ROMANOS 16

1Te yúhú tendaha‑ǐ tá Fèbé quixi‑xi núú ndécú‑ndó, te tnàhá‑xi ndècu‑xi ichi Xítohó Jesucrìstú, te quìde‑xi chiuⁿ Yá Ndiǒxí sá cúú‑xí ñǎyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú xǐndecu ñuú Cèncreá. 2Te cuìní‑í sá ǐo váha cuu iní‑ndó quèheⁿ cuendá‑ndó‑xí, chi ndècu ndɨhɨ‑xi Xítohó Jesucrìstú, te cada‑ndo nàcuáa tàú‑xi cunduu dàtná tàú‑xi cada ñáyiu ndècu ichi‑gá, te ío chindee‑ndo‑xi te núu ná cúú sǎ xíní ñùhu‑xi, chi tnàhá‑xi ío chìndee‑xi cue ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú, te tnàhá yúhú ducaⁿ ǐo chìndee‑xi. 3Te cúñaha‑ndo ǐo na càda ndee iní té Àquilú ndɨhɨ ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Prìscilá, chi ñáyiu‑áⁿ nǐ quide chìuⁿ‑í ndɨhɨ́‑yu ní quide‑ndɨ́ chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú. 4Chi mèé‑yu ní cácu cuú‑yu sá cuèndá sá nǐ dácǎcu ñàhá‑yu xii‑í sá nǐ yáha‑í, núu xíǎⁿ ío ndàcáⁿ táhù‑í núǔ‑yu, te ñá dɨ́ú‑ní yǔhú ducaⁿ ǐo ndàcáⁿ táhù‑í núǔ‑yu chi tnàhá nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél xǐndecu ichi‑gá xǐndecu nchaa xichi ducaⁿ ǐo ndàcáⁿ táhǔ‑yu núú tě Àquilú ndɨhɨ núú ñadɨ̀hɨ́‑dé tá Prìscilá. 5Te cúñaha tùcu‑ndo sá ǐo na càda ndee iní nchaa ñáyiu xǐndecu ichi Xítohó Jesucrìstú tàcá vehe té Àquilú ndɨhɨ tá Prìscilá dácuàhá‑yu tnúhu‑gá, te cúñaha tùcu‑ndo sá ǐo na càda ndee iní té Epènetú chi tnàhá‑dé ío ñùhu iní‑í‑dé, chi tée‑áⁿ cúú‑dě tée díhna nuu nǐ sándáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú distrìtú Acǎyá. 6Te cúñaha tùcu‑ndo sá ǐo na càda ndee iní tá Màriá xíchí ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo, xíchí ǐo ndùcu ndee xinu cuechi núú Xǐtohó Jesucrìstú. 7Te cúñaha tùcu‑ndo sá ǐo na càda ndee iní cue tée cùu ndɨ mee‑í té Àndrónicú ndɨhɨ té Jùniás, chi tnàhá‑güedé ní xɨ́hɨ ndɨhɨ ñaha‑güedě xii‑í vecaá, te ío cùdɨu‑güedé núú nchàa cue tée ní táúchíúⁿ Jèsús cáháⁿ tnúhu‑gá. Te díhna‑gá‑güedé ní sándáá iní‑güedé tnúhu Xítohó Jesucrìstú dàcúúxí yǔhú. 8Te cúñaha‑ndo sǎ ná càda ndee iní té Àmpliás chi tnàhá‑dé ío ñùhu iní‑í‑dé, te ndècu‑dé tnàhá‑dé ichi Xítohó Jesucrìstú. 9Te cúñaha tùcu‑ndo xii té Bǎnú tée cùndɨhɨ ñaha xii‑o quide‑o chiuⁿ Xítohó Jesucrìstú sá ná càda ndee iní‑dé, te cúñaha tùcu‑ndo xii té Èstaquís sá ná càda ndee iní‑dé chi tnàhá‑dé ío ñùhu iní‑í‑dé. 10Te cúñaha tùcu‑ndo xii té Àpelés sá ǐo na càda ndee iní‑dé, chi tée‑áⁿ ǐo váha cùndáá‑dé núú Xǐtohó Jesucrìstú, te cúñaha tùcu‑ndo xii ñáyiu xǐndecu vehe té Arìstóbulú sá ǐo na càda ndee iní‑yu. 11Te cúñaha‑ndo xìi té Heròdión tée cùu ndɨ mee‑í sá ǐo na càda ndee iní‑dé, te cúñaha‑ndo xìi ñáyiu ndècu ichi Xítohó Jesucrìstú xǐndecu vehe té Nàrcisú sá ǐo na càda ndee iní‑yu. 12Te cúñaha‑ndo xìi tnahá tá Trìfená ndɨhɨ tá Trìfosá sá ǐo na càda ndee iní‑yu, chi tnàhá‑yu quìdé‑yu chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú. Te tnàhá tá Pěrsidá xíchí ndécú ndɨ̀hɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú cúñaha‑ndo xìi‑xi sá ǐo na càda ndee iní‑xi, chi tnàhá‑xi ío ndùcu ndee‑xi quide‑xi chiuⁿ Xítohó Jesucrìstú. 13Te cúñaha‑ndo tnàhá té Rǔfú tée ío váha sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú sá ǐo na càda ndee iní‑dé ndɨhɨ nǎná‑dě, chi ñaha‑áⁿ quídé ìní‑í sá cúú‑áⁿ dàtná nǎnà‑í. 14Te cúñaha‑ndo sǎ ǐo na càda ndee iní té Àsíncritú, ndɨhɨ té Flègonté, ndɨhɨ té Hěrmás, ndɨhɨ té Pàtrobás, ndɨhɨ té Hěrmés, ndɨhɨ nchaa dava‑gá cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú xǐndecu ndɨhɨ‑güedé. 15Te cúñaha tùcu‑ndo sá ǐo na càda ndee iní té Fìlólogó, ndɨhɨ tá Jǔliá, ndɨhɨ té Nèreú, ndɨhɨ cúha té Nèreú, ndɨhɨ tá Òlimpás, ndɨhɨ nchaa dava‑gá ñáyiu sàndáá iní tnúhu Xítohó Jesucrìstú xǐndecu ndɨhɨ́‑yu. 16Te ío yɨñùhu cada ndee iní tnáhá‑ndó ɨ̀ɨⁿ ɨɨⁿ‑ndo. Te nchaa ñáyiu tàcá nchaa iha dàcuaha tnúhu Xítohó Jesucrìstú quídé ndèe iní ñáhǎ‑yu xii‑ndo. 17Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú càháⁿ‑í dóho‑ndo sǎ cádá cuèndá‑ndó nǔu ìó ñáyiu quìde nacuáa vá cúú ɨ̀ɨⁿnuu‑ndo cundecu‑ndo, chi ñáyiu‑áⁿ sánú ìchi ñahá‑yu ɨɨⁿ ichi ñá túú vǎha, chi ñá túú ɨ̀ɨⁿ‑ni cuu‑xi tnúhu càháⁿ‑yu ndɨhɨ tnúhu sá nǐ níhí‑ndó ndècu ndɨhɨ‑ndo, te ñáyiu ducaⁿ xǐquide vá nìhí tnáhá‑gǎ‑ndó ndɨ̀hɨ́‑yu. 18Chi ñáyiu‑áⁿ ñà túú quìdé‑yu chìuⁿ sá cúú‑xí Xǐtohó Jesucrìstú, chi mee‑ni sǎ cúú‑xí mèé‑yu quìdé‑yu, te mee‑ni nchàa tnúhu sá ǐo vii ío váha cuáháⁿ càháⁿ‑yu òré cuáháⁿ‑yu dàndahú‑yu nchaa ñáyiu ío yáchí sàndáá iní‑xi ɨɨⁿ tnúhu. 19Te nchaa ñáyiu nìhí‑yu tnúhu sá nchòhó sàndáá iní‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú, núu xíǎⁿ ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑í. Te cuìní‑í sá nchòhó ío váha cutnùní iní‑ndó nàcuáa cada‑ndo mèe‑ni sá vǎha, te vá cání ìní‑ndó càda‑ndo datná xǐquide nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha. 20Te Yá Ndiǒxí Yaá quídé ǐo váha cùu iní‑ó ndècu‑o ío ndɨ̌hɨ cada‑gá cuèndá sá sàcuíhná ñà túú‑gǎ ná cada ñaha‑xi xìi‑ndo, te xìcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo. 21Te té Timùteú tée quìde ndɨhɨ‑í chìuⁿ Xítohó Jesucrìstú iha quìde ndee iní ñáhá‑dě xii‑ndo, te tnàhá té Lùciú, ndɨhɨ té Jàsón, ndɨhɨ té Sosipàtér cue tée cùu ndɨ mee‑í quídé ndèe iní ñáhá‑güedě xii‑ndo. 22Te tnàhá yúhú té Tèrciú tée càdúha tutú‑a cuèndá té Pǎblú quídé ndèe iní ñáhà‑í xii‑ndo, chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú. 23Te tnàhá té Gǎyú tée dii vèhe‑xi ndecu‑í quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo, te dɨu‑dé ní taxi nùu‑dé vehe tàcá ñáyiu dàcuahá‑yu tnúhu Xítohó Jesucrìstú. Te tnàhá té Èrastú tée yɨ̀ndaha díhúⁿ ñùú quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo, te tnàhá té Cuǎrtú tée ndècu ndɨhɨ‑o ichi Xítohó Jesucrìstú quídé ndèe iní ñáhá‑dě xii‑ndo. 24Te xìcáⁿ táhù‑í núú Xǐtohó Jesucrìstú sá ǐo na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. 25Te vitna chí ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí, chi mee‑gǎ cada te ío‑gá cuita níhí ndéé‑gǎ‑ndó cùndecu‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú dàtná càchí tnúhu sá càháⁿ nàcuáa naníhí tàhú‑ó, tnúhu sá dánèhé‑í ñáyiu cuèndá Xítohó Jesucrìstú, te nchaa tnúhu‑a ɨɨⁿ‑ni cùu‑xi ndɨhɨ nchaa tnúhu sá nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cuu yuhu ndèé cútnàhá ní ngáva ñuyíú, te vitna ní quee túu‑xi, 26chi mee Yǎ Ndiǒxí ní dátǔu‑gá núú‑ó vìtna, te càháⁿ‑ndɨ́ nàcuáa ní chídó tnùní cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha. Te ducaⁿ tnǔhu sá ndúú yùhu ni cuu ta xíté nuu‑xi nɨhìí ñuyíú cuǎháⁿ, chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí Yaá ndécú nchàa nduu nchaa quɨ́ú cunduu cuèndá sá quɨ̀ndáá iní ñáhá ñǎyiu xii‑gá, te tnɨɨ́‑yu nchaa tnúhu càháⁿ‑gá. 27¡Te ɨɨⁿdìi‑ni Yá Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío sàá sá xìní tnùní‑xi! ¡Te nchaa‑o chǐ ná càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑gá, chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú, te ducaⁿ‑ni càda‑o nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ! Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\