2 KORINTUS 12

1Batua, indak ado doh guno-nyo untuak mamanggak. Tapi, ambo niyo juwo mamanggakkan, sagalo parkaro nan lah dipaliyekkan dek Allah kabake ambo, dalam wahyu atau dalam pangliyatan. 2Ambo baka-tawuan jo surang urang Kristen, am-pek baleh tawun nan lapeh, inyo di angkek ka tampaik nan paliang teng-gi di sarugo. (Ambo indak tawu, apo-koh tubuahnyo sabana-bana ta-ang-kek, atau itu hanyo suatu pangliyatan - Allah sajolah nan tawu.) 3- 4Ambo ulang sakali lai: Ambo tawu, baraso urang ko di angkek masuak ka Firda-us. (Ambo indak tawu, apokoh tubuah-nyo sabana-bana ta-angkek, atau koh itu hanyo suatu pangliyatan - Allah sajolah nan tawu.) Di sinan tu, urang tu mandangakan sagalo parkaro nan indak dapek dikatokan dek manusia, sarato manusia indak dibuliahkan pu-lo doh untuak mangatokannyo. 5Tan-tang parkaro urang tu lah, nan niyo nak ka ambo panggakkan, indak doh tantang diri ambo sandiri. Tantang diri ambo, nan ado hanyolah sagalo parkaro nan manyatokan kalamahan ambo, itulah nan niyo nak ka ambo panggakkan. 6Kok santano ambo ni-yo juwo nak mamanggakkan sasuatu, ambo indak niyo doh manjadi urang paruwok nan panduto; ambo ka ma-ngatokan nan bana. Tapi, ambo ma-nahan diri, supayo jan ado urang nan ma-anggauk ambo labiah, daripado apo nan lah inyo liyek ambo pabuwek, atau nan lah inyo danga dari apo nan ambo katokan. 7Tapi, supayo ambo jan manenggi-kan diri, dek karano sagalo pangliyatan nan luwa biaso tu, mako, ambo diba-ri samacam panyakik di tubuah am-bo nan marupokan alaik ubilih. Pa-nyakik tu dibarikan untuak palacuik ambo, supayo ambo jan manenggikan diri. 8Lah tigo kali ambo badowa ka-bake Tuhan, supayo panyakik ambo tu dicegakkan. 9Tapi, Tuhan manja-wauk, ”Aden mangasiahi angkau, sa-rato itu lah cukuik tu untuak angkau; dek karano, kuwaso-Den samakin kuwaik, jikok angkau dalam ka-adaan lamah.” Itu sabauknyo, mangko am-bo labiah suko mamanggakkan saga-lo kalamahan ambo, dek karano, jikok ambo lamah, mako, pado wakatu itu-lah ambo marasokan, Isa Almasih ma-linduangi ambo jo kakuatan Baliau. 10Jadi, ambo basukocito jo sagalo ka-lamahan ambo tu. Ambo basukocito pulo, jikok dek karano di Isa Almasih, ambo dipitanah, ambo tasuwo jo nan sulik, dikaja kian kumari, sarato ma-ngalami kasuliktan. Dek karano, ji-kok ambo lamah, mako, pado waka-tu itu malah ambo kuwaik. 11Sungguah, ambo lah bakcando urang pandie - tapi, angkaulah nan mambuwek ambo manjadi bakcando itu. Sabananyo, angkaulah nan mus-ti mamuji ambo. Dek karano, biyapun ambo indak ado arati sabuwah alah ju-wo, nan ambo, indak kalah saketek ju-wo doh taradok ”rasul-rasul" nan luwa biaso tu! 12Sagalo mukjizat, sarato jo sagalo parkaro nan luwa biaso, sarato jo sagalo karajo nan gadang-gadang, jo sagalo katakunan lah dipaliyekkan kabake angkau, untuak mambuktikan baraso ambo adolah rasul. 13Dalam parkaro apokoh angkau nan kurang diparatikan, jikok dibandiangkan jo jamaat-jamaat nan lain? Paliang-pa-liang hanyo dalam parkaro nan iko: iyolah, baraso ambo indak mamba-bani angkau, untuak mambalanjo-i iduik ambo. Maohkanlah ambo tara-dok kasalahan ambo tu! 14Kiniko, lah untuak nan katigo ka-linyo ambo basiyauk sadiyo untuak mangunjuangi angkau. Nan ambo in-dak niyo doh manyusahkan angkau, dek karano, nan ambo inginkan indak doh apo nan angkau miliak-i, tapi, diri angkau. Dek karano, indak doh anak-anak nan musti mancari napakah un-tuak urang gaeknyo, tapi, urang ga-eknyolah nan musti mancari napakah untuak anak-anaknyo. 15Dek karano itu, sacaro jo sanang ati ambo rilah mangarobankan sagalo-galonyo un-tuak angkau, malahan diri amho san-diri pun ambo karobankan. Jikok lah takah itu ambo mangasiahi angkau, apokoh patuik angkau kurang manga-siahi ambo? 16Jadi, angkau satuju baraso ambo indak panah mambabani angkau. Ta-pi, ado nan bi bakato baraso ambo ko galie; baraso ambo mandapek ka-un-tuangan dari angkau, dek karano um-buak kicuah ambo. 17Dima ka mung-kin! Apokoh malalui urang-urang nan ambo utuih kabake angkau tu, ambo ma-ambiak ka-untuangan dari ang-kau? 18Ambo lah manyuruah Titus pa-yi mangunjuangi angkau, sarato ambo manyuruah sudaro Kristen nan lain tu payi samo-samo jo inyo. Apokoh Titus ma-ambiak ka-untuangan dari ang-kau? Tapi, kami baduwo bakarajo jo tujuan nan samo, sarato batindak jo caro-caro nan samo pulo! 19Mungkin sajo salamo ko, angkau bi manyangko kami sadang ba-usawo mambela diri taradok angkau. Jikok iyo baitu, angkau sabana kaliru! Allah mangatawui, baraso kasadonyo nan ka-mi katokan tu, adolah manuruik ka-handak Isa Almasih. Sarato kasado-nyo nan kami pabuwek, adolah untuak mampakuwaik iman angkau. 20Ambo kuwatir, jikok pado wakatu ambo ma-ngunjuangi angkau isuak, ambo dapati angkau indak bakcando apo nan ambo arokkan, nan angkau pun ka manda-pati ambo indak bakcando nan ang-kau arokkan. Mungkin sajo isuak ado nan bacakak, nan bingik, nan mara-bo, nan mamantiangkan diri sorang, nan pitanah-mampitanah, nan ma-asuang-siasah, nan tenggi ati, sarato nan mambuwek kacau. 21Ambo ta-kuik, mungkin sajo isuak pado wa-katu ambo datang, Allah ka maran-dahkan ambo di adok-an angkau, nan ambo ka manangih, dek karano, ba-nyak di antaro angkau nan dulu bi ba-doso, indak bi barubah, sarato inyo tu indak bi baranti mampabuwek pabu-atan nan cabua, nan lato, sarato nan indak patuik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\