ROMANOS 2

1Te nchòhó ñáyiu càchí sá ǐo ndècu cuéchi dava‑gá ñáyiu tnàhá‑ndó ǐo ndècu cuéchi‑ndo cuěi nágá ñáyiu cùu‑ndo, chi tnàhá‑ndó quìde‑ni‑ndo nchaa nacuáa quìde dava‑gá ñáyiu càchí‑ndó ndècu cuéchi‑xi, te sá dúcáⁿ càháⁿ‑ndó sǎ ndécú cuěchi ñáyiu‑áⁿ te dàcaa‑ndo cuéchi dɨ́quɨ́‑ndó chi tnàhá‑ndó quìde‑ndo datná quídě‑yu. 2Te nchoo xìní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí ío váha cùtnuní iní‑gá nàcuáa cada ndáá‑gá cuéchi ɨɨⁿ ɨɨⁿ nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a, chi daquɨ̀hɨ́ⁿ‑gá nchaa ñáyiu quìde nacuáa ní cáháⁿ‑í núú ùhú núú ndàhú. 3Te nchòhó ñáyiu ɨɨⁿ‑ni quìde ndɨhɨ ñáyiu càchí méé‑ndó sǎ ndécú cuěchi‑xi dacuɨtɨ́í sǎ ná chǎhu‑ndo nǔú Yǎ Ndiǒxí sá dúcáⁿ quìde‑ndo. 4Te ñá túú cùu váha iní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúndàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑ndo, te ni ñà túú cùu váha iní‑ndó sǎ ǐo cuìní‑gá cada càhnu iní‑gá nchaa sá ñà túú vǎha quìde‑ndo, te ni ñà túú quìde cuendá‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí quídé vǎha ñaha‑gǎ xii‑ndo cuèndá cuìní‑gá sá nchòhó ndixi túu iní‑ndó sǎ ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo. 5Te nchòhó cúú‑ndó ñǎyiu ío sàá iní‑xi, chi ñá túú cuìní‑ndó ndìxi túu iní‑ndó sǎ ñà túú quìde váha‑ndo ndècu‑ndo, te xíǎⁿ nǔu ío‑gá tá cùu vai tnúndòho sá cúú‑xí‑ndó. Te na sàá nduu tnúhu ndòho tnúhu ndàhú te ío ndoho‑ndo, chi Yá Ndiǒxí cada ndáá‑gá nàcuáa ndùu cuéchi‑ndo. 6Te dàvá‑áⁿ cada ndáá Yǎ Ndiǒxí nchaa nàcuáa ndùu nchaa sá nǐ quide ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu ndècu ñuyíú‑a. 7Te nchaa ñáyiu nchìcúⁿ nihnu‑ni quìde mee‑ni sá vǎha, ñáyiu‑áⁿ nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ Yá Ndiǒxí nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ducaⁿ quìde váha‑yu chi cuìní‑yu sá Yǎ Ndiǒxí cuu váha iní ñáhá‑gǎ xií‑yu, te cuìní tucú‑yu nduu táhǔ‑yu núú ǐo váha càa ndecu Yá Ndiǒxí cundecú‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 8Te ío cùdééⁿ‑gǎ núú nchàa ñáyiu ñùhu iní mee‑ni sǎ cúú‑xí mèe‑xi, te ñá túú sàndáá iní‑yu tnúhu ndáá chi mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá quìdé‑yu. 9Te nchaa ñáyiu ducaⁿ xǐquide ío ndɨ́hú iní‑yu. Te díhna‑gá ñáyiu isràél ngüíta‑xi ndohó‑yu, te dǎtnùní ngüíta‑xi ndoho nchaa ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 10Te nchaa ñáyiu ní quide váha, te Yá Ndiǒxí cada‑gá te ngúndecú‑yu núú ǐo váha càa ndecu‑gá, te cachí‑gá sá nǐ quide váha‑yu, te ío váha cuu iní‑yu cundecú‑yu. Te díhna‑gá ñáyiu isràél ñáyiu ní quide váha ducaⁿ càda ñaha‑gá xií‑yu, te dǎtnùní ducaⁿ càda ñaha‑gá xii ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ñáyiu ní quide váha. 11Te ñá túú quìde cuendá‑gá cuěi nái ñáyiu cùú‑yu. 12Te nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, Yá Ndiǒxí cada ndáá‑gá cuéchi‑yu nàcuáa càháⁿ nchaa tnúhu‑áⁿ. Te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ tnúhu ní chídó tnùní ndíi‑áⁿ, Yá Ndiǒxí vá cádá ndǎá‑gá cuéchi‑yu nàcuáa càháⁿ nchaa tnúhu‑áⁿ. Dico nchaa ñáyiu quìde nándɨ sá cuèhé sá dúhá dàcuɨtɨ́í cuǐta nihnú‑yu cuěi ndècu ndɨhɨ́‑yu tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés àdi ñá túú ndècu ndɨhɨ́‑yu. 13Te nchaa ñáyiu dìcó‑ni sàcúndedóho nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés te ñá túú tnɨ̀ɨ́‑yu, ñáyiu‑áⁿ ñà túú cùdɨú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí, dico nchaa ñáyiu tnɨ̀ɨ nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi, ñáyiu‑áⁿ càchí Yǎ Ndiǒxí sá cúdɨ̀ú‑yu núú‑gǎ, chi ñá túú‑gǎ cuéchi‑yu ndècu núú‑gǎ. 14Te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te núu quìdé‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi te cùu‑xi ɨɨⁿ sá sání tnàhí iní méě‑yu cadá‑yu, te sá sání ìní‑yu‑áⁿ cúú‑xí ɨ̀ɨⁿ tnúhu váha sá sánú ìchi ñaha xií‑yu nàcuáa cada váha‑yu cundecú‑yu. 15Te sá dúcáⁿ quìdé‑yu xíǎⁿ cútnùní sá sání ìní‑yu dàtná càháⁿ tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés cada ñáyiu isràél, te ío váha cùtnuní iní‑yu nchaa nàcuáa quìdé‑yu chi ndìxi túu iní‑yu òré ñá túú quìde váha‑yu. 16Te sáá nduu te Yá Ndiǒxí cúñaha‑gǎ xii Xítohó Jesucrìstú cada ndáá‑gá nchaa cuéchi ñáyiu, nchaa sá sání ìní méě‑yu ndùu yuhu, te cada‑gá dàtná càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa naníhí tàhú‑ó, tnúhu sá dánèhé ñáhà‑í xii‑ndo. 17Te nchòhó ñáyiu isràél nchaa‑ndo cùu‑ndo ndɨ mee‑í, te càchí‑ndó sǎ nchìcúⁿ nihnu‑ndo quìde‑ndo nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés nǔu xíǎⁿ ndécú vǎha‑ndo, te càchí‑ndó sǎ ǐo càhnu cuu‑ndo sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndo Yá Ndiǒxí. 18Te cùtnuní iní‑ndó nchàa nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo, te sá dúcáⁿ nchìcúⁿ nihnu‑ndo quìde‑ndo nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ xǐǎⁿ cútnùní iní‑ndó nchàa sá ǐo‑gá váha xìni ñuhu‑xi cada‑ndo. 19Te càchí‑ndó sǎ ǐo váha xìní‑ndó cànuichi‑ndo nchaa ñáyiu ñá túú cùtnuní iní‑xi, te càchí tucu‑ndo sǎ ǐo váha xìní‑ndó nà canu ichi‑ndo nchaa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha. 20Te sànu ichi‑ndo nchaa ñáyiu ío nɨɨ dɨ̌quɨ́‑xi, ndɨhɨ nchaa ñáyiu vitna ta tècú tnùní nchaa sá vǎha, te ducaⁿ quìde‑ndo chi ndècu ndɨhɨ‑ndo nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí tnǔhu ndáá, chi sànu ichi ñaha‑xi xii‑ndo nacuáa cada‑ndo. 21Te nchòhó dàcuaha‑ndo ñáyiu nàcuáa cadá‑yu, te mee‑ndo ñà túú dàcuaha‑ndo cada‑ndo nchaa nacuáa tàú‑xi cunduu, te xǎhaⁿ‑ndo xìí‑yu sá vǎ cúú dùhú‑yu te mee‑ndo dùhu‑ndo. 22Te dàcuaha‑ndó‑yu sá cuè tée vá cúú cǎháⁿ ndɨhɨ‑güedé ñáyiu dɨ̀hɨ́ te núu ñá dɨ́ú ñàdɨhɨ́‑güedé cúǔ‑yu, te ducaⁿ‑ni cuè ñáyiu dɨ̀hɨ́, vá cúú cǎháⁿ ndɨhɨ́‑yu tée te núu ñá dɨ́ú yɨ̀ɨ́‑yu cùu‑güedé. Te nchaa sá xǎhaⁿ‑ndo vǎ cúú càda ñáyiu te mee‑ndo quìde‑ni‑ndo, te xǎhaⁿ‑ndo xìí‑yu sá vǎ cánèhé‑yu sá yɨ́ñùhu núú nchàa sá càchí‑yu cùu ndióxǐ‑yu, te mee‑ndo nèhé‑gá quídé‑ndó, chi dùhu‑ndo nchaa sá ndécú vèñúhu. 23Te càchí‑ndó sǎ ǐo cùnuu nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, te ñá túú quìde‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi, te sá dúcáⁿ quìde‑ndo‑áⁿ te dàquee tɨ́hú‑ndó Yǎ Ndiǒxí. 24Te quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí nàcuáa quìde‑ndo‑áⁿ nǔú càchí‑xi sá ncháá ñǎyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá Yǎ Ndiǒxí sá cuèndá‑ndó. 25Te nchòhó ñáyiu isràél nchaa‑ndo cùu‑ndo ndɨ mee‑í, te tnàhá‑ndó ndècu ndɨhɨ‑ndo señá ñɨɨ‑ndo, te váha‑ni sá dúcáⁿ te núu quìde‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés. Dico núu ñá túú quìde‑ndo nchaa nacuáa ní cáháⁿ ndíi ña, te ñá túú nàndɨ́hɨ‑xi sá cúú‑ndó ñǎyiu isràél cuěi ndècu señá ñɨɨ‑ndo. 26Te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ señá ñɨɨ‑xi, te núu quìdé‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, te cùú‑yu dàtná cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ señá ñɨɨ‑xi, chi quìdé‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi. 27Te ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ señá ñɨɨ‑xi, te núu na càdá‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés, te ñáyiu‑áⁿ cachí‑yu sá ñà túú quìde ndáá nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ señá ñɨɨ‑xi, chi ndècu ndɨhɨ‑ndo nchaa tnúhu ní chídó tnùní ndíi te ñá túú quìde‑ndo nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ. 28Te nchòhó ñáyiu isràél, ñáyiu nchìcúⁿ nihnu‑ni quìde nchaa nacuáa ta quìde tnahi‑ndo véxi, ñá túú quìde‑ndo sá cúú‑ndó ñǎyiu isràél, te mee‑ndo ndècu señá ñɨɨ‑ndo dico ñá túú quìde‑ndo nacuáa tàú‑xi cada nchaa ñáyiu ndècu señá ñɨɨ‑xi, te mee‑ni sèñá‑áⁿ sǎha‑ndo ñɨ̀ɨ‑ndo te ñá túú quìde‑ndo nacuáa cuìní Yǎ Ndiǒxí cada‑ndo. 29Te nchaa ñáyiu sàndáá ndisa iní‑xi Yá Ndiǒxí, ñáyiu‑áⁿ cúú ndìsá‑yu ñáyiu isràél, te sa ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑yu chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ nǐ quide‑xi, dico ñá dɨ́ú sǎ sǎha‑yu sèñá ñɨɨ́‑yu dàtná ní cachí ndíi Moìsés. Te ñáyiu‑áⁿ cúú vǎha iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xií‑yu cuěi ñá túú càháⁿ váha tnàha ñáyiú‑yu cuèndá‑yu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\