ROMANOS 14

1Te núu ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú ñá túú tècú tnùní váha‑yu nàcuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cadá‑yu, te queheⁿ cuèndá‑ni‑ndǒ‑yu te vá ténàá tnáhá‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu. 2Chi ìó ñáyiu sàni iní sá cúú vǎha iní Yǎ Ndiǒxí sá cúú càxí‑yu náni nìhí‑yu, te dava ñáyiu ñá túú cùtnuní váha iní‑yu nàcuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí te mee‑ni yǔcú xéxǐ‑yu. 3Te ñáyiu xèxi nchaa núú sǎ nìhí‑yu te vá dáquèe tɨ́hǔ‑yu ñáyiu ñá túú xèxi, te ducaⁿ‑ni ñǎyiu ducaⁿ ñà túú xèxi‑áⁿ vǎ cuátnùhú‑yu nchaa ñáyiu ducaⁿ xèxi nchaa núú sǎ nìhí‑xi‑áⁿ, chi tnàhá ñáyiu ducaⁿ xèxi nchaa núú sǎ nìhí‑xi‑áⁿ quéhéⁿ cuèndá ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu. 4Te ñá túú ndècu ndɨhɨ‑o tnúhu ndee ìní cuatnúhu‑o ñǎyiu xìnu cuechi, chi mee ñǎyiu cùu patróǒⁿ‑yu tàú‑yu cáháⁿ‑yu te núu cùndáá ñáyiu xìnu cuechi núǔ‑yu àdi ñá túú cùndáá‑yu. Te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu ñáyiu xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑gǎ cáháⁿ‑gá te núu nása quìdé‑yu, te dɨu‑ni mee‑gǎ cada te cundáá‑yu cundecú‑yu núú‑gǎ. 5Te na càchí tnúhu tucu‑í xii‑ndo sǎ ìó ñáyiu càchí sá ìó dava nduu ío càhnu cuu‑xi, te ìó tucu dava ñáyiu càchí‑yu sá ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi nchaa‑ni nduu, te xìni ñuhu‑xi sá cùtnuní ndáá iní‑yu sá ndàá cúú‑xí nàcuáa càháⁿ‑yu ɨɨⁿ ɨɨ́ⁿ‑yu. 6Te ñáyiu cánehe íí dava nduu quìdé‑yu sá néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, te ñáyiu càchí sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu‑xi nchaa‑ni nduu quìdé‑yu sá néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí tnàhá‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu xèxi nchaa náni nìhí‑yu, chi quìdé‑yu sá néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, chi ndàcáⁿ táhǔ‑yu núú‑gǎ cuèndá nchaa sá nìhí‑yu. Te dɨu‑ni ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu nchaa ñáyiu ñá túú xèxi nchaa núú sǎ nchító‑ó chi quìdé‑yu sá néhě‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí, te ndàcáⁿ táhǔ‑yu núú‑gǎ cuèndá nchaa sá nìhí‑yu. 7Te nchoo cuěi vitna ndècu vívú‑ó àdi cuéi na cùú‑ó dico ñá dɨ́ú cuèndá méé‑ó cùú‑ó. 8Chi vitna ndècu vívú‑ó te ndècu‑o sá cúú‑xí Xǐtohó Jesucrìstú àdi cuéi na cùú‑ó dico cuú‑ó dɨ̀u‑ni sá cúú‑xí‑gǎ, núu xíǎⁿ cuěi vitna ndècu vívú‑ó àdi cuéi na cùú‑ó dico dɨu‑ni Xítohó Jesucrìstú cúú cuèndá ñáhá‑gǎ xii‑o. 9Chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá, te vitna cùu‑gá Xítohó nchaa ñáyiu, cuěi ñáyiu xǐndecu vǐvú te cuěi ñáyiu ní xíhí. 10Te nchòhó, ñá túú ndùu váha‑xi cuatnuhu tnàha‑ndo nacuáa ndècu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, te ni ñà túú ndùu váha‑xi daquèe tɨ́hú tnáhá‑ndó, chi nchaa‑o sǎá nduu cùndecu‑o núú Xǐtohó Jesucrìstú, te mee‑gǎ cachí‑gá te núu ní quide ndáá‑ó àdi ñá túú ní quìde ndáá‑ó. 11Te Yá Ndiǒxí càchí‑gá núú tùtú‑gá: Yúhú Yǎ Ndiǒxí ndécù‑í càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ̌‑yu núù‑í, te nchaá‑yu cáháⁿ‑yu sá yǔhú cúù‑í Ndiǒxí. Duha càchí Yǎ Ndiǒxí núú tùtú‑gá. 12Núu xíǎⁿ nchaa‑o ndɨ̀ dɨ́ɨ́ⁿ nàcani tnúhu‑o nǔú Yǎ Ndiǒxí nchaa sá nǐ quide‑o. 13Núu xíǎⁿ vá cuátnùhu tnaha‑gá‑ndó, te cada yica‑ndo càda‑ndo mee‑ni sá vǎha, te vá cádá‑ndó ɨ̀ɨⁿ sá ñà túú tàú‑ndó càda‑ndo cuendá sá vǎ cuǐta nihnu dava ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú. 14Te yúhú ndécú ndɨ̀hɨ‑í Xítohó Jesucrìstú te cùtnuní ndáá iní‑í sá ncháá nǔú sǎ cúú càxi‑o cuu‑ni caxi‑o te vá cúú cuěchi. Te ñáyiu sàni iní sá vǎ cúú càxí‑yu te núu na càxí‑yu te cuu cuéchi xií‑yu. 15Te nchòhó, te núu cuèndá sá xéxí‑ndó nchàa núú sǎ cúú càxi‑ndo, cuèndá xíǎⁿ ñá túú‑gǎ cúú vǎha iní nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, te ñá túú‑gǎ quídé‑ndó sǎ cúú ìní ndisa‑ndǒ‑yu te núu ducaⁿ na càda‑ndo, te núu ɨɨⁿ sá sání ìní‑ndó càxi‑ndo te cùtnuní iní‑ndó sǎ xǐǎⁿ cada‑xi cuíta nihnu ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú te vá cáxí‑ndó xǐǎⁿ te núu ducaⁿ, chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá cuèndá‑yu. 16Te núu ɨɨⁿ sá quídé‑ndó sàni iní‑ndó sǎ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ sá vǎha, te ñáyiu càchí‑yu sá ñà túú vǎha te vá cádá‑ndó cuèndá sá vǎ càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑ndó. 17Te sá yɨ́ndàha ñaha Yá Ndiǒxí xii‑o xíǎⁿ ío xìni ñuhu‑xi cada ndáá‑ó cùndecu‑o, te cundecu váha ndɨhɨ tnàha‑o, te cudɨ́ɨ́ ìní‑ó cùndecu‑o chi Espíritú‑gá ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑xi xii‑o, te nchaa xéhé ǐo‑gá cúnùu dacúúxí sǎ cóhó sǎ cáxí‑ó. 18Te nchaa ñáyiu ducaⁿ quìde nchaa sá ǐo‑gá xíní ñùhu‑xi, xinu cuechí‑yu núú Xǐtohó Jesucrìstú, te sá dúcáⁿ quìdé‑yu te ndùu vétú iní Yǎ Ndiǒxí, te cùdɨú‑yu núú ñǎyiu. 19Te nchoo chǐ ná ndùcu‑o nacuáa cada‑o cùndecu ndɨhɨ váha tnàha‑o, te nducu tùcu‑o nacuáa cada‑o chìndee tnúhu tnàha‑o nacuáa cuita cundáá‑gá‑ó nǔú Xǐtohó Jesucrìstú quɨ́hɨ́ⁿ. 20Te ñá dɨ́ú sǎ cuèndá ɨɨⁿ núú sǎ xéxí‑ó, te dàquee tɨ́hú‑ó sǎ vǎha ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xii tnàha ñáyiu‑o. Te na càchí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ ncháá‑ní nǔú sǎ cúú càxi‑o, te dìcó‑ni sá ñà túú ndùu váha‑xi núu sá cuèndá‑ni sá cáxí‑ó ɨ̀ɨⁿ núú sǎ cúú càxi‑o cuíta nihnu ɨɨⁿ tnàha ñáyiu‑o. 21Te váha‑gá sá vǎ cáxí‑ó cùñú te vá cóhó ndìdí, te ni ñà túú nǎgá cada‑o te núu xìto‑o sá xǐǎⁿ cada te ngüíta tnàha ñáyiu‑o càdá‑yu sá ñà túú vǎha, àdi xito‑o sá xǐǎⁿ cada te ngüíta‑yu cani ɨɨⁿ cani úú iní‑yu cundecú‑yu ichi Xítohó Jesucrìstú, te vá cúndǎá‑gá‑yu núú‑gǎ te núu ducaⁿ na càda‑o. 22Te núu ɨɨⁿ sá vǎha sàni iní‑ó càda‑o, te vá dátǔu‑o nǔú ñǎyiu chi mee‑ni nǔú Yǎ Ndiǒxí dàtúu‑o. Te nchoo cùu‑o ñáyiu ío váha táhú‑xi te núu cùtnuní ndáá iní‑ó sǎ quídé ndǎá‑ó nǔu nándɨ cùu sá quídé‑ó, te cùtnuní iní‑ó sǎ ñà dɨ́ú ɨ̀ɨⁿ cuéchi cùu‑xi sá quídé‑ó. 23Te núu nchoo sàni iní‑ó sǎ quídé vǎha‑o àdi ñá túú quìde váha‑o òré xéxí‑ó ɨ̀ɨⁿ núú sǎ xéxí‑ó, te cuu cuéchi xii‑o te núu ducaⁿ na càda‑o. Te ducaⁿ cùu cuéchi xii‑o chi ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni sá sání ìní‑ó, chi nchaa núú sǎ quídé‑ó sàni ɨɨⁿ sani úú iní‑ó nǔu váha‑ni àdi ñá túú vǎha‑ni, te cuu cuéchi xii‑o sǎ dúcáⁿ quìde‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\