TITO 2

1Te yòhó òré dánèhé‑n ñǎyiu, te danèhé‑n‑yu mee‑ni nàcuáa càháⁿ tnúhu váha tnúhu Yá Ndiǒxí. 2Te nchaa cue tée cùu sacuéhé ná càda cuendá‑güedé vá cádá cùtexínu‑güedé cundecu‑güedé, te na cùndecu yɨñuhu‑güedé, te na cuǎha váha‑güedé cuèndá nàcuáa cada‑güedé cundecu‑güedé, te na quɨ̀ndáá váha iní‑güedé Yǎ Ndiǒxí, te na cùu iní‑güedé tnàha ñáyiu‑güedé, te na cùnduu cahnu iní‑güedé cuěi nándɨ sá ná yǎha‑güedé. 3Te vitna càháⁿ tucu‑í sá cúú‑xí nchàa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu cùu sacuéhé sǎ ná cùndecu yɨñuhú‑yu, te vá cúǔ‑yu ñáyiu yɨtɨ yùhu‑xi, te ni vǎ cúǔ‑yu ñáyiu quɨhu, te na dànehé‑yu nchaa dava‑gá ñáyiu cada váha‑yu. 4Te na dàsahú‑yu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu cuechi cuèndá ná cùu iní‑yu yɨɨ́‑yu, ndɨhɨ cue landú‑yu, 5ndɨhɨ cuèndá sá ná càni váha iní‑yu nàcuáa cundecú‑yu, ndɨhɨ cuèndá sá vǎ cání ìní‑yu cadá‑yu ni ɨ̀ɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, ndɨhɨ cuèndá sá ná càdá‑yu nchaa chìuⁿ ñuhu vehé‑yu, ndɨhɨ cuèndá sá cádá vǎha‑yu nchaa tnàha ñáyiú‑yu, ndɨhɨ cuèndá sá ná cádǎ‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ yɨɨ́‑yu, te ducaⁿ xìni ñuhu‑xi cadá‑yu cuèndá sá vǎ yǒo cáháⁿ cuèhé cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí. Duha cúñaha‑n xìi cue ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu cùu sacuéhé cuèndá ducaⁿ dàsahú‑yu nchaa ñáyiu dɨ̀hɨ́ ñáyiu cuechi. 6Te yòhó cáháⁿ‑n dǒho nchaa cue tée cuechi cuèndá sá ná càni váha iní‑güedé nàcuáa cundecu‑güedé, 7te cada‑n mèe‑ni sá vǎha cuèndá ducaⁿ cànchicúⁿ nihnu‑güedé cada‑güedé, te òré danèhé‑n‑güedě te ío váha cuu iní‑n dànehé‑n‑güedě, te ndɨhɨ tnúhu yɨñùhu cáháⁿ ndɨhɨ‑n‑güedě. 8Te cáháⁿ‑n mèe‑ni tnúhu váha, te ducaⁿ te vá yǒo ɨɨⁿ cáháⁿ cuèhé cuèndá tnúhu càháⁿ‑n, te nchaa ñáyiu cùu úhú iní ñáhá xìi‑o cucahaⁿ núǔ‑yu, te vá nìhí‑yu tnúhu cáháⁿ cuèhé‑yu cuèndá‑ó. 9Te ío cáháⁿ‑n dǒho nchaa cue tée xìnu cuechi sá ná quɨ̀ndáá iní‑güedé cada‑güedé nchaa chìuⁿ tahu patróóⁿ‑güedě nàcuáa cudɨ̀u‑güedé núú cuè tée‑áⁿ, te vá càháⁿ sàá iní‑güedé. 10Te vá cání ìní‑güedé duhu‑güedě, te cada ndáá‑güedé cuèndá sá ñà túú nǎ cani iní ñáhá cuè patróóⁿ‑güedě, te ducaⁿ te cutnùní iní ñáyiu sá tnǔhu Yá Ndiǒxí ío váha dànehé ñáhá‑xí nàcuáa cada‑o cùndecu‑o, te dɨu‑gá cúú‑gǎ Yaá dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. 11Te nchoo nǐ cutnùní iní‑ó sǎ Yǎ Ndiǒxí ío cùndahú iní‑gá nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a, te ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní sá nánìhí tàhú nchaandɨ túhú ñáyiu te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá. 12Te ní cachí‑gá sá dáñá‑ó nchàa ichi cuehé ichi duha chi ñá tnàhá iní‑gá cundecu‑o ìchi‑áⁿ, te vá ǐo cuhuⁿ iní‑ó nchàa sá ìó ñuyíú‑a, te ní cachí tucu‑gá sá ǐo cani iní‑ó nàcuáa cundecu‑o vìtna ndecu‑o ñuyíú‑a te cada ndáá‑ó cùndecu‑o cuendá nduu vétú iní‑gá. 13Te cundetu‑o sǎá nduu càhnu vihi, nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú Yaá cúú Ndiǒxí‑ó, te dɨu‑gá ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú. Te nduu‑ǎⁿ ǐo cudɨ́ɨ́ ìní‑ó. 14Te mee‑gǎ ní xíhí‑gá chi ducaⁿ nǐ cuiní‑gá cunduu, te ducaⁿ nǐ quide‑gá cuèndá nchoo vǎ cúndècu‑gá‑ó ìchi cuehé ichi duha, te nduu ndoo nduu nine iní‑ó, te ducaⁿ te cuu‑o cuè ñáyiu quɨndaha‑gǎ, te nɨ yùhu nɨ iní‑ó càda‑o mee‑ni sá vǎha. 15Te nchaa tnúhu‑áⁿ danèhé‑n‑yu te cúñaha‑n xìí‑yu nàcuáa cadá‑yu, te cáháⁿ‑n dǒho‑yu te núu ñá túú quìde ndáá‑yu. Te cada‑n sǎ cúú‑n ɨ̀ɨⁿ tée xìnu cuechi núú Yǎ Ndiǒxí, te vá dáñá‑n mèe‑n daquee tɨ́hú ñáhá ñǎyiu xii‑n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\