TITO 3

1Te cúñaha‑n xìí‑yu sá ná quɨ̀ndáá iní‑yu cadá‑yu nchaa nàcuáa càháⁿ nchaa cue tée cùchiuⁿ, te tàú‑yu chindee ñàhá‑yu xii‑güedé nchaa chìuⁿ váha quìde‑güedé. 2Te vá càháⁿ cuèhé‑yu cuèndá ñáyiu, te vá cúndùu pletú‑yu, te na cùú‑yu ñáyiu ndàhú iní‑xi, te na cùndahú iní‑yu nchaa tnàha ñáyiú‑yu. 3Te tnàhá‑ó nǐ xóo cada‑o dàtná quídé ñǎyiu‑áⁿ vitna, chi ío nɨɨ dɨ̌quɨ́‑ó chi ñá tècú tnùní‑ó nàcuáa càháⁿ tnúhu Yá Ndiǒxí ní cùu, te ío ní xínduu sàá iní‑ó nǔú‑gǎ, te ní xíndecu‑o ɨ̀ɨⁿ ichi sá ñà túú tàú‑ó cùndecu‑o ni cuu, te nándɨ sá cuèhé sá dúhá ìó ñuyíú‑a ní xóo cudɨ́ɨ́ ìní‑ó nǐ xóo cada‑o chi ní xóo taxi tnùní ñáhá‑xí xìi‑o, te ní xóo cada cuèhé ní xóo cada duha‑o ni cùu, te ní xíndecu‑o ìchi cuedú iní, te cuèndá nchaa sá nǐ xóo cada‑o‑ǎⁿ xíǎⁿ ío ní xóo cuu úhú iní ñáhá ñǎyiu xii‑o, te ducaⁿ‑ni nchòo tucu ní xóo cuu úhú iní‑ǒ‑yu. 4Te Yá Ndiǒxí Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú ní dándíxí tǔu‑gá iní‑ó nàcuáa cutnùní iní‑ó sǎ ǐo váha iní‑gá, te cùu iní ñáhá‑gǎ xii nchaa nchoo ñǎyiu ndècu ñuyíú‑a. 5Te Yá Ndiǒxí ní dácǎcu nihnu ñaha‑gǎ xii‑o nǔú ùhú núú ndàhú, dico ñá dɨ́ú cuèndá ɨɨⁿ sá vǎha quìde‑o ndecu‑o ñuyíú‑a ducaⁿ nǐ quide‑gá, chi mee‑gǎ ducaⁿ tnàhí ní cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑o. Te ní nduu ndoo ní nduu nine iní‑ó, te ní cuu‑o dàtná ɨɨⁿ ñáyiu saa, chi Espíritú Yǎ Ndiǒxí ducaⁿ nǐ quide ñaha‑xi xìi‑o. 6Te Espíritú‑gá ní taxi‑gá nɨ yùhu nɨ iní‑gá ndécú ndɨ̀hɨ‑o, te ducaⁿ nǐ quide‑gá chi ní sándáá iní‑ó Xǐtohó Jesucrìstú Yaá ní dácǎcu nihnu ñaha xìi‑o núú ùhú núú ndàhú. 7Te ío cùndahú iní ñáhá‑gǎ xii‑o nǔu sa ní quide ndáá‑gá cuéchi‑o te ní cuu‑o děhe‑gá, núu xíǎⁿ vitna ndètu‑ná‑ó sǎá nduu ndùu táhú‑ó cùndecu‑o ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. 8Te tnúhu ní cáháⁿ‑í‑a cùu‑xi tnúhu ndáá cuɨtɨ, te cuìní‑í sá nɨ̀ yuhu nɨ iní‑n cǎháⁿ‑n tnǔhu‑gá núǔ‑yu cuèndá sá ncháá ñǎyiu sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí nducu ndèé‑yu cadá‑yu mee‑ni sǎ vǎha, te tnúhu‑áⁿ cúú‑xí mèe‑ni tnúhu váha, te ío váha sá cúú‑xǐ‑yu. 9Te vá cádá cuèndá‑n nchàa tnúhu sá ñà túú nàndɨ́hɨ xǐtnàha ñáyiu, te vá cádá cuèndá‑n ñǎyiu nándɨ càháⁿ cuèndá nchaa sá nǐ xóo cada cue ñáyiu ní xíndecu ndéé sanaha, te vá cádá cuèndá‑n nchàa tnúhu xǐtnàha ñáyiu xǐcuèhé tnáhá cuèndá tnúhu ní chídó tnùní ndíi Moìsés, chi nchaa tnúhu xǐtnàhá‑yu‑áⁿ ñà túú tnàhí nandɨ́hɨ‑xi, te dàcuíta ñaha‑xi xìi‑o. 10Te núu ìó ñáyiu ní ngüíta‑yu nándɨ tnúhu càháⁿ‑yu cuèndá sá vǎ cúú ɨ̀ɨⁿnuu cue ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí ñá, te ñáyiu‑áⁿ cǎháⁿ sàhú‑n dǒho‑yu ɨɨⁿ ǔú xito, te núu vá tnɨ́ɨ̌‑yu tnúhu càháⁿ‑n ñá, te vá nìhí tnáhá‑gǎ‑n ndɨ̀hɨ́‑yu. 11Te ducaⁿ càda‑n, chi ñáyiu‑áⁿ duuⁿ duuⁿ ñá túú‑gǎ cuìní‑yu cadá‑yu sá vǎha, chi mee‑nǎ sá cuèhé sá dúhá tnàhá iní‑yu cadá‑yu, te cùtnuní iní méě‑yu sá ñà túú quìde ndáá‑yu, te sáá nduu te nacháhu‑yu nchaa sá quídě‑yu. 12Te cuìní‑í tendaha‑ǐ té Àrtemás quixi‑dé núú ndécú‑n àdi té Tìquicú, te òré ná quèxio ndéda‑ni càa ɨɨⁿ cue tée‑a núú ndécú‑n, te ío nducu ndèe‑n quɨ́hɨ́ⁿ‑n ñùú Nìcópolís núú quɨ̀hɨ́ⁿ‑í cundecu‑í, chi yàcáⁿ cuìní‑í quɨ́hɨ́ⁿ‑í cundecu‑í yóó quídé vǐxiⁿ‑xi. 13Te ío cuáñaha‑n nchàa sá xíní ñùhu té Zènás tée ío váha xìní nchaa nàcuáa càháⁿ lèí, ndɨhɨ té Àpolós cuèndá sá ñà túú nǎ cumání xii‑güedé ichi. 14Te cuìní‑í sá ncháá ñǎyiu ndècu ndɨhɨ‑o ichi Yá Ndiǒxí cada váha‑yu, te cuáñàhá‑yu ɨɨⁿ sá xíní ñùhu ñáyiu, te ío váha chìuⁿ cadá‑yu te núu ducaⁿ na càdá‑yu. 15Te vitna ío cada ndee ìní‑n càchí nchaa ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑í iha, te cúñaha‑n sǎ ǐo na càda ndee iní nchaa ñáyiu cùu iní ñáhá xìi‑o, ñáyiu sàndáá iní ñáhá xìi Yá Ndiǒxí. Te Yá Ndiǒxí ío na chìndee chitúu ñaha‑gǎ xii‑ndo nchàa‑ndo. Te ducaⁿ na cùnduu. Te ío chí cádá ndèe iní‑nǎ vitna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\