ROMANOS 3

1Te sá dúhá càháⁿ‑í te ìó dava ñáyiu quesàhá‑yu sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní cùu ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél ndɨhɨ nchoo ñǎyiu isràél, te quesaha tùcú‑yu sá ɨ́ɨ́ⁿ‑ní quìde tucu‑xi cuéi na cuǎha àdi vá cuǎha sèñá ñɨɨ́‑yu. 2Dico yúhú càchí‑í sá ncháá ñǎyiu isràél ío‑gá cúnùú‑yu, chi ío tɨtnɨ́ núú sǎ vǎha ní quide ñaha Yǎ Ndiǒxí xií‑yu, chi ní sáñaha‑gǎ tnúhu‑gá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu. 3Te davá‑yu ñá túú cuìní‑yu cada ndáá‑yu, dico ñá dɨ́ú sǎ xǐǎⁿ te cùyica iní Yǎ Ndiǒxí ñá túú quìde ndáá‑gá. 4Dico ñáhá chi xìni ñuhu‑xi sá ncháá ñǎyiu cada cuèndá‑yu sá Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá quídé ndǎá cuɨtɨ, te cuěi nchaá‑yu na càchí‑yu sá ñà túú quìde ndáá‑gá, dico mee‑gǎ chi quìde ndáá‑ni‑gá. Te núú tùtú‑gá càháⁿ‑xi nàcuáa ní xáhaⁿ ɨ̀ɨⁿ tée ní xíndecu ndéé sanaha xìi‑gá, te duha ní xáhaⁿ‑dě: Yòhó Dútú Ndiǒxí, cùtnuní iní ñáyiu sá ǐo ndáá càháⁿ‑n, te cùnuu nahi‑ni tnúhu‑n cuěi òré càchí ñáyiu sá ñà túú càháⁿ ndáá‑n. Duha ní xáhaⁿ těe ndéé sanaha‑ǎⁿ xii‑gá càchí‑xi núú tùtú‑gá. 5Te cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá quìde ñáyiu, xíǎⁿ cútnùní iní‑yu sá Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío váha quìde ndáá, chi mee‑gǎ ñá túú dùcaⁿ quide‑gá. Te cuěi ducaⁿ dico vá cání ìní‑yu sá Yǎ Ndiǒxí ñá túú quìde ndáá‑gá sá dándòho ñaha‑gá xií‑yu na sàá nduu, te núu ducaⁿ na càni iní‑yu, te sàni iní‑yu dàtná sání ìní cue ñáyiu ñá túú ndècu ichi‑gá. 6Te vá dúcáⁿ càni iní‑yu, chi núu Yá Ndiǒxí ñá túú quìde ndáá‑gá ñá, te vá cúú càda ndáá‑gá nchaa cuéchi cue ñáyiu ñuyíú‑a te núu ducaⁿ. 7Te núu yúhú ná càni iní‑í cáháⁿ‑í ɨɨⁿ tnúhu ndehnde, te sá tnǔhu‑áⁿ te cani tucu iní‑í sá quídé càhnu‑gá‑í tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí, te sá dúcáⁿ ná càháⁿ‑í te cani tucu iní‑í sá vǎ cúú cǎháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá ndécú cuěchi‑í. 8Te núu na càni tucu iní‑í sá vǎha‑gá cada‑í nchaa sá cuèhé sá dúhá cuèndá Yǎ Ndiǒxí cada‑gá sá vǎha, dico ñá ndàá. Te ìó ñáyiu càháⁿ cuèhé cuèndá‑í te càchí‑yu sá dɨ́ú‑ní dùcaⁿ dacuaha‑í ñáyiu dico ñá ndàá sá dúcáⁿ dànehé‑í‑yu, te ñáyiu‑áⁿ nacháhu‑yu tnúhu càháⁿ‑yu, chi ducaⁿ tàú‑xi cunduu. 9Te vitna càchí dava ñáyiu sá ǐo‑gá cúnùu nchoo cue ñáyiu isràél dàcúúxí dàva‑gá ñáyiu, dico yúhú càchí‑í sá ñǎhá, te sa ní cachí tnúhu ndáá‑í xii‑ndo sǎ nchàa ñáyiu ndècuéchi‑yu cuěi ñáyiu isràél te cuěi ñáyiu ñá túú cùu ñáyiu isràél. 10Te núú tùtú Yǎ Ndiǒxí càchí‑xi: Vá yǒo ɨɨⁿ quìde ndáá, 11te ni vá yǒo ɨɨⁿ tècú tnùní tnúhu váha, te ni vá yǒo ɨɨⁿ nànducu nihnu Yá Ndiǒxí. 12Chi nchaá‑yu ñá túú nchìcúⁿ nihnú‑yu ichi váha, te nchaá‑yu cùú‑yu ñáyiu xǐndecu neñùú sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. Te ni ɨ̀ɨ́ⁿ‑yu ñá túú quìdé‑yu ɨɨⁿ sá vǎha. 13Te cada iní‑ndó sǎ yúhǔ‑yu cùu‑xi datná cúú ɨ̀ɨⁿ yaú núú yɨ́ndǔxi ndɨ́yɨ núú ǐo ndehe sàháⁿ, te ducaⁿ sǎtnahá‑xi cùu yuhú‑yu, chi ío càháⁿ cuèhé‑yu, te mee‑ni dàndahú‑yu nchaa tnàha ñáyiú‑yu. Te cada iní‑ndó sǎ vènenú cóó yɨ́hɨ́ yùhú‑yu chi mee‑ni càháⁿ úhú‑yu cuèndá tnàha ñáyiú‑yu. 14Te ìó iní‑yu càháⁿ úhú tnáhǎ‑yu. 15Te àúⁿ nǎ cuu àúⁿ nǎ xíǎⁿ xǐsahni tnàhá‑yu. 16Te nchaa núú xícá cùú‑yu quìde úhú iní‑yu nchaa tnàha ñáyiú‑yu nàcuáa ndɨ̀hú iní ñáyiu‑áⁿ. 17Te ñá túú cuìní‑yu cundecu ndɨhɨ tnàha váha‑yu. 18Te ñá túú sàni iní‑yu canehé‑yu sá yɨ́ñùhu núú Yǎ Ndiǒxí. Duha quìdé‑yu càchí‑xi núú tùtú‑gá. 19Te cùtnuní iní‑ó sǎ nchàa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés cúú‑xí cuèndá nchaa ñáyiu nchìcúⁿ nihnu nchaa tnúhu‑áⁿ. Te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí cuèndá sá vǎ yǒo tnàhí cachí sá ñà túú cuěchi‑xi, te ducaⁿ te nchaandɨ túhú ñáyiu cutnùní iní‑yu sá ná chǎhu‑yu nchaa sá quídě‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 20Te ducaⁿ càda‑xi chi ni ɨ̀ɨⁿ ñáyiu vá càchí‑ó sǎ vǎ cúndècu cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ni sá nchìcúⁿ nihnú‑yu nchaa tnúhu sá nǐ chídó tnùní ndíi Moìsés, te tnúhu‑áⁿ càchí tnúhu‑xi cuèndá‑ni sá cútnùní iní‑ó sǎ ndécú‑ó ìchi cuehé ichi duha. 21Te vitna ní cutnùní iní‑ó sǎ ñà dɨ́ú sǎ cádá‑ó nchàa nacuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés cudɨ̀u‑o núú Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑gǎ quídé cùdɨu‑o núú‑gǎ. Te núú tùtú ndíi Moìsés ndɨhɨ núú tùtú cue tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha càháⁿ‑xi nàcuáa cada ñaha‑gǎ xii‑o vìtna. 22Te ducaⁿ cùdɨu‑o núú Yǎ Ndiǒxí te núu na quɨ̀ndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú. Te dɨu‑ni ducaⁿ cùdɨu nchaa ñáyiu ñuyíú te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá, chi ɨɨⁿ‑ni cùu‑o nchaa‑o sá cúú‑xí Yǎ Ndiǒxí. 23Chi nchaá‑yu ndècu cuéchi‑yu, chi ñá ɨ́ɨ̌ⁿ‑yu quìdé‑yu nàcuáa cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí sá cúǔ‑yu ñáyiu quìde váha. 24Dico Yá Ndiǒxí ío váha iní‑gá chi ní quide ñaha‑gǎ xii‑o ɨ̀ɨⁿ sá vǎha, chi dìcó‑ni ducaⁿ nǐ quide‑gá nàcuáa vá cúndècu‑gá cuéchi‑o nǔú‑gǎ, chi Xítohó Jesucrìstú ní satɨ nɨ́ñɨ́‑gǎ te ní xíhí‑gá, te ducaⁿ nǐ yáha‑gá cuèndá sá vǎ cúndècu‑gá cuéchi‑o. 25Te Yá Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá Xítohó Jesucrìstú núú ñǎyiu ñuyíú‑a, te ní xíhí‑gá sá cuèndá nchaa yícá cuěchi‑yu, te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá sá ncháá ñǎyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑gá te vá náchǎhu‑yu cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. Te Yá Ndiǒxí ní quide ndee ìní‑gá nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ quide cue ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha. Te xíǎⁿ ní xíhí Xítohó Jesucrìstú cuèndá cutnùní iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Yaá ío váha quìde ndáá cuěi ducaⁿ nǐ quide ndee ìní‑gá nchaa sá nǐ quide cue ñáyiu‑áⁿ. 26Núu xíǎⁿ vitna ní cutnùní ndisa iní‑ó sǎ quídé ndǎá‑gá, te quìde‑gá sá cuè ñáyiu vá cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú‑gǎ, te núu na quɨ̀ndáá iní‑yu Xítohó Jesucrìstú. 27Te vitna vá càchí‑ó sǎ ǐo càhnu cuu‑o cuendá sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú Yǎ Ndiǒxí, te ducaⁿ ñà túú‑gǎ cuéchi‑o ndècu núú‑gǎ cuèndá sá sàndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú, te ñá dɨ́ú sǎ cuèndá nchaa tnúhu ní cáháⁿ ndíi Moìsés. 28Te cùtnuní iní‑ó sǎ nděda‑ni càa ñáyiu vá cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí te núu na quɨ̀ndáá iní‑yu Xítohó Jesucrìstú cuěi ní quidé‑yu nchaa nàcuáa ní cáháⁿ ndíi Moìsés àdi ñá túú ní quìdé‑yu. 29Te cùtnuní iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí cúú‑gǎ Ndiǒxí nchaandɨ túhú ñáyiu, te ñá dɨ́ú mèe‑ni Ndióxí ñǎyiu isràél cúú‑gǎ. 30Te ɨɨⁿdìi díí‑gǎ cúú‑gǎ Ndiǒxí, te nchaa ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Xítohó Jesucrìstú te vá cúndècu‑gá cuéchi‑yu núú Yǎ Ndiǒxí cuěi cùú‑yu ñáyiu isràél àdi ñá túú cùú‑yu. 31Te ñá dɨ́ú sǎ sàndáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú te cachí‑ó sǎ ñà túú nàndɨ́hɨ nchaa tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o, te ñáhá chi sá dúhá sàndáá iní‑ó‑gǎ te xíǎⁿ nchìcúⁿ nihnu‑o quìde‑o nacuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\