿ ndàhú núú Xǐtohó Jesucrìstú sá dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xií‑yu, te ñáyiu‑áⁿ naníhí tàhú‑yu”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 14Te ñáyiu‑áⁿ vǎ nìhí‑yu nàcuáa cáháⁿ ndàhú‑yu núú‑gǎ te núu ñá túú sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, te ni vǎ nìhí‑yu nàcuáa cadá‑yu quɨndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá te núu vátá cúndèdóho‑gá‑yu tnúhu‑gá, te ni vǎ nìhí‑yu tnúhu‑gá te núu vá yǒo quɨ́hɨ́ⁿ cútnuhu ñaha xìí‑yu. 15Te ni vǎ yǒo quɨ́hɨ́ⁿ ducaⁿ cǔtnuhu ñaha xìí‑yu tnúhu‑gá te núu Yá Ndiǒxí vá téndàha‑gá ñáyiu quɨ́hɨ́ⁿ cútnuhu ñaha xìí‑yu. Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: “Ío vii ío váha cùu iní‑ó věxi ñáyiu dànehé ñáhá xìi‑o nacuáa ndùu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó”, duha càháⁿ‑xi núú tùtú‑gá. 16Te ñá ncháǎ‑yu cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu tnúhu‑áⁿ. Te ní quee ndáá‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ ndǐi Chàiá xii Yá Ndiǒxí te duha ní xáhaⁿ ndǐi xii‑gá: “Yòhó Dútú Ndiǒxí na nàcani tnúhu‑í núú‑n sǎ ǐo sacú‑ni ñáyiu sàndáá iní‑yu tnúhu càháⁿ‑ndɨ́”, duha ní xáhaⁿ ndǐi xii‑gá. 17Te xìni ñuhu‑xi sá dǐhna‑gá cundedóho‑yu tnúhu‑áⁿ cuèndá ducaⁿ te quɨndáá iní‑yu, te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu Xítohó Jesucrìstú. 18Te vá cúú cǎháⁿ‑ó sǎ ñà túú ní nǐhí ñǎyiu isràél tnúhu‑gá, chi nchaá‑yu ní níhǐ‑yu tnúhu‑gá, chi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: Cue tée ní cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ní cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá núú ñǎyiu, te tnúhu‑áⁿ nǐ xíté nuu‑xi nɨhìí ñuyíú. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 19Te ni vǎ càháⁿ‑ó sǎ ñǎyiu isràél ñá túú ní cùu tnuní iní‑yu nàcuáa ndùu tnúhu‑gá chi ní tecú tnùní‑yu. Te ndéé sanaha nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii ñáyiu isràél, te duha ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: Yúhú cada váha‑í nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, ñáyiu ñá túú cùtnuní iní‑xi nàcuáa cada váha cundecu núù‑í, te nchòhó cudééⁿ‑ndó nǔǔ‑yu te cuu cuédú íní‑ndǒ‑yu. Duha ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xií‑yu te ducaⁿ nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés. 20Te ndíi Chàiá ñá túú tnàhí ni yùhú ndíi ní quide ndíi núú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ ndíi tnúhu‑gá, te ní cachí ndíi: Ñáyiu ñá túú nànducu ñaha xii‑í ní cùu ní naníhí ñáhǎ‑yu xii‑í, te ni ñà túú ndùcu tnúhu ñàhá‑yu xii‑í ní cùu te ní xiní ñáhǎ‑yu. Duha ní cachí ndíi Chàiá ní cáháⁿ ndíi tnúhu Yá Ndiǒxí. 21Te ní quide tucu ndíi núú Yǎ Ndiǒxí ní cáháⁿ ndíi tnúhu‑gá cuèndá ñáyiu isràél, te ní cachí ndíi: “Nchaa‑ni nduu yɨ̀hɨ‑í càháⁿ‑í ñáyiu isràél te ñá túú cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu chi ío sàá iní‑yu”, duha ní cachí ndíi Chàiá ní cáháⁿ ndíi tnúhu Yá Ndiǒxí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\