2 PETRUS 2

1Pado maso nan talah sudah, di antaro umaik Allah lah ado ju-wo nabi-nabi palasu. Baitu pulo di an-taro angkau, ka ado pulo guru-guru palasu. Inyo tu ka bi mamasuakkan sagalo ajaran nan indak batua, nan ka mambinasokan urang. Nan inyo tu ka bi malawan kabake Tuhan nan lah manabuih inyo tu. Jo caro nan baitu, inyo tu bi mandatangkan kabi-nasoan taradok diri inyo sandiri, nan jo sacapeknyo ka manimpo inyo tu. 2Biyapun baitu, sambuah juwo urang nan ka ma-ikuik-i caro iduik guru-gu-ru palasu tu, nan dikuwasoi dek awa napasu inyo tu. Dek karano pabuatan guru-guru tu, ka manyabaukkan ba-nyak urang bi ma-ino Jalan Kabana-ran, nan manuju kabake Allah. 3Dek karano guru-guru palasu tu cangok jo pitih, mako, inyo tu ka mancuri-tokan kabake angkau, sagalo curito nan inyo buwek-buwek sorang, un-tuak ka mandapekkan ka-untuangan dari angkau. Tapi, untuak pabuatan inyo tu ukunan lah lamo tasadiyo, sa-rato jo kabinasoan nan lah ditantu-kan untuak inyo tu, sadang mananti-kan inyo tu. 4Malekaik-malekaik nan bado-so pun, indak dipadiyakan doh dek Allah lapeh dari ukunan, tapi, ka di-buwang masuak narako. Inyo tu di-masuakkan ka dalam jurang nan ka-lam, untuak ditahan sampai ka Ari Pangadielan. 5Baitu pulo jo dunia di jaman sa-isuak, Allah indak mam-padiyakannyo talapeh dari ukunan. Allah mandatangkan ayie gadang ka dunia urang-urang nan jahek pado wakatu itu. Hanyo Nuh, sarato jo ka tujuah urang lainnyo sajo nan disala-maikkan, dek karano, Nuh mangaba-kan barito tantang parkaro iduik nan manyanangkan ati Allah. 6Samo pu-lo ka-adaannyo jo kota Sodom, sarato jo kota Gomora: Allah mambinasokan kota-kota tu jo api, sabagai untuak mamparingekkan urang-urang nan durako, nan iduik di maso-maso nan kamudian. 7Tapi, Lut disalamaikkan, dek karano inyo ma-ikuik-i ka-ingin-an Allah; inyo sangaik sansaro, dek karano kalakuan nan indak batara-tik, dari urang-urang nan mampatu-ruikkan awa napasu. 8Di tangah-ta-ngah urang-urang nan bakcando itu, Lut, urang nan elok tu, iduik jo ba-tin nan marano, dek karano, tiyok ari inyo maliyek, sarato jo mandanga, sagalo pabuatan urang-urang durako nan jahek tu. 9Jadi, Tuhan tawu baa manyalamaikkan urang-urang nan la-yi ma-ikuik-i ka-inginan Baliau, pado wakatu inyo tu bi ma-adok-i cobaan-cobaan. Nan Tuhan tawu pulo, baa caro manyimpan urang-urang nan du-rako tu, untuak ka di-ajauk di Ari Pa-ngadielan, 10nan tarutamu, urang-urang nan mampaturuikkan sagalo ka-inginan awa napasunyo nan ku-muah, sarato nan ma-ino kakuwaso-an Allah. Baitu barani, sarato jo ujunyo guru-guru palasu tu, sainggo inyo tu indak sagan-sagan, ma-ino mukaluak-mu-kaluak nan mulie di sarugo! 11Sa-dangkan malekaik-malekaik nan ja-uah labiah kuwaik, sarato nan labiah bakuwaso daripado guru-guru palasu tu, indak namuah doh manuduah mu-kaluak-mukaluak nan mulie tu, jo ka-to-kato nan ma-ino di adok-an Tuhan. 12Tapi, guru-guru tu, indak tang-guang-tangguang doh! Inyo tu ibaraik binatang nan layie untuak ditangkok, sarato untuak dibunuah sajo. Inyo tu indak bi bapikie, tapi hanyo batin-dak manuruik nan tagarak di atinyo sajo, sainggo inyo tu bi manyarang sagalo parkaro nan inyo tu indak bi mangarati, jo kato-kato nan ma-ino. Mako, dek sagalo pabuatan inyo tu sandiri, inyo tu ka binaso bakcando binatang-binatang buweh. 13Saba-gai ukunan dek kasansaroan nan ba-sabauk dek karano di inyo tu, mako, inyo tu ka bi manangguangkan sansa-ro. Nan dek inyo tu, parkaro nan ma-nyanangkan ati, iyolah, mampabuwek apo sajo di siang ari, untuak mampa-turuikkan nan ka lamak dek badan. Jikok inyo tu bi duduak samo-samo jo angkau, dalam alek makan, kure-nah inyo tu mamuwakkan, dek kara-no, inyo tu bi mabuak jo awa napasu. 14Inyo tu indak muwak-muwaknyo babuwek doso, nan katuju dek inyo tu iyolah maliyek ka padusi nan ca-bua. Urang nan baru picayo, sarato nan alun baitu lah yakin, di-umbuak dek inyo tu. Ati inyo tu lah tabiaso ca-ngok. Inyo tu adolah urang-urang nan takutuak! 15Dek karano inyo tu indak namuah ma-ikuik-i jalan nan luruih, mako, inyo tu bi tasasek. Inyo tu ma-ikuik-i jalan nan ditampuah dek Bi-leam anak Beor sa-isuak. Bileam ko niyo sangaik nak mandapekkan pi-tih dari karajonyo nan jahek. 16Tapi, inyo mandapek paringektan nan ka-reh, dek karano karajo jaheknyo tu, kutiko kaladainyo mangecek jo suwa-ro manusia. Mako, nabi tu dipaso un-tuak ma-antikan karajonyo nan indak baka-ilieran tu. 17Guru-guru palasu tu, ibaraik ma-to ayie nan kariang, sarato ibaraik ka-buik nan di-ambuih dek angin limbu-bu. Allah lah manyadiyokan untuak inyo tu, suatu tampaik nan kalam sa-ngaik. 18Inyo tu bi mangatokan kato-kato nan manenggi, sarato indak ba-payidah; napasu nan cabua, dipakai dek inyo tu, untuak manggarubuakkan urang-urang nan baru sajo mu-loi talapeh, dari lingkuangan urang nan iduik sasek. 19Guru-guru palasu tu, bi manjanjikan kamaradekaan ka-bake urang-urang tu, sadangkan inyo tu sandiri dipabudak dek kakobeh-kakobeh nan marusak manusia. Dek karano, jikok urang dikalahkan dek sasuatu, mako, inyo adolah budak da-ri nan mangalahkannyo tu. 20Urang nan tawu jo Tuhan sarato jo Panya-lamaik kito Isa Almasih, lah talapeh dari kuwaso-kuwaso dunia nan ma-ngumuahi manusia. Tapi, jikok ka-mudian inyo tajarek baliak, sainggo dikalahkan dek kuwaso-kuwaso tu, mako, ka-adaan urang tu pado akie-nyo, labiah buruak daripado sabalun-nyo. 21Labiah elok urang-urang nan bakcando itu, indak panah tawu jo ja-lan nan bana nan dari Allah, daripa-do inyo tu lah tawu, tapi, kamudian inyo tu indak namuah ma-ikuik-i, pa-rentah-parentah nan dibarikan dek Allah. 22Apo nan dipabuwek dek inyo tu, mambuktikan kabanaran pa-rumpamoan nan bakcando iko, ”An-jiang ka mamakan baliak, apo nan lah inyo mutahkan, ” atau, ”Babi nan lah dimandikan, ka babaliak ka dalam kubangan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\