ROMANOS 12

1Te vitna nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ Yǎ Ndiǒxí cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o chìndee ñaha‑gá, núu xíǎⁿ càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ dáñá‑ndó mèe‑ndo núú ndáhá‑gǎ, te cada iní‑ndó sǎ cúú‑ndó dàtná ɨɨⁿ táhú sǎ nchító‑ó nǐ nduu táhú‑gǎ. Te cuu‑ndo ñǎyiu váha ñáyiu cada nchaa nàcuáa nduu vétú iní Yǎ Ndiǒxí chi ducaⁿ tàú‑ndó càda‑ndo sá cúú‑xí‑gǎ. 2Te vá cánchìcúⁿ nihnu‑gá‑ndó càda‑ndo datná xǐquide nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha ndècu ñuyíú‑a, te vá cúhúⁿ‑gǎ iní‑ndó ìchi cuehé ichi duha‑áⁿ, chi mee‑nǎ sá vǎha cuhuⁿ iní‑ndó, te ducaⁿ te cutnùní iní‑ndó nchàa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te nchaa sá cuìní‑gá cada‑ndo cùu‑xi mee‑ni sá vǎha, sá ǐo váha ndùu vétú iní‑gá, te cùu‑xi nchaa sá xíní ñùhu‑xi cada‑ndo núú‑gǎ. 3Te sá cuèndá chìuⁿ ní cundàhú iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí ní taxi‑gá xii‑í xíǎⁿ nǔu na càháⁿ‑í dóho‑ndo vìtna: Vá cání ìní‑ndó ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càni iní‑ndó te cucahaⁿ‑ndo sǎ ǐo càhnu cuu‑ndo. Te nchòhó ní sándáá iní‑ndó Yǎ Ndiǒxí nǔu chìndee ñaha‑gá xii‑ndo, te vitna chí cuǎha cuèndá nǔu ná daha núú chìuⁿ‑gá ndacu‑ndo càda‑ndo. 4Te nchoo tɨ̀tnɨ́ xichi cùu yɨquɨ cuñú‑ó, te ndɨ dɨ́ɨ́ⁿ ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ chìuⁿ quide‑xi ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑xi. 5Te ducaⁿ sǎtnahá tucu‑xi cùu nchoo ñáyiu ndècu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú chi cuěi ná daha tnàhá‑ó dico ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndɨhɨ‑gá, te ducaⁿ mèe‑o tucu ɨɨⁿ‑ni cùu‑o. 6Te mee Yǎ Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǐ taxi‑gá chìuⁿ taú‑ó càda‑o ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑o te chìndee ñaha‑gá xii‑o, te xìni ñuhu‑xi cada‑o nacuáa ndùu chiuⁿ ní taxi‑gá cada‑o. Te núu ní nduu táhú‑ó nǔú‑gǎ sá càháⁿ‑ó tnǔhu sá dácàhu iní ñáhá mèe‑gá xii‑o te cáháⁿ‑ó nàcuáa sàndáá iní‑ó chìndee ñaha‑gá xii‑o, 7àdi ní nduu táhú‑ó nǔú‑gǎ sá ǐo váha chindee‑o tnàha ñáyiu‑o te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o, àdi ní nduu táhú‑ó dànehé‑ó ñǎyiu tnúhu‑gá te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o, 8àdi ní nduu táhú‑ó nǔú‑gǎ sá dácàháⁿ‑ó ñǎyiu canchicúⁿ nihnú‑yu ichi‑gá te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o, àdi ní nduu táhú‑ó nǔú‑gǎ sá cuǎñaha‑o xìi tnaha ñáyiu‑o sǎ nìhí‑ó ndècu ndɨhɨ‑o te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o, dico nɨ yùhu nɨ iní‑ó cuǎñaha‑o xìí‑yu, àdi ní nduu táhú‑ó nǔú‑gǎ taxi tnùní‑ó te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o, te nɨ yùhu nɨ iní‑ó càda‑o, àdi ní nduu táhú‑ó nǔú‑gǎ chindee‑o cuè ñáyiu ndècu ndɨhɨ tnúndòho tnúhu ndàhú te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑o, te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ó càda‑o chiuⁿ‑áⁿ. 9Te cuu iní tnáhá ndìsa‑ndo ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo, te daña‑ndo nchàa sá cuèhé sá dúhá te cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha. 10Te ío cuu iní tnáhá‑ndó, te cada‑ndo cuèndá sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní ñǎyiu cùu‑ndo, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo càni‑gá iní‑ndó cànehe yɨñuhu núú tnáhá‑ndó. 11Te nducu ndèe‑ndo cada‑ndo nchaa chiuⁿ tahu Xítohó Jesucrìstú vá tùhío‑ndo, te cada‑ndo nɨ̀ yuhu nɨ iní‑ndó sǎ cúú‑xí‑gǎ. 12Te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùndecu‑ndo chi ní ngúndecu ndɨhɨ‑ndo tnǔhu ndee ìní sá cúndècu ndɨhɨ‑ndo Xítohó Jesucrìstú, te cada càhnu iní‑ndó cuěi nándɨ na càda ñaha ñáyiu xii‑ndo sǎ cuèndá‑gá, te vá dáñá ndèé‑ndó cǎháⁿ ndɨhɨ‑ndo Yǎ Ndiǒxí. 13Te chindee tnàha‑ndo te núu ìó dava nchòhó ñáyiu ndècu ichi‑gá ìó ɨɨⁿ sá cúmǎní xii‑ndo, te ío váha cuu iní‑ndó còto‑ndo ñáyiu véxi vehe‑ndo. 14Te cácáⁿ táhú‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa ñáyiu nándɨ quìde ñaha xii‑ndo, te cácáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ sá ná chìndee ñaha‑gá xií‑yu te ñá dɨ́ú dà cácáⁿ táhú‑ndó nǔú‑gǎ sá ná dàcuíta nihnu ñaha‑gǎ xií‑yu. 15Te núu ìó ñáyiu cùdɨ́ɨ́ ìní‑xi te cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu, te núu ìó ñáyiu ndɨ̀hú iní‑xi te ndɨ́hú iní‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu. 16Te cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cùndecu‑ndo, te vá cádá càhnu‑ndo mee‑ndo, te tnahá tnúhu‑ndo ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu ndàhú iní‑xi, te vá cání ìní‑ndó sǎ ǐo‑gá túha‑ndo. 17Te vá nánchòcáva‑ndo nàchinaa‑ndo ɨɨⁿ sá quídé ñàha ñáyiu xii‑ndo, te ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo mee‑ni sá vǎha nàcuáa cuu váha iní ñáyiu. 18Te ío nducu ndèe‑ndo cada‑ndo sá ndácú‑ndó cùndecu váha‑ndo ndɨ̀hɨ nchaa ñáyiu. 19Te nchòhó ñáyiu ío cùu iní‑í, vá cání ìní‑ndó nàchinaa‑ndo ɨɨⁿ sá cádá ñàha ñáyiu xii‑ndo, chi cundetu‑ndo sǎ méé Yǎ Ndiǒxí ná nàchinaa‑gá sá quídé ñàhá‑yu xii‑ndo, chi quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Yúhú dandòho‑í‑yu chi nachinaa‑í nchaa sá quídě‑yu”, duha càchí‑gá núú tùtú‑gá. 20Te xìni ñuhu tucu‑xi cada‑ndo nacuáa càháⁿ tucu‑xi ɨngá xichi núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: “Te núu ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑ndo ñá túú sǎ cóhó sǎ cáxǐ‑yu te cuáñaha‑ndo xìí‑yu, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te ío cucahaⁿ núǔ‑yu”, duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 21Te núu ìó ɨɨⁿ sá quídé ñàha tnaha ñáyiu‑ndo xìi‑ndo te vá nánchòcáva‑ndo nàchinaa‑ndo sá quídé ñàhá‑yu xii‑ndo, chi cada‑ndo sǎ vǎha sá cúú‑xǐ‑yu, te ducaⁿ te vá cádá‑ndó sǎ ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo núú Yǎ Ndiǒxí dàtná quídě‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\