SAN MATEO 1

1Yó'o va̱xi ki̱vi̱ naxi̱i̱ síkuá Jesucristo; ta̱yó'o kúu ra sa̱'ya ñani síkuá ta̱rey David, ta̱yó'o kúu sa̱'ya ñani síkuá ta̱Abraham na xi̱ndo̱o xi̱na̱'á. 2Ta̱Abraham xi̱kuu yivá ta̱Isaac; ta̱Isaac xi̱kuu yivá ta̱Jacob; ta̱Jacob xi̱kuu yivá ta̱Judá xí'in inka̱ nañani ra. 3Ta̱Judá xi̱kuu yivá ta̱Fares xí'in ta̱Zara, ta si'í o̱vi̱ ta̱yó'o xi̱naní ñá Tamar. Ta̱Fares xi̱kuu yivá ta̱Esrom; ta̱Esrom xi̱kuu yivá ta̱Aram. 4Ta̱Aram xi̱kuu yivá ta̱Aminadab; ta̱Aminadab xi̱kuu yivá ta̱Naasón; ta̱Naasón xi̱kuu yivá ta̱Salmón. 5Ta̱Salmón xi̱kuu yivá ta̱Booz, si'í ta̱Booz xi̱naní ñá Rahab. Ta̱Booz xi̱kuu yivá ta̱Obed, si'í ta̱Obed xi̱naní ñá Rut. Ta̱Obed xi̱kuu yivá ta̱Isaí. 6Ta̱Isaí xi̱kuu yivá ta̱rey David ta ta̱yó'o xa̱'nda chiño no̱o̱ naIsrael, ta ta̱rey David xi̱kuu yivá ta̱Salomón. Ta si'í ta̱Salomón xi̱kuu ñá na̱ki'in ta̱David tá ni̱xi'i̱ yii̱ ñá ta̱no̱ó, ta̱ xi̱naní Urías. 7Ta̱Salomón xi̱kuu yivá ta̱Roboam; ta̱Roboam xi̱kuu yivá ta̱Abías; ta̱Abías xi̱kuu yivá ta̱Asa. 8Ta̱Asa xi̱kuu yivá ta̱Josafat; ta̱Josafat xi̱kuu yivá ta̱Joram; ta̱Joram xi̱kuu yivá ta̱Uzías. 9Ta̱Uzías xi̱kuu yivá ta̱Jotam; ta̱Jotam xi̱kuu yivá ta̱Acaz; ta̱Acaz xi̱kuu yivá ta̱Ezequías. 10Ta̱Ezequías xi̱kuu yivá ta̱Manasés; ta̱Manasés xi̱kuu yivá ta̱Amón; ta̱Amón xi̱kuu yivá ta̱Josías. 11Ta̱Josías xi̱kuu yivá ta̱Jeconías xí'in inka̱ ñani ra. Xi̱ndo̱o nayó'o ñoo Israel ta ki̱vi̱ saá ki̱xaa̱ nañoo Babilonia ta ki̱xá'á na káni tá'an na xí'in naIsrael, ta ku̱ndeé naBabilonia no̱o̱ nayó'o. Ta saá ti̱in na naIsrael kua̱'a̱n na xí'in na ñoo Babilonia. 12Ta saá ta̱Jeconías xi̱kuu yivá ta̱Salatiel; ta̱Salatiel xi̱kuu yivá ta̱Zorobabel. 13Ta̱Zorobabel xi̱kuu yivá ta̱Abiud; ta̱Abiud xi̱kuu yivá ta̱Eliaquim; ta̱Eliaquim xi̱kuu yivá ta̱Azor. 14Ta̱Azor xi̱kuu yivá ta̱Sadoc; ta̱Sadoc xi̱kuu yivá ta̱Aquim; ta̱Aquim xi̱kuu yivá ta̱Eliud. 15Ta̱Eliud xi̱kuu yivá ta̱Eleazar; ta̱Eleazar xi̱kuu yivá ta̱Matán; ta̱Matán xi̱kuu yivá ta̱Jacob. 16Ta̱Jacob xi̱kuu yivá ta̱José, ta ta̱José xi̱kuu yii̱ ñáMaría, ta ñáyó'o xi̱kuu si'í ta̱Jesús, ta̱ kúu Cristo. 17Ta saá ni̱ya'a u̱xu̱ ko̱mi̱ nave'e ra, na xi̱kuu xi̱i̱ síkuá Jesucristo ña ki̱xá'á nda̱ kui̱ya̱ xi̱taku̱ ta̱Abraham ta̱nda̱ kui̱ya̱ xi̱taku̱ ta̱David. Ta tuku ni̱ya'a u̱xu̱ ko̱mi̱ nave'e ra, ña ki̱xá'á nda̱ kui̱ya̱ xi̱taku̱ ta̱David ta̱nda̱ kui̱ya̱ nañoo Babilonia ti̱in na naIsrael kua̱'a̱n na ñoo Babilonia. Ta ni̱ya'a inka̱ u̱xu̱ ko̱mi̱ nave'e ra, ña ki̱xá'á nda̱ kui̱ya̱ ke̱e nañoo Israel ni̱xa̱'a̱n na ñoo Babilonia ta̱nda̱ kui̱ya̱ ka̱ku Jesucristo. 18Ki̱vi̱ ka̱ku Jesucristo si'a ni̱xi̱yo. ÑáMaría ñá kuu si'í ra, ni̱xi̱yo ini ñá tonda̱'a̱ ñá xí'in ta̱José. Ta ta̱yó'o, ta̱'án ka̱ tonda̱'a̱ ra xí'in ñá, ta ku̱nda̱a̱ ini ra ñó'o sa̱'ya ñá, ta o̱n si̱ví sa̱'ya ta̱José kía̱, chi ña ñó'o kúu ña sa̱'ya Níma̱ Ndios. 19Ta ta̱José, ta̱ kóni kuu yii̱ ñáMaría, ñii ta̱a va̱'a ní ini kúu ra, ta ni̱‑xiin ra ndato̱'on ra xí'in ni̱vi ña ñó'o sa̱'ya ñáMaría ta sakuka'an ra no̱o̱ ñá. Ta saá chi̱kaa̱ ini ra sandakoo se'é ra ñá, ña o̱n koni ndi'i ni̱vi ñayó'o. 20Tá xáni si̱ni̱ ra sandakoo ra ñá, ta ñoó ni̱ki̱si̱n ta̱José ta ni̱xa̱ní ra ñii ñaángel ke̱e no̱o̱ Ndios ki̱xi ña no̱o̱ ra, ta káchí ña saá xí'in ra: ―Tata José, sa̱'ya ñani síkuá ta̱rey David kúu ún, o̱n kuyi̱'ví ini ún naki'in ún ñáMaría koo ñá xí'in ún, chi sa̱'ya ñá ña kaku, sa̱'ya Níma̱ Ndios kúu ña. 21Tá kaku ta̱a sa̱'ya ñá, ta chinóo ún ki̱vi̱ ra kunaní ra Jesús. Saá kunaní ra, chi ta̱ saka̱ku nani̱vi xa̱'a̱ kua̱chi na kuu ra ―káchí ñaángel xí'in ta̱José. 22Ta ndi'i ñayó'o ni̱xi̱yo, chi saá xíni̱ ñó'ó kundivi ña ni̱ka̱'a̱n Ndios xí'in ta̱profeta xi̱na̱'á, chi ta̱profeta ni̱taa ra si'a: 23Ñáña'a̱ lo'o, ñá yi̱i̱ ñá ta̱'án to̱nda̱a ta̱a, ta ke̱e sa̱'ya ñá, ta sakaku ñá ñii ta̱a lo'o, ta kunaní ra Emanuel, káchí to̱'on Ndios ña ni̱taa ta̱profeta xi̱na̱'á. Ta ki̱vi̱ “Emanuel” kóni kachí ña saá: Ndios yóo ra xí'in yó. 24Ta saá na̱káxín ini ta̱José, ta nda̱koo ra, ta ki̱sa ndivi ra tá yóo ndi'i ña ni̱ka̱'a̱n ñaángel xí'in ra, ta na̱ki'in va̱'a ra ñáMaría ndu̱u ñá ñásí'í ra. 25Ta ta̱José xí'in ñáMaría o̱n vása ní‑kisi̱n xí'in tá'an na a̱nda̱ ki̱vi̱ ka̱ku sa̱'ya ñá, ta saá ta̱José chi̱nóo ra ki̱vi̱ ta̱lo'o ka̱ku yó'o kunaní ra Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\