GALATIA 4

1- 2Tapi, paralu ambo tarangkan: salamo surang suwarih alun balie baraka, ado urang nan manjago-inyo, sarato nan ma-uruih sagalo kaparalu-an inyo, sampai pado wakatu nan lah ditantukan dek apaknyo. Inyo dipa-buwek samo jo bakcando surang bu-dak, biyapun nan sabananyo, inyo adolah pamiliak dari kasadonyo ara-to tu. 3Baitu pulo jo kito ko: Salamo kito alun balie baraka, kito dipabu-dak dek roh-roh nan manguwasoi du-nia ko. 4Tapi, pado wakatunyo nan tapek, Allah ma-utuih Anak-Nyo ka dunia ko. Anak-Nyo tu dilayiekan dek surang padusi, nan iduik di ba-wah kakuwasoan paratuaran ugamo. 5Jo caro nan baitu, Baliau malapeh-kan urang-urang nan iduik di bawah kakuwasoan paratuaran ugamo; su-payo kito pun dapek manjadi anak-anak Allah. 6Dek karano angkau adolah anak-anak Allah, mako, Allah manyuruah Roh Anak-Nyo masuak ka dalam ati angkau, sarato ka dalam ati ambo, iyolah Roh nan ba-imbau, ”Oih Ba-pak, oih Bapak ambo.” 7Jadi, angkau indak doh lai budak, tapi anak. Nan dek karano angkau anak Allah, mako, Allah ka mambarikan kabake angkau, sagalo sasuatu nan lah Baliau sadiyo-kan untuak anak-anak Baliau. 8Dawulu angkau indak bi ba Tuhan Allah, itu sabauknyo mangko angkau bi manjadi budak, dari sagalo kuwa-so nan di-anggauk sabagai allah, ta-pi, nan pado hakekaiknyo indak doh Allah. 9Tapi, kiniko angkau lah tawu jo Allah, atau nan labiah tapeknyo lai, Allah tawu jo angkau. Dek karano itu, baa mangko angkau bi namuah baba-liak baliak kabake roh-roh dunia ko, roh nan lamah, sarato jo nan bansaik? Baa mangko angkau namuah dipa-budak baliak dek roh-roh tu? 10Ang-kau bi marayokan ari-ari nan tatan-tu, bulan-bulan nan tatantu, sarato jo tawun-tawun nan tatantu. 11Am-bo kuwatir, mungkin sajo jariah pa-yah ambo untuak angkau indak ado sajo aratinyo. 12Oih sudaro-sudaro! Ambo sabana mamintak, supayo angkau bi manjadi bakcando ambo. Dek karano, ambo lah manjadi bakcando angkau pulo. Ang-kau indak mampabuwek sasuatu pun nan salah taradok ambo. 13Tantu layi takana juwo lai dek angkau, apo nan manyabaukkan ambo pado mulonyo, mangko mambaritokan Injil tu kabake angkau. Tasabauk dek karano ambo dapek sakik di tubuah ambo. 14Pado wakatu itu, angkau indak maraso jajok doh taradok ambo, biyapun ka-adaan tubuah ambo, marupokan cobaan nan barek taradok angkau. Angkau malah manarimo ambo, bakcando manarimo malekaik Allah, atau bakcando mana-rimo Isa Almasih sandiri. 15Angkau sangaik bi basukocito pado wakatu itu. Tapi kiniko, dimanyo sukocito angkau tu? Ambo tawu, baraso pado waka-tu itu, angkau rilah mancukie incek mato angkau sandiri, sarato mamba-rikannyo kabake ambo, jikok santa-no dapek dipabuwek nan bakcando itu. 16Apokoh kiniko angkau lah ma-anggauk ambo sabagai musuah, dek karano ambo manyatokan nan bana kabake angkau? 17Urang-urang nan lain tu bi basu-mangaik bana mancari angkau, tapi, sagalo mukasuik inyo tu indak elok. Inyo tu hanyo niyo nak mamutuihkan ubuangan antaro angkau jo kami, su-payo angkau bi ma-ikuik-i inyo tu jo panuah sumangaik. 18Batua, elok ba-sumangaik dalam sagalo parkaro nan baiak, asa layi tatauk bakcando itu, sa-rato jan hanyo jikok ambo sadang sa-mo-samo jo angkau sajo. 19Oih anak-anak ambo, nan ambo kasiahi! Kiniko ambo marasokan sakik baliak dek ka-rano di angkau. Ambo marasokan sa-kik, ibaraik surang padusi nan kasa-kik-an, pado wakatu ka malayiekan anak. Ambo ka taruih maraso kasa-kik-an, jikok sipaik-sipaik Isa Almasih alun tatanam di diri angkau! 20Am-bo taragak sangaik nak barado di ta-ngah-tangah angkau kiniko, supayo ambo dapek mangecek kabake ang-kau jo suwaro nan lain, dek karano, indak tantu lai apo nan ka ambo pa-buwek taradok angkau! 21Sudaro-sudaro nan niyo iduik di bawah kakuwasoan paratuaran-pa-ratuaran ugamo, cubolah dangakan kecek ambo! Ambo ka ma-agiah ta-wu kabake angkau, apo nan sabana-nyo nan tatulih di Kitauk Paratuaran Musa. 22Di sinan tu ado tatulih, ba-raso Ibrahim mampunyoi duwo urang anak: Mandeh dari anak nan surang, adolah surang budak, sarato mandeh dari anak nan surang lai tu, adolah surang urang nan maradeka. 23Anak dari padusi nan manjadi budak, layie bakcando nan biaso, dek karano ka-inginan dari manusia. Tapi, anak dari padusi nan maradeka, layie dek kara-no dijanjikan dek Allah. 24Iko bisa di-ambiak sabagai parumpamoan. Duwo urang padusi tu, adolah ibaraik duwo pajanjian: nan ciyek barasa dari Bu-kik Tursina — itulah Hajar; anak-anak-nyo dilayiekan sabagai budak. 25Jadi, Hajar, itulah Bukik Tursina di tanah Arab. Inyo malambangkan kota Ye-rusalem, jo kasadonyo panduduak-nyo nan kiniko lah bi manjadi budak. 26Tapi, Yerusalem nan di sarugo tu, adolah Yerusalem nan maradeka, sa-rato inyolah mandeh kito. 27Dek ka-rano, di Alkitauk ado tatulih, ”Basukocitolah angkau, oih padusi nan mandua, nan indak panah malayiekan! Basukocitolah, sarato baso-rak-sorailah, oih angkau nan indak panah marasokan sakik malayiekan! Dek karano, padusi nan acok ditinggakan dek junjuangannyo, ka mandapek labiah banyak anak, daripado padusi nan iduik babawua jo junjuangannyo.” 28Oih sudaro-sudaro! Angkau san-diri adolah anak-anak Allah, nan di-layiekan dek karano janji Allah; ang-kau samo jo bakcando Ishak. 29Pado wakatu itu, anak nan layie manuruik ka-inginan manusia, ma-aniayo anak nan dilayiekan dek karano kahandak Roh Allah. Baitu pulo kiniko. 30Tapi, apokoh nan tatulih di Alkitauk? Di si-nan tu tatulih bakcando iko: ”Usielah budak padusi tu, sarato jo anaknyo, dek karano, anak dari budak padusi tu, indak ka manjadi suwarih, samo-samo jo anak dari padusi nan mara-deka tu.” 31Jadi, sudaro-sudaro, kito ko indak doh anak-anak dari surang budak padusi; kito adolah anak-anak dari padusi nan maradeka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\