IBRANI 13

1Andaklah angkau tatauk sa-mo-samo mangasiahi, saba-gai urang-urang Kristen nan basuda-ro. 2Jan sagan manarimo urang-urang nan alun bakatawuan jo angkau, di rumah angkau. Dek karano, jo sacaro mampabuwek nan baitu, panah urang indak manyadarinyo, baraso lah ma-narimo malekaik di rumahnyo. 3Ka-na-ilah urang-urang nan di dalam pin-jaro, sa-olah-olah angkau sadang di pinjaro pulo samo-samo jo inyo tu. Sarato kana-i pulolah, urang-urang nan ta-aniayo, sa-olah-olah angkau sadang di-aniayo pulo. 4Kasadonyo urang musti manya-tokan sikauk aromaik taradok pa-kawinan, itu sabauknyo, andaklah urang nan balaki bini samo-samo in-dak barubah ati. Urang nan cabua, sa-rato jo urang nan bajina, ka di-adieli dek Allah. 5Janlah iduik angkau dikuwasoi dek akok ka pitih, tapi, andaklah ang-kau maraso cukuik, jo apo nan ado di angkau. Dek karano, Allah lah ba-kato, ”Aden indak ka mampadiyakan angkau, sarato indak ka maninggakan angkau.” 6Dek karano itu, kito bara-ni bakato, ”Tuhan adolah Panolong ambo, ambo indak ka takuik. Apo nan ka dapek dipabuwek dek manusia taradok ambo?” 7Janlah lupo kabake pamimpin-pa-mimpin angkau, nan bi manyampai-kan pasan Allah kabake angkau. Para-tikanlah, baa inyo tu iduik, sarato baa inyo tu mati, sarato conto-ilah iman inyo tu. 8Isa Almasih indak barubah, biya dulu, biya kiniko, biyapun sampai salamo-lamonyo. 9Janlah dipadiyakan sagalo rupo ajaran nan ganjie-ganjie, nan ka manyasekkan angkau. Ati kito musti dikuwaikkan dek kabaiakkan ati Allah, itulah nan elok; janlah dek ka-rano di sagalo paratuaran tantang par-karo makanan. Urang-urang nan dulu bi mamatuahi sagalo paratuaran tu, in-dak mandapek doh payidahnyo. 10Kito mampunyoi sabuwah mez-bah untuak mampasambahkan karo-ban kabake Allah. Imam-imam nan malayani di dalam Kemah Tuhan, in-dak ba-hak doh mamakan karoban nan ado di ateh mezbah tu. 11Darah taranak nan dipasambahkan sabagai karoban untuak pangampunan doso, dibawok dek imam basa ka Ruwang Mahasuci, tapi, nan bangkai taranak tu sandiri, dibaka di luwa pakemahan. 12Itu pulolah sabauknyo, Isa Almasih mati di luwa pintu kaporo kota, un-tuak mambarasiahkan umaik Baliau dari doso, jo darah Baliau sandiri. 13Dek karano itu, molah kito payi kabake Baliau di luwa pakemahan, sarato turuik sato di-ino samo-samo jo Baliau. 14Dek karano, di bumi ko indak ado doh tampaik tingga nan kaka untuak kito; kito mancari tam-paik tingga untuak maso nan ka da-tang. 15Dek karano itu, jo parantaro-an Isa Almasih, andaklah kito tatauk mamuji-muji Allah; itu marupokan karoban syukur kito kabake Baliau, nan kito pasambahkan malalui ucap-an bibia, untuak mamuliekan namo Baliau. 16Jan lupo babuwek baiak, sarato tolong batolong, dek karano, itulah karoban-karoban nan manya-nangkan ati Allah. 17Patuah-ilah parentah pamimpin-pamimpin angkau, sarato tunduaklah kabake inyo tu. Dek karano, inyo tu tatauk mamparatikan jiwa angkau, nan inyo tu musti bi batangguang ja-wauk kabake Allah. Jikok angkau bi patuah kabake inyo tu, nan inyo tu dapek bakarajo basukocito; jikok in-dak, mako, inyo tu ka bi bakarajo jo ba-ibo ati, nan itu indak ma-untuang-kan doh dek angkau. 18Badowalah taruih untuak kami. Kami yakin, ati ketek kami barasiah, dek karano, dalam sagalo parkaro, ka-mi tatauk niyo nak mampabuwek apo nan bana. 19Jo sacaro tasandiri, am-bo sabana mamintak, supayo angkau bi mandowakan ambo, supayo Allah sacapeknyo mambawok ambo baba-liak kabake angkau. 20Allah, lah ma-iduikkan baliak Tuhan kito Isa Almasih dari kamatian. Dek karano kamatian Baliau tu, nan kiniko Baliau manjadi Panggubalo Nan Basa dek kito, iyolah kito dom-ba-domba Baliau. Kamatian Baliau tu pulo, nan mansahkan pajanjian nan kaka, nan dibuwek dek Allah jo ki-to. 21Mudah-mudahan, Allah tam-paik asa tanang santoso tu, malang-kok-i angkau jo sagalo nan baiak, nan angkau paralukan untuak mangara-jokan kahandak Baliau. Mudah-mu-dahan, jo parantaroan Isa Almasih, Allah mampabuwek di dalam kito, apo nan di-inginkan dek Baliau. An-daklah Isa Almasih dipuji salamo-la-monyo! Amin. 22Ambo sabana mamintak, supayo angkau bi saba mamparatikan nasi-yaik-nasiyaik ambo ko, dek karano, surek ambo ko indak talampau pan-jang bana doh. 23Andaklah angkau bi tawu, baraso sudaro kito Timoti-us, lah dilapehkan dari pinjaro. Jikok inyo lah ka tampaik ambo ko, ambo ka mambawok inyo isuak, kutiko am-bo mangunjuangi angkau. 24Sampaikanlah salam kami kaba-ke sadonyo pamimpin angkau, sarato kabake sadonyo umaik Allah. Tarimo pulolah salam dari sudaro-sudaro ki-to nan di Italia. 25Mudah-mudahan, Tuhan mamba-rakaik-i sudaro kasadonyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\