ROMANOS 7

1Te nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú sa nàha‑ndo nacuáa càháⁿ tnúhu sá dánèhé ñáhá xìi‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o, chi tnúhu‑áⁿ càháⁿ‑xi dóho nchaa ñáyiu xǐndecu vǐvú ñuyíú‑a. 2Te nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ sa ndècu yɨɨ‑xi, te dɨu tnúhu‑áⁿ dánèhé ñáhá‑xí xìí‑yu sá vǎ dáñǎ‑yu yɨɨ́‑yu, dico núu na cùú yɨɨ́‑yu te ñá túú‑gǎ ná càháⁿ tnúhu‑áⁿ cuèndá‑yu. 3Dico núu vátá cùú‑gá yɨɨ́‑yu te ñá túú ndùu váha‑xi naquehéⁿ‑yu ɨngá tée, dico núu na cùú yɨɨ́‑yu te quendóo mèé‑yu, te ñá túú nǎgá càháⁿ tnúhu sá dánèhé ñáhá xìí‑yu nàcuáa cadá‑yu te ducaⁿ te cuu naquehéⁿ‑yu ɨngá tée, te ñá túú cùu‑xi ɨɨⁿ cuéchi. 4Te nchòhó cue ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú cúú‑ndó dàtná ñáyiu ní xíhí dàtná ní xíhí‑gá. Te xíǎⁿ ñá túú‑gǎ táxí tnùní ñáhá nchàa tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés xii‑ndo. Te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá nchòhó ngúndecu‑ndo ndɨ̀hɨ Xítohó Jesucrìstú Yaá ní xíhí ní cùu te ní ndoto‑gá. Te ducaⁿ nǐ cuu cuèndá nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ichi‑gá cada‑o nchàa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí. 5Te nchoo nǐ xíndecu‑o ìchi cuehé ichi duha, te tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o cachí‑xi sá ñà túú vǎha cundecu‑o ìchi‑áⁿ, te nchoo dà uuⁿ‑gá ní quide‑o nchàa sá cuèhé sá dúhá sǎ dúcáⁿ càháⁿ tnúhu‑áⁿ, te sá dúcáⁿ nǐ quide‑o te ta xǐta nihnu‑o cuǎháⁿ ní cùu. 6Te vitna cada iní‑ó sǎ cúú‑ó dàtná ñáyiu ní xíhí sá cúú‑xí tnǔhu sá dánèhé ñáhá xìi‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o, chi ñá túú‑gǎ cúnùu‑xi, te vitna mee‑nǎ Espíritú Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑xi xii‑o xinu cuechi‑o núú‑gǎ, te ñá dɨ́ú cuèndá nchaa tnúhu sá nǐ ngúndeé ndéé díhna cada ñáyiu xìnu cuechi‑o núú‑gǎ vitna. 7Te cuěi duha càháⁿ‑í dico vá cúú tnàhí cáháⁿ‑ó sǎ tnǔhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o ñá dɨ́ú tnǔhu váha cùu‑xi. Te yúhú ñá túú cùtnuní iní‑í ná cúú nchàa sá cuèhé sá dúhá ní cùu te núu ñá túú tnǔhu‑áⁿ ní càchí tnúhu‑xi xii‑í, te ni ñà túú cùtnuní tucu iní‑í nǔu váha àdi ñá túú vǎha sá nchídó ìní‑í sá ndécú ndɨ̀hɨ tnaha ñáyiu‑o ni cùu te núu ñá túú tnǔhu‑áⁿ ní càchí‑xi sá vǎ cúú cùu iní‑í sá ndécú ndɨ̀hɨ́‑yu. 8Te tnúhu‑áⁿ nǐ dánèhé ñáhá‑xí xìi‑í sá vǎ cúú càda‑í ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, dico sá cuèndá tnúhu‑áⁿ uuⁿ‑gá ducaⁿ nǐ sani iní‑í ní quide‑í. Te núu ñá túú tnǔhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o ña, te ñá túú cùtnuní iní‑í sá quídè‑í nándɨ sá cuèhé sá dúhá ní cùu. 9Te cútnàhá vátá nìhí‑gá‑í tnúhu‑áⁿ te ñá túú tnàhí ná sání ìní‑í ndécù‑í ni cùu, dico sátá nì níhì‑í tnúhu‑áⁿ te ní cutnùní iní‑í sá ndécú cuěchi‑í, te ta xǐta nihnu‑í cuáháⁿ ní cùu. 10Te núu ni quìde‑í nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu‑áⁿ te sa ndéé ama‑gá naníhí tàhú‑í ní cùu, dico ñá túú ní quìde‑í nǔu ní cutnùní iní‑í sá tá xǐta nihnu‑í cuáháⁿ ní cùu. 11Te sá xíí tnǔhu‑áⁿ xíǎⁿ uuⁿ‑gá ní cunuu nchàa sá cuèhé sá dúhá nǐ dándàhú ñáhá‑xí xìi‑í te ní quide‑í, te ta dàcuíta nihnu ñaha‑xi xìi‑í cuáháⁿ ní cùu. 12Te tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o cuu‑xi tnúhu ío yɨñùhu ní taxi Yá Ndiǒxí, te ɨɨⁿ ɨɨⁿ tnúhu‑áⁿ cúú‑xí mèe‑ni tnúhu váha, te ni ɨ̀ɨⁿ tnúhu cuèhé tnúhu duha ñá túú ñùhu tnahá. 13Te vá cúú càchí‑í sá tnǔhu váha‑áⁿ nǐ quide‑xi ta xǐta nihnu‑í cuáháⁿ ní cùu, chi nchaa sá cuèhé sá dúhá nǐ quide‑í, xíǎⁿ tá dàcuíta nihnu ñaha‑xi xìi‑í cuáháⁿ ní cùu, te sá cuèndá tnúhu váha‑áⁿ nǐ cutnùní iní‑í sá quídè‑í nchaa sá cuèhé sá dúhá, te xíǎⁿ tá xǐta nihnu‑í cuáháⁿ ní cùu. Te sá cuèndá nchaa nàcuáa càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o ní cutnùní iní‑í sá xìdó ndécú cuěchi‑í ní cùu. 14Te tnúhu‑áⁿ nǐ taxi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o cachí tnúhu‑xi nàcuáa cada váha‑o. Te nchoo cùu‑o mee‑ni ñáyiu yícá cuěchi, te tàxi tnuní ñáhá nchàa sá cuèhé sá dúhá xìi‑o ni cuu. 15Dico nchoo tnàhá iní‑ó càda‑o nchaa sá vǎha dico ñá túú quìde‑o, te da nchaa sá ñà túú tnàhá iní‑ó càda‑o quìde‑o, te ñá túú cùtnuní iní‑ó nǎ cuèndá ducaⁿ quìde‑o. 16Te sá dúcáⁿ quìde‑o nchaa sá ñà túú tnàhá iní‑ó, te xíǎⁿ ndíxí tǔu iní‑ó sǎ tnǔhu sá dúcáⁿ sànu ichi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o cuu‑xi tnúhu ío váha. 17Te cùtnuní iní‑ó sǎ nchàa sá cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑ó, xíǎⁿ quídé‑xí dùcaⁿ quide‑o sá ñà túú vǎha, te ñá dɨ́ú sǎ cáhú ìní méé‑ó dùcaⁿ quide‑o. 18Te cùu‑o cue ñáyiu sàni cuehé sání dùha iní‑xi, te cuìní‑ó càda‑o nchaa sá vǎha dico ñá túú nìhí ndéé‑ó càda‑o. 19Te cuìní‑ó càda‑o nchaa sá vǎha dico ñá ndácú‑ó, te ñá túú cuìní‑ó càda‑o datná quídé nchàa ñáyiu ndècu ichi cuehé ichi duha, chi ñáyiu‑áⁿ mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá quìdé‑yu, dico dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ quídé‑ó tnàhá‑ó. 20Te sá dúcáⁿ quìde‑o nchaa sá ñà túú tnàhá iní‑ó càda‑o te ñá dɨ́ú mèe‑o ducaⁿ cahu iní‑ó quìde‑o, chi nchaa sá cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑ó xíǎⁿ quídé‑xí dùcaⁿ quide‑o. 21Te ducaⁿ tnàhí yáha‑o òré cuìní‑ó càda‑o sá vǎha, chi da mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá quìde‑o. 22Te ío cùdɨ́ɨ́ ìní‑ó càda‑o nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, 23te dìcó‑ni sá ncháá sǎ cuèhé sá dúhá ñùhu iní‑ó, xíǎⁿ quídé‑xí ngàni ñaha‑xi xii‑o ñá túú quìde‑o sá vǎha sàni iní‑ó càda‑o, te ducaⁿ yǎha‑o chi nchaa sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ cúnùu‑xi taxi tnuní ñáhá‑xí xìi‑o. 24¡Te ndàhú ní cuu nchoo! Chi vá yǒo ɨɨⁿ ni ndàcu cada nacuáa vá táxí tnùní ñáhá‑gǎ nchaa sá cuèhé sá dúhá xìi‑o sá tá dàcuíta nihnu ñaha xìi‑o cuáháⁿ ní cùu. 25Te táxǎhu xii Yá Ndiǒxí sá Xǐtohó Jesucrìstú ní quide‑gá cuèndá sá vǎ táxí tnùní ñáhá‑gǎ ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá xìi‑o, sá tá dàcuíta nihnu ñaha xìi‑o cuáháⁿ ní cùu. Te mee‑o sàni iní‑ó càda‑o nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, dico núu nchaa sá cuèhé sá dúhá ná cùnuu‑xi taxi tnuní ñáhá‑xí xìi‑o, te dɨu‑ni nchaa xíǎⁿ cada‑o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\