2 TIMOTIUS 1

1- 2Oih Timotius, anak ambo nan ambo kasiahi! Ambo, Paulus, mam-buwek surek ko kabake angkau, sarato ma-arokkan mudah-mudahan Allah Ba-pak, sarato jo Tuhan kito Isa Almasih, mambari barakaik, rahmaik sarato jo tanang santoso kabake angkau. Dek kahandak Allah, ambo di-ang-kek manjadi rasul Isa Almasih, sara-to di-utuih untuak mambaritokan tan-tang iduik nan dijanjikan dek Allah. Iduik tu kito tarimo, dek karano kito basatu jo Isa Almasih. 3Ambo basyukur kabake Allah nan ambo layani jo ati ketek nan barasiah, bakcando nan dipabuwek dek niniak muyang ambo dulu. Ambo tatauk ba-syukur kabake Allah, satiyok kali am-bo takana jo angkau dalam dowa, biya siang atau pun malam. 4Ambo takana jo ati angkau nan ta-ibo. Itulah sabauk-nyo ambo niyo sangaik nak basuwo jo angkau, supayo ambo dapek sabana-bana basukocito. 5Ambo mangana pu-lo tantang iman angkau nan sungguah-sungguah kabake Isa Almasih, samo jo bakcando iman anduang angkau Lois, sarato jo iman mandeh angkau Eunike. Nan ambo yakin angkau pun ba-iman bakcando itu pulo. 6Dek karano itu, ambo ma-ingekkan kabake angkau, supayo angkau taruih mampakambang pambarian nan dibarikan dek Allah ka-bake angkau, pado wakatu ambo ma-latakkan tangan kabake angkau. 7Dek karano, Roh nan dibarikan dek Allah kabake kito, indak doh Roh nan mambuwek kito jadi panakuik. Tapi saba-liaknyo, Roh Allah tu mambuwek kito manjadi kuwaik, panuah jo raso ka-siah, sarato dapek manahan diri. 8Dek karano itu, janlah malu mam-bari pangakuan tantang Tuhan kito, sarato janlah malu pulo tantang di-ri ambo, nan dipinjarokan dek kara-no di Tuhan. Tapi sabaliaknyo, an-daklah angkau jo kakuatan nan dari Allah, sato manangguang sansaro un-tuak Injil tu. 9Allah manyalamaikkan kito, sarato jo mamanggie kito, supa-yo manjadi umaik Baliau sandiri. Ba-liau mampabuwek nan baitu, indak doh badasarkan kabake apo nan lah kito karajokan, tapi, badasarkan ran-cana Baliau sandiri, sarato dek rah-maik Baliau. Baliau mambarikan ka-bake kito rahmaik Baliau, malalui Isa Almasih, sajak sabalun dunia ko dija-dikan. 10Nan kiniko, Allah manyato-kan rahmaik-Nyo tu kabake kito, jo sacaro kadatangan Rajo Panyalamaik kito, Isa Almasih. Isa Almasih manga-lahkan kuwaso mauik, sarato mamba-wok iduik nan kaka malalui Injil tu. 11Untuak mambaritokan Injil tu lah, Allah ma-angkek ambo manjadi rasul sarato jo manjadi guru. 12Itu-lah sabauknyo, ambo manangguang-kan sagalo sansaro ko, tapi, ambo ta-tauk yakin, dek karano ambo tawu bana, siya nan ambo imani. Ambo ya-kin, baraso apo nan lah Baliau pica-yokan kabake ambo, Baliau bisa pulo manjagonyo sampai di Ari Kiyamaik. 13Ikuik-ilah jo sacaro nan sungguah-sungguah, ajaran nan bana nan lah ambo ajakan kabake angkau. Sarato andaklah angkau tatauk bapacik ka-bake iman, sarato jo kasiah nan man-jadi miliak kito, dek karano kito basa-tu jo Isa Almasih. 14Jo bantuan dari Roh Allah, nan iduik di dalam diri ki-to, andaklah angkau manjago elok-elok, sagalo parkaro ba-arago nan lah dipicayokan kabake angkau. 15Angkau tawu, baraso kasadonyo urang di wilayah Asia, lah bi maning-gakan ambo, tamasuak pulo Figelus, sarato jo Hermogenes. 16Tapi, kaluar-ga Onesiforus, lah babarapo kali man-sukocitokan ati ambo. Mudah-mudah-an, Tuhan bamurah ati manyatokan raso ibo-Nyo kabake urang-urang tu. Biyapun ambo di dalam pinjaro, nan Onesiforus indak malu doh jo ka-ada-an ambo tu. 17Baitu tibo di Roma, inyo taruih ba-usawo mancari ambo, sampai inyo basuwo jo ambo. 18Nan angkau tawu, baraso di Efesus inyo banyak sangaik manolong ambo. Mu-dah-mudahan, Tuhan manyatokan ra-so ibo kabake inyo, di ari Tuhan ma-adieli kasadonyo umaik manusia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\