ROMANOS 8

1Te vitna nchaa nchoo ñǎyiu tnàhá tnúhu ndɨhɨ Xítohó Jesucrìstú vá cuǐta nihnu‑gá‑ó, chi ñá túú‑gǎ ndécú‑ó ìchi cuehé ichi duha, chi mee‑nǎ nchaa nàcuáa càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑ó. 2Te Espíritú Yǎ Ndiǒxí‑ǎⁿ táxí tnùní ñáhá‑xí xìi‑o, te ducaⁿ chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú, te sá dúcáⁿ tàxi tnuní ñáhá Espíritú‑gá xii‑o nǔu xíǎⁿ ñá túú‑gǎ táxí tnùní ñáhá nì ɨɨⁿ‑gá sá cuèhé sá dúhá xìi‑o, te ducaⁿ quìde Espíritú‑gá cuèndá sá vǎ cuǐta nihnu‑o, te dɨu‑ni Espíritú‑gá quídé‑xí cuèndá sá nchóó ndùu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 3Te nchoo ñǎ ní ndàcu‑o cada‑o nchaa nacuáa càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o cùndecu‑o, núu xíǎⁿ tnúhu‑áⁿ ñà túú ní nìhí ndéé‑xí càda‑xi cuendá sá nchóó vǎ cuǐta nihnu‑o. Dico Yá Ndiǒxí ní tendaha‑gǎ Déhe mee‑gǎ ní quixi ñuyíú‑a, te Yaá‑áⁿ cúú‑gǎ ɨɨⁿ ñáyiu, te càa‑gá dàtná cáá ñǎyiu ndècu cuéchi‑xi xǐndecu ñuyíú‑a, te sá cuèndá nchaa cuéchi nchaa nchoo ñǎyiu xǐndecu ñuyíú‑a ní quixi‑gá, te ndéé dàvá‑áⁿ nǐ quide‑gá cuèndá sá vǎ táxí tnùní ñáhá‑gǎ ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá xìi‑o. 4Te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá nchoo nchìcúⁿ nihnu‑o quìde‑o nacuáa càháⁿ tnúhu sá sánú ìchi ñaha xii‑o nacuáa cada‑o, chi ñá túú‑gǎ cúnùu ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá ìní‑ó, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí‑nǎ táxí tnùní ñáhá‑xí xìi‑o. 5Te nchaa ñáyiu cùnuu nchaa sá cuèhé sá dúhá ìní‑xi mee‑ni xǐǎⁿ ñúhú ìní‑yu te quìdé‑yu. Dico nchoo ñǎyiu quìde nchaa nacuáa cuìní Espíritú Yǎ Ndiǒxí ñúhú ìní‑ó mèe‑ni nacuáa càháⁿ Espíritú‑gá‑áⁿ te quìde‑o. 6Te núu mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá cùnuu iní‑ó, te cuíta nihnu‑o, dico núu mee‑ni nchàa tnúhu càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí cúnùu iní‑ó, te ío váha cuu iní‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 7Te nchaa ñáyiu ñùhu iní mee‑ni sǎ cuèhé sá dúhá cùu úhú iní‑yu Yá Ndiǒxí, te ñá túú cuìní‑yu cadá‑yu nàcuáa càháⁿ‑gá, te ni ñǎ ndácǔ‑yu cadá‑yu. 8Te nchaa ñáyiu ducaⁿ cùnuu nchaa sá cuèhé sá dúhá ìní‑xi‑áⁿ ñà túú cùdɨú‑yu núú Yǎ Ndiǒxí. 9Te nchòhó chi ñá túú‑gǎ cúnùu sá cuèhé sá dúhá ìní‑ndó, chi mee‑nǎ nàcuáa càháⁿ Espíritú Yǎ Ndiǒxí quídé‑ndó, te ducaⁿ quìde‑ndo chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú‑gá, te dɨu‑ni Espíritú‑gá‑áⁿ nǐ tendaha Xǐtohó Jesucrìstú véxi ndècu ndɨhɨ‑o, te nchaa ñáyiu ñá túú ndècu ndɨhɨ Espíritú sá nǐ tendaha Xǐtohó Jesucrìstú véxi ndècu ndɨhɨ‑o ñá túú ndècu ndɨhɨ ñahá‑yu xii‑gá. 10Te núu ndècu ndɨhɨ‑ndo Xítohó Jesucrìstú, te cuěi na cùú yɨquɨ cùñú‑ndó sǎ cuèndá nchaa sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a, dico iní‑ndó chi cundecu ndɨhɨ‑xi Yá Ndiǒxí chi ñá túú‑gǎ cuéchi‑ndo ndècu núú‑gǎ. 11Te núu ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú Yǎ Ndiǒxí Yaá ní dándótó ñàha xii Xítohó Jesucrìstú, te dɨu‑ni‑gá cada te ndoto yɨquɨ cùñú‑ndó sǎ tá xǐta nihnu cuáháⁿ nǔu na cùú‑xi, te ducaⁿ chi ndècu ndɨhɨ‑ndo Espíritú‑gá. 12Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í ichi Xítohó Jesucrìstú, ñá túú‑gǎ tàú‑ndó cùnuu ni ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá ìní‑ndó nàcuáa vá cúndècu‑gá‑ndó ìchi cuehé ichi duha. 13Chi núu na cùnuu sá cuèhé sá dúhá ìní‑ndó te cuíta nihnu‑ndo, chi quɨ́hɨ́ⁿ‑ndó nǔú ùhú núú ndàhú. Dico núu daña‑ndo mèe‑ndo chindee ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo cuèndá sá vǎ cúnùu‑gá sá cuèhé sá dúhá ìní‑ndó ñá, te nduu táhú‑ndó cùndecu‑ndo ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ te núu ducaⁿ na càda‑ndo. 14Chi nchaa ñáyiu quìde nchaa nacuáa sànu ichi ñaha Espíritú Yǎ Ndiǒxí cúǔ‑yu déhe‑gá. 15Te Espíritú sá nǐ taxi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ‑o ñá túú quìde‑xi sá nchóó yùhú‑ó cùnu cuechi‑o núú‑gǎ, chi Espíritú‑áⁿ quídé‑xí sǎ nchóó cùu‑o déhe‑gá, te dɨu‑ni Espíritú‑áⁿ quídé xǎhaⁿ‑o xìi Yá Ndiǒxí: “¡Yòhó Dútú Ndiǒxí cúú‑n Tǎtá méé‑ndɨ̌!”, duha xǎhaⁿ‑o xìi‑gá. 16Te dɨu‑ni Espíritú‑gá‑ǎⁿ tnàhá tnúhu‑xi ndɨhɨ iní‑ó, te càháⁿ ndáá‑xi sá nchóó cùu‑o déhe‑gá. 17Te sá dúcáⁿ cùu‑o déhe Yá Ndiǒxí xíǎⁿ ní cachí‑gá sá tnàhá‑ó ndùu táhú‑ó sǎ nǐ nduu táhú Xǐtohó Jesucrìstú, te ducaⁿ ndùu táhú‑ó te núu na càda ndee iní‑ó ndòho‑o datná ní ndoho Xítohó Jesucrìstú, te núu ducaⁿ te ío cuu càhnu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 18Te yúhú càchí‑í sá ñà túú nǎ cada‑xi cuěi ndòho‑o cuendá‑gá ndécú‑ó ñùyíú‑a, chi ío váha càa núú ndúú tǎhú‑ó cùndecu‑o na saá nduu. 19Te nchaandɨ túhú sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá ñuyíú‑a ndètu cahnu‑ná‑xi sáá nduu càchí‑gá sá ǐo càhnu cuu nchaa déhe‑gá. 20Te nchaa sá nǐ cadúha Yá Ndiǒxí ní taxi ndecu‑gá ñuyíú‑a ní sáá nduu ñà túú‑gǎ cúú‑xí sǎ vǎha sá cúú‑xí‑gǎ. Te ñá dɨ́ú mèe sá nǐ taxi ndecu Yá Ndiǒxí ñuyíú‑a ducaⁿ ni sàni iní‑xi cunduu, chi mee‑gǎ ducaⁿ tnàhí ní cachí‑gá cunduu sá sàá nduu vǎ cúú‑xí sǎ vǎha sá cúú‑xí‑gǎ, dico sáá tucu nduu te nchaa xíǎⁿ cuu tucu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí‑gǎ. 21Te nchaa sá nǐ taxi ndecu‑gá ñuyíú‑a vá cúndùu‑gá‑xi dàtná cáá‑xí vìtna te ni vǎ dánàa‑gá, chi nduu saa‑xi te ngúndecu váha‑xi dàtná ngúndecu váha nchaa cue déhe‑gá. 22Te nàha‑o sá ncháándɨ̀ túhú sá nchító nǐ cadúha Yá Ndiǒxí ndécú ñùyíú‑a ndòho‑xi vitna datná ndóhó ɨ̀ɨⁿ ñadɨhɨ́ sa ní tnahá òré cacu déhe‑xi. 23Te ñá dɨ́ú‑ní nchàa sá dúcáⁿ nǐ cadúha‑gá‑ǎⁿ ducaⁿ ndòho‑xi, chi tnàhá nchoo dùcaⁿ ndoho‑o ndecu‑o ñuyíú‑a tucu, te nchoo sà ní nduu táhú‑ó Espíritú Yǎ Ndiǒxí Espíritú sá nǐ cachí méé‑gǎ nduu táhú‑ó dǐhnanuu. Te ío ndòho tnahá‑ó ndècu‑o ñuyíú‑a te ndètu cahnu‑ná‑ó sǎá nduu ndàda saa‑gá yɨquɨ cùñú‑ó, te cáháⁿ‑gá sá cúú‑ó děhe‑gá. 24Te Yá Ndiǒxí ní quide‑gá ní naníhí tàhú‑ó nǔu xíǎⁿ ní ngúndecu ndɨhɨ‑o tnǔhu ndee ìní ndétú‑ó sǎá nduu càda‑gá nàcuáa ní cachí‑gá, te núu sa ndècu ndɨhɨ‑o sá ndúú tǎhú‑ó te vá cúú cǎháⁿ‑ó sǎ cúndètu‑o sá ndúú tǎhú‑ó chi sa ndècu ndɨhɨ‑o. 25Dico sá ndétú‑ó ndùu táhú‑ó cùu‑xi sá vǎtá cúndècu ndɨhɨ‑gá‑ó, te xìni ñuhu‑ni‑xi cada ndee‑ni iní‑ó cùndetu‑o ndéé sáá nduu ndùu táhú‑ó sǎ dúcáⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí nduu táhú‑ó. 26Te Espíritú‑gá chindee ñàha‑xi xii‑o nacuáa níhí ndéé‑ó cùndecu‑o, te nchoo ñà túú xìní‑ó cǎháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí nàcuáa tàú‑xi cunduu dico Espíritú‑gá càháⁿ ndàhú‑xi núú‑gǎ cuèndá‑ó cuěi òré ñá nìhí‑ó tnǔhu cáháⁿ‑ó cuèndá nchaa sá ǐo cuìní‑ó cǎcáⁿ‑ó nǔú‑gǎ. 27Te Yá Ndiǒxí sa nàha ndáá‑gá nchaa nàcuáa sàni iní‑ó, te ducaⁿ sà naha ndáá‑gá nchaa nàcuáa sàni iní Espíritú‑gá. Te Espíritú‑gá càháⁿ ndàhú‑xi núú‑gǎ cuèndá nchoo ñǎyiu yɨ̀ndaha‑gá, te càháⁿ ndàhú‑xi núú‑gǎ nàcuáa cuìní méé‑gǎ cunduu. 28Te sa nàha‑o sá Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ sá ncháá sǎ yǎha‑o ndècu‑o ñuyíú‑a cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí nchòo cue ñáyiu cùu iní ñáhá xìi‑gá, chi cùu‑o ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá dàtná ní cachí iní méé‑gǎ. 29Te ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú, te Yá Ndiǒxí sa nàha‑gá nándɨ cùu ñáyiu cundecu ndɨhɨ‑gá, te dɨu‑ni ndéé dàvá‑áⁿ nǐ cachí‑gá sá ñǎyiu‑áⁿ cunduu váha iní‑yu dàtná váha iní Déhe mee‑gǎ, te ducaⁿ nǐ cachí‑gá cuèndá sá Děhe mee‑gǎ‑áⁿ cunuu‑gǎ núú nchàa ñáyiu cundecu ndɨhɨ‑gá. 30Te nchaa ñáyiu ducaⁿ nǐ cachí‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú càháⁿ ñáhá‑gǎ xií‑yu vitna, te nchaa ñáyiu ducaⁿ càháⁿ‑gá càchí‑gá sá ñà túú‑gǎ cuéchi‑yu ndècu núú‑gǎ, te dɨu‑ni ñáyiu‑áⁿ cachí‑gá sá ǐo càhnu cuú‑yu. 31Te vitna ní cutnùní iní‑ó, te ñá túú nǎgá cani iní‑ó, chi Yá Ndiǒxí ndécú ndɨ̀hɨ ñaha‑gá xii‑o, te vá yǒo ɨɨⁿ‑gá ndacu quehndé nihnu cuèndá sá vǎ chíndèe ñaha‑gá xii‑o. 32Te Yá Ndiǒxí ñá túú ní cùdíi iní‑gá Déhe‑gá sá cùú‑gá cuèndá nchaa nchoo ñǎyiu xǐndecu ñuyíú‑a, te sá dúcáⁿ ndèé Déhe‑gá ñá túú ní cùdíi iní‑gá xíǎⁿ cútnùní iní‑ó sǎ táxí‑gǎ nchaandɨ túhú sá xíní ñùhu‑o. 33Te vá yǒo ɨɨⁿ ndacu cacáⁿ cuéchi núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá nchaa ñáyiu ní cachí‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá te núu ná cúú cuěchi‑yu ndècu. Chi mee‑gǎ càchí‑gá sá ñà túú ndècu cuéchi‑yu núú‑gǎ. 34Te vá yǒo ɨɨⁿ ndacu daquɨ̀hɨ́ⁿ ñáhá xìi‑o núú ùhú núú ndàhú, chi Xítohó Jesucrìstú ní xíhí‑gá te ní ndoto‑gá, te cuándaa‑gá núú ndécú Dǔtú Ndiǒxí núcǒo‑gá xio cùha‑gá, te ducaⁿ ǐo cùnuu‑gá, te yàcáⁿ càháⁿ ndàhú‑gá núú Dǔtú Ndiǒxí cuèndá‑ó. 35Te vá yǒo ɨɨⁿ ndacu cada ñaha xìi‑o ɨɨⁿ sá ñà túú vǎha cuèndá sá vǎ cúú ìní ñáhá‑gǎ Xítohó Jesucrìstú xii‑o, te ni tnúndòho tnúhu ndàhú, te ni sá ndɨ̀hú iní‑ó ñǎ cútnùní iní‑ó nǎsa cada‑o cǎcu nihnu‑o ɨ̀ɨⁿ sá ná yǎha‑o, te ni nchàa sá cádá ñàha ñáyiu sá cuèndá‑gá, te cuěi‑ni sá vǎ nìhí‑ó sǎ cóhó sǎ cáxí‑ó, te cuěi‑ni sá vǎ nìhí‑ó dǒó cuihnu‑o, te cuěi ndècu‑ná‑ó sǎ yǎha‑o ɨ̀ɨⁿ sá yǎha‑o, te cuěi sa ndècu‑ná‑ó sǎ cáhní ñàhá‑yu, dico Xítohó Jesucrìstú vá dáñá ndèé‑gá sá cúú ìní ñáhá‑gǎ xii‑o. 36Te quee ndáá‑xi nàcuáa ní cáháⁿ ɨɨⁿ tée ní xóo cáháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ndéé sanaha nǐ ngódó tnùní núú tùtú‑gá núú càchí‑xi: Yòhó Dútú Ndiǒxí nchaa‑ni nduu nchaa‑ni òré cuìní ñáyiu cahni ñàhá‑yu xii‑ndɨ́ sá cuèndá‑n, te càchí‑yu sá cúú‑ndɨ̌ dàtná cue mběé cue quɨtɨ sa ndècu túha‑ná cahní‑yu. Duha ní cachí tée ní xóo cáháⁿ tnúhu‑gá‑áⁿ, te ducaⁿ nǐ ngódó tnùní núú tùtú‑gá. 37Te cuěi ducaⁿ nǎndɨ sá ná càda ñahá‑yu xii‑o, dico vá ndácǔ‑yu nadatùhú‑yu iní‑ó chi ndacu nahi‑ni‑o yǎha‑o nchàa sá dúcáⁿ ná càda ñahá‑yu xii‑o, te ducaⁿ chi Xítohó Jesucrìstú Yaá ío cùu iní ñáhá xìi‑o ndecu ndɨhɨ ñaha‑gá chíndèe ñaha‑gá. 38- 39Te yúhú cútnùní ndáá iní‑í sá nì ɨɨⁿ sá ìó ñuyíú‑a vá ndácú‑xí càda‑xi cuendá sá vǎ cúú ìní ñáhá‑gǎ Yǎ Ndiǒxí xii‑o, te ni sǎ cùú‑ó, te ni sǎ cúndècu‑o ñuyíú‑a, te ni ɨ̀ɨⁿ espíritú sá ǐo cùnuu cundɨhɨ yucu ñávǎha te ni ɨ̀ɨⁿ dava‑gá cue espíritú cúndɨ̀hɨ‑xi vá ndácú‑xí càda‑xi cuendá sá vǎ cúú ìní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑o. Te ni sǎ cúú ñùyíú‑a vitna, te ni sǎ cúú ndèé cuèé‑gá, te ni ɨ̀ɨⁿ sá ndécú àndɨu, te ni ɨ̀ɨⁿ sá ndécú ñùyíú‑a, te ni ɨ̀ɨⁿ sá nǐ cadúha mee Yǎ Ndiǒxí, ni ɨ̀ɨⁿ xíǎⁿ vá ndácú‑xí càda‑xi cuendá sá vǎ cúú ìní ñáhá‑gǎ xii‑o chi ndècu ndɨhɨ‑o Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Xǐtohó‑ó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\