ROMANOS 15

1Te nchoo ñǎyiu ío váha sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú, xìni ñuhu‑xi cuáñaha‑o tnǔhu ndee ìní xii ñáyiu ñá túú nìhí ndéé cùndecu ichi‑gá, te vá cádá‑ó mèe‑ni sá cúú‑xí mèe‑o. 2Te cada‑o sǎ vǎha nàcuáa cuu váha iní tnàha ñáyiu‑o cuèndá cuu‑xi sá vǎha sá cúú‑xǐ‑yu, te ducaⁿ cuìta níhí ndéé‑gǎ‑yu quɨndáá iní‑yu Xítohó Jesucrìstú. 3Te Xítohó Jesucrìstú ñá túú ní quìde‑gá mee‑ni sǎ cúú vǎha iní méé‑gǎ, te ní quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa ní xáhaⁿ Xǐtohó Jesucrìstú xii‑gá, te càchí‑xi: “Nchaa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑n ní xícuèhé ní xíduha ñàhá‑yu xii‑í”, duha càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa ní xáhaⁿ Xǐtohó Jesucrìstú xii‑gá. 4Te ndéé sanaha nǐ ngúndeé nchaa tnúhu Yá Ndiǒxí núú tùtú‑gá, te ducaⁿ nǐ ngúndeé cuèndá dacuàha‑o, te tnúhu‑áⁿ dánèhé ñáhá‑xí cùnduu cahnu iní‑ó cuěi nándɨ nà yáha‑o cùndecu‑o ichi‑gá, te sá xíí tnǔhu‑áⁿ te vá ndɨ̀hú‑gá iní‑ó cùndecu‑o, te dɨu‑ni sá xíí tnǔhu‑áⁿ cundecu ndɨhɨ‑o tnǔhu ndee ìní. 5Te Yá Ndiǒxí quídé‑gǎ ndécú ndɨ̀hɨ‑o tnúhu càhnu iní, te dɨu‑ni‑gá quídé‑gǎ ñá túú ndɨ̀hú iní‑ó ndècu‑o. Te xìcáⁿ táhù‑í núú‑gǎ sá dɨ́ú‑gǎ ná cádá te cuu ɨɨⁿnuu‑ndo cùndecu‑ndo datná ní quide mee Xǐtohó Jesucrìstú cútnàhá ní xíndecu‑gá ñuyíú‑a. 6Te ducaⁿ nchàa‑ndo cuu ɨɨⁿnuu‑ndo, te danìhí tnáhá‑ndó yǒcó tǎchí‑ndó te cachí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí Yaá cúú Tǎtá Xǐtohó Jesucrìstú. 7Te núu xíǎⁿ chí quéhéⁿ cuèndá tnáhá dàtná ní quide Xítohó Jesucrìstú ní queheⁿ cuèndá ñáhá‑gǎ xii‑o, te núu ducaⁿ na càda‑ndo te ío cuu càhnu Yá Ndiǒxí. 8Te na càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ Xǐtohó Jesucrìstú ní quixi‑gá ní quide‑gá sá vǎha sá cúú‑xí ñǎyiu isràél, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑gá xíǎⁿ cútnùní ndáá iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ ɨɨⁿ sá càháⁿ‑gá, chi Xítohó Jesucrìstú ní quide‑gá nchaa nàcuáa ní xáhaⁿ Yǎ Ndiǒxí xii cue ñaní tnáhá‑ó nǐ xíndecu ndéé sanaha. 9Te ducaⁿ nǐ quide Xítohó Jesucrìstú sá vǎha sá cúú‑xí ñǎyiu isràél cuèndá nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél cachí‑yu sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te ducaⁿ quèsahá‑yu chi ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ chíndèe ñaha‑gá xií‑yu, te quee ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Yúhú cachí‑í sá ǐo càhnu cuu‑n núú nchàa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te cata‑í ndudú chiñuhu ñaha‑ǐ xii‑n. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá 10Te càchí tucu‑xi núú tùtú‑gá: Te nchòhó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ío chí cúdɨ̌ɨ́ ìní ndɨhɨ ñáyiu isràél ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 11Te càchí tucu‑xi ɨngá xichi núú tùtú‑gá: Nchaa nchòhó ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél chí càháⁿ sá ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, te nchaa ñáyiu na càháⁿ‑yu sá ǐo càhnu cuu‑gá. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 12Te ndíi Chàiá càchí tucu ndíi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí: Coo ɨɨⁿ ñaní tnáhá ndǐi Isàí tée ní xíndecu ndéé sanaha, te tée‑áⁿ taxi tnùní‑dé cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél, te ñáyiu‑áⁿ cundee cùu cahnu iní ñáhǎ‑yu xii‑dé. Duha ní cáháⁿ ndíi Chàiá càchí‑xi núú tùtú‑gá. 13Te xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí Yaá ní taxi tnúhu ndee ìní ndécú ndɨ̀hɨ‑o sá méé‑gǎ ná càda ío cudɨ́ɨ́ ìní‑ndó cùndecu‑ndo, te ducaⁿ ǐo váha cundecu iní‑ndó nǔú‑gǎ chi sàndáá iní‑ndó‑gǎ, te ducaⁿ Espíritú‑gá ná càda te uuⁿ‑gá uuⁿ‑gá cuita ngúndecu ndɨhɨ‑ndo tnǔhu ndee ìní quɨ́hɨ́ⁿ sá cádá vǎha ñaha‑gǎ xii‑ndo. 14Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú cùtnuní ndáá iní‑í sá nchòhó ío váha iní‑ndó, te ducaⁿ ǐo váha cùtnuní iní‑ndó nchàa tnúhu váha, te ducaⁿ ǐo dàsahú tnáhá‑ndó nàcuáa cundecu‑ndo. 15Te dava tnúhu ní chídó tnùní‑í núú tùtú‑a cùu‑xi tnúhu sá ǐo càháⁿ‑í dóho‑ndo, te ducaⁿ nǐ tee‑í cuèndá sá nchòhó dandàcu iní‑ndó tnǔhu‑áⁿ, te ní tee‑í chi Yá Ndiǒxí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑í ní taxi‑gá chìuⁿ quide‑í 16xínú cuèchi‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú càháⁿ‑í tnúhu‑gá núú ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. Te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa naníhí tàhú‑ó, te ducaⁿ dànehé‑í ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél tnúhu Yá Ndiǒxí cuèndá cuú‑yu dàtná ɨɨⁿ sá ndúú tǎhú‑gǎ, te Espíritú‑gá quídé‑xí cùú‑yu ñáyiu cùdɨu núú‑gǎ, te cùu váha iní ñáhá‑gǎ xií‑yu. 17Te ío váha cùu iní‑í cuèndá nchaa chìuⁿ quide‑í sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí, chi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑í. 18Te mee‑ni nàcuáa quìde Xítohó Jesucrìstú chíndèe ñaha‑gá xii‑í xíǎⁿ‑ni càháⁿ‑í, te sá dúcáⁿ quìde‑gá xíǎⁿ ní sándáá iní cue ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél tnúhu‑gá. Te ducaⁿ chi ní chindee ñàha‑gá xii‑í ní cáháⁿ‑í tnúhu‑gá te ducaⁿ‑ni nǐ chindee ñàha‑gá xii‑í ní quide‑í tɨtnɨ́ núú sǎ nǐ quide‑í núǔ‑yu ní xiní‑yu. 19Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí ní quide‑xi ní quide‑í tɨtnɨ́ núú sǎ vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada ní xiní‑yu te ío ní cuñúhu‑yu. Te nchaa ñuú ní sáháⁿ‑í ní cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu cuěi ndéé ñuú Jerusàlén, te cuěi ndéé distrìtú Ìlíricú, núu nchaa ñuú‑áⁿ nǐ sáháⁿ‑í ní cáháⁿ‑í núǔ‑yu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó. 20Te ducaⁿ ǐo ndùcu ndee‑í càháⁿ‑í tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó nǔú vǎtá nìhí‑gá‑yu tnúhu cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ quìde‑í chi ñá túú cuìní‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑í cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú sà xíndecu ñáyiu càháⁿ tnúhu‑gá. 21Te quìde‑í nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Ñáyiu vátá nìhí‑gá tnúhu cuèndá Yaá quixi ñuyíú te níhǐ‑yu, te ducaⁿ tècú tnùní‑yu tnúhu‑gá. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá. 22Te sá dúcáⁿ càháⁿ‑í tnúhu‑gá nǔu xíǎⁿ ñá túú ní ndàcu‑í quixi‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo cuěi ducaⁿ‑ni sàni iní‑í quixi coto ñaha‑ǐ. 23Te ní cuu tɨtnɨ́ cuíá ducaⁿ‑ni sàni iní‑í quixi coto ñaha‑ǐ xii‑ndo, te vitna ní ndɨhɨ‑í nchaa iha ní cáháⁿ‑í tnúhu Xítohó Jesucrìstú núú nchàa ñáyiu. 24Núu xíǎⁿ sání ìní‑í sá ndùu na quɨhɨ́ⁿ‑í nàcióⁿ Èspañá te yáha cáháⁿ‑í quiní‑í nása ndècu‑ndo, te dàvá‑áⁿ ǐo cudɨ́ɨ́ ìní‑ó cùndecu tnaa‑o, te ducaⁿ te òré nucúhuⁿ tucu‑í ichi te cada ndee ìní‑ndó chìndee ñaha‑ndo xii‑í. 25Te vitna quɨ́hɨ́ⁿ‑í ñuú Jerusàlén quɨ́nehe‑í sá ndúú tǎhú ñǎyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú xǐndecu yàcáⁿ. 26Te ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú ndécú dìstritú Macèdoniá, ndɨhɨ distrìtú Acǎyá ní cuu ɨɨⁿnùú‑yu ní sacáⁿ tnáhǎ‑yu sá ndúú tǎhú ñǎyiu ndàhú xǐndecu ichi‑gá ndécú ñùú Jerusàlén. 27Te ducaⁿ tnàhí ní cudɨ́ɨ́ ìní‑yu cadá‑yu, te ducaⁿ tnàhí tàú‑yu cadá‑yu chindèé‑yu ñáyiu xǐndecu ñuú Jerusàlén. Te ñáyiu Macèdoniá ndɨhɨ ñáyiu Acǎyá‑áⁿ ñà túú cùú‑yu ñáyiu isràél. Te ñáyiu xǐndecu ñuú Jerusàlén cúǔ‑yu mee‑ni ñǎyiu isràél, te ducaⁿ tàú‑yu cadá‑yu chi sá cuèndá ñáyiu isràél‑áⁿ nǐ níhǐ‑yu tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑yu, núu xíǎⁿ tàú‑yu chindee ñàhá‑yu ndɨhɨ nchaa sá nìhí‑yu. 28Te sátá ná yǎha quɨ́nguáha cuèndá‑í‑yu sá ndúú tǎhǔ‑yu, te ducaⁿ te dǎtnùní quee‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑í nàcióⁿ Èspañá, te ichi yáha‑í yáha cáháⁿ‑í núú ndécú‑ndó. 29Te cùtnuní ndáá iní‑í sá òré ná quèxio‑í núú ndécú‑ndó, te Xítohó Jesucrìstú ío chindee ñàha‑gá xii‑í cáháⁿ‑í tnúhu‑gá núú‑ndó nàcuáa ío váha cundecu‑ndo ìchi‑gá. 30Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ ndàhú‑í núú‑ndó sǎ ǐo chindee ñàha‑ndo xii‑í cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑í, te ducaⁿ càda‑ndo chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Xítohó Jesucrìstú. Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑xí cùu iní tnáhá‑ó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑o. 31Te ío chí càcáⁿ táhú nǔú Yǎ Ndiǒxí sá ná còto ñaha‑gá xii‑í, te ñá túú nǎ cada ñaha nchàa ñáyiu ñá túú sàndáá iní ñáhá xìi‑gá xǐndecu distrìtú Jùdeá. Te cácáⁿ táhú tùcu‑ndo núú‑gǎ sá ncháá sǎ cánèhe‑í quɨ́hɨ́ⁿ nduu táhú ñǎyiu ndècu ichi‑gá ndécú ñùú Jerusàlén ío váha cuu iní‑yu queheⁿ cuèndá‑yu. 32Te ducaⁿ càda‑ndo cuendá sá nǔu Yá Ndiǒxí ná càchí‑gá te ío cudɨ́ɨ́ ìní‑í òré quexìo‑í núú ndécú‑ndó, te ío váha cuu iní‑í cundecu ndɨhɨ ñaha tnài xii‑ndo. 33Te vitna xìcáⁿ táhù‑í núú Yǎ Ndiǒxí Yaá quídé ǐo váha cùu iní‑ó ndècu‑o sá ná chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\