RIWAYAIK RASUL-RASUL 4

1Samantaro Petrus sarato jo Yahya, sadang bi mangecek juwo lai jo urang-urang tu, indak disangko-sangko, inyo tu didatangi dek imam-imam kapalo, sarato jo kumandan panjago Baithullah, sarato jo urang-urang Saduki. 2Inyo tu bi bangih, dek karano, Petrus jo Yahya bi mangatokan kabake urang nan banyak, baraso Isa Almasih lah iduik baliak dari kamatian. Itu manandokan baraso urang nan mati ka iduik baliak. 3Mako, inyo tu manangkok kaduwo urang rasul tu, sudah tu, mamasuakkannyo ka pinjaro. Dek karano ari lah malam, mako, Petrus jo Yahya ditahan di sinan tu sampai bisuaknyo. 4Tapi, urang-urang nan lah mandangakan ajaran rasul-rasul tu, sambuah nan bi picayo. Mako, bilangan inyo tu batambah, sampai manjadi kiro-kiro limo ribu urang. 5Bisuak arinyo tunganai-tunganai Mahkamah Ugamo, pamimpin-pamimpin Yahudi, sarato jo guru-guru ugamo bi bakumpua di Yerusalem. 6Inyo tu bi batamu jo Imam Basa Hanas, sarato jo Kayafas, jo Yahya, jo Aleksander, sarato jo kasadonyo nan tamasuak kaluarga imam basa tu. 7Petrus jo Yahya, dibawok mangadauk kabake inyo tu, mako, inyo tu bi batanyo, ”Baa caronyo kalian mancegakkan urang nan lumpuah tu? Jo kakuatan apo, atau jo kakuwasoan dari siya kalian mampabuweknyo?” 8Petrus nan dikuwasoi dek Roh Allah, manjawauk, ”Angku-angku pamimpin banso, sarato jo angku-angku anggota mahkamah! 9Kami disidangkan kiniko, dek karano babuwek baiak untuak manolong surang urang lumpuah, sudah tu, dek karano angku-angku nak niyo tawu baa caronyo urang tu dicegakkan. 10Mako, katawu-ilah dek angku-angku kasadonyo, baitu pulo, kasadonyo banso Israel musti bi tawu pulo andaknyo, baraso, urang nan kiniko tagak jo tubuah nan siyaik di adok-an angku-angku ko, adolah dek karano kudaraik, sarato jo kuwaso dari Isa Almasih urang Nazaret tu. Angku-angku lah manyalibkan Baliau tu, tapi, Allah lah ma-iduikkan Baliau baliak. 11Isa Almasih ikolah, nan dimukasuikkan dek ayaik Alkitauk nan mangatokan bakcando iko, ’Batu nan indak tapakai dek kalian, oih urang-urang tukang, tanyato manjadi batu nan tarutamu.’ 12Hanyo malalui Isa Almasih sajolah urang dapek disalamaikkan. Dek karano, di muko bumi ko di antaro umaik mukaluak, indak ado doh urang nan lain, nan mandapek kuwaso dari Allah, untuak manyalamaikkan kito.” 13Kasadonyo anggota Sidang Panga-dielan tu bi tacangang, dek maliyek kabaranian Petrus jo Yahya, apo lai inyo tu bi tawu pulo, baraso kaduwo urang rasul tu, adolah urang badarai nan indak basikola. Kamudian, barulah takana dek inyo tu baraso kaduwo urang rasul tu adolah pangikuik Isa Almasih. 14Tapi, inyo tu indak dapek bi mangecek, dek karano urang nan lah dicegakkan tu, ado tagak di sinan tu di adok-an inyo tu, samo-samo jo Petrus, sarato jo Yahya bagai. 15Mako, inyo tu bi manyuruah kaduwo urang rasul tu kaluwa dari ruwang sidang, kamudian, inyo tu bi barundiang. 16Inyo tu bi bakato, ”Apo nan musti kito pabuwek kabake urang nan baduwo ko? Kasadonyo urang nan tingga di Yerusalem lah bi tawu, baraso ado mukjizat nan luwa biaso, nan dipabuwek dek urang nan baduwo ko. Kito indak dapek doh mambantah. 17Tapi, supayo jan pacah kaba tantang kajadian ko, ka tangah urang nan banyak, molah kito garegak urang nan baduwo ko, supayo inyo tu indak dibuliahkan lai mangecek kabake siya-siyanyo, jo mamakai namo Isa Almasih.” 18Mako, urang-urang tu ma-imbau baliak kaduwo urang rasul tu, untuak ma-agiah tawu, baraso inyo tu indak dibuliahkan lai manyabuik namo, atau ma-aja jo namo Isa Almasih. 19Tapi, Petrus jo Yahya bi manjawauk, ”Pikiekanlah sandiri, apo nan elok di adok-an Allah: mamatuahi parentah angku-angku atau mamatuahi parentah Allah. 20Dek karano, kami indak bisa doh baranti mancuritokan, tantang apo nan lah kami liyek, sarato nan lah kami danga.” 21Indak ciyek juwo doh alasan nan dapek dek anggota-anggota sidang tu, untuak ka ma-ukun Petrus jo Yahya. Dek karano itu, inyo patakuik-takuik-i kaduwo urang rasul tu, sudah tu, baru inyo lapehkan, dek karano di kajadian tu, kasadonyo urang bi mamuji-muji Allah. 22Urang nan panyakiknyo lah dicegakkan jo mukjizat tu, umuanyo lah labiah dari ampek puluah tawun. 23Sasudah Petrus jo Yahya dila-pehkan, inyo tu babaliak kabake kanti-kantinyo, sarato mancuritokan kasadonyo, apo nan lah dikatokan dek imam-imam kapalo, sarato jo pamimpin-pamimpin Yahudi tu. 24Sasudah kanti-kantinyo tu bi man-danga curitonyo tu, mako, inyo tu bi sa-ati badowa basamo-samo kabake Allah. Inyo tu bi bakato, ”Oih Tuhan, Angkau-lah nan manjadikan langik jo bumi, sarato lauik jo sagalo isinyo. 25Jo Roh Angkau, Angkau panah mangecek malalui niniak muyang kami, Daud pisuruah Angkau; Angkau mangatokan, ’Baa mangko urang-urang nan indak ba Tuhan Allah, bi bangih; baa mangko banso-banso mambuwek rancangan nan indak bapayidah? 26Rajo-rajo dunia basiyauk-siyauk untuak baparang, pamimpin-pamimpin bi basatu, untuak bi malawan Tuhan, sarato jo Rajo Panyalamaik.’ 27Dek karano, batua Herodes jo Pontius Pilatus, lah ma-adokan parundiangan, jo urang-urang nan indak ba Tuhan Allah, sarato jo urang-urang Israel di kota ko. Inyo tu batamu bamupakaik, untuak ka malawan Isa Almasih, Pisuruah Angkau nan suci tu, nan lah Angkau angkek manjadi Rajo Panyalamaik. 28Inyo tu bi basatu untuak mampabuwek sagalo sasuatu, nan lah Angkau tantukan sajak samulo, baraso itu ka tajadi. Nan Angkau manantukan itu jo kakuwasoan, sarato jo kahandak Angkau sandiri. 29Nan kiniko oih Tuhan, liyeklah, baa bana urang-urang tu mampatakuik-takuik-i kami. Mako, ijinkanlah kami pisuruah-pisuruah Angkau ko, untuak mambaritokan kaba nan dari Angkau ko, jo ati nan indak maraso takuik. 30Turunkanlah kuwaso Angkau, supayo urang nan sakik dicegakkan jo mukjizat-mukjizat, sarato jo sagalo parkaro nan luwa biaso, malalui kakuwasoan, sarato jo kakuatan dari namo Isa Almasih, Pisuruah Angkau nan suci tu.” 31Sasudah inyo tu salasai badowa, ba-oyaklah tampaik inyo bakumpua tu. Inyo tu kasadonyo dikuwasoi dek Roh Allah, mako, timbualah sumangaik nan barani untuak mangecek, tantang barito nan dari Allah. 32Kasadonyo urang nan lah bi ba-iman tu, iduik sa-ati sarato jo sajiwa. Indak surang juwo doh dari inyo tu, nan ma-anggauk apo nan inyo miliak-i adolah miliaknyo sorang. Sagalo sasuatu nan ado dek inyo tu, inyo pakai basamo-samo. 33Jo kuwaso nan gadang rasul-rasul tu mambarikan pangakuan, baraso Isa Almasih lah iduik baliak. Mako, Allah sabana mambarakaik-i iduik inyo tu. 34Indak surang juwo doh dari inyo tu nan bakakurangan. Dek karano, urang nan layi mampunyoi tanah, atau mampunyoi rumah, inyo tu bi manjuwa-i tanahnyo, sarato jo rumahnyo tu; sudah tu, pitih panjuwalannyo tu inyo bawok, 35inyo sarahkan kabake rasul-rasul. Kamudian, pitih tu dibagi-bagikan kabake satiyok urang nan mamaralukan. 36- 37Bakcando itu pulolah Yusuf. Inyo pun manjuwa tanah miliak inyo, mako, pitih panjuwalan tu inyo bawok, inyo sarahkan kabake rasul-rasul. Yusuf ko adolah urang katurunan Lewi dari Siprus; rasul-rasul manamokan inyo Barnabas (aratinyo adolah Pa-ubek rusuah). RIWAYAIK RASUL-RASUL


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\