LUKAS 4

1Isa Almasih dikuwasoi dek Roh Allah di kutiko Baliau barangkek dari Sungai Yordan. Roh Allah mamim-pin Baliau ka padang gurun. 2Tibo di sinan tu, Baliau dicubo-i dek Ubilih, salamo ampek puluah ari. Dalam ma-so nan salamo itu, indak ciyek juwo doh nan dimakan dek Baliau. Akienyo paruik Baliau maraso litak. 3Ubilih bakato kabake Baliau, ”Angkau kan Anak Allah, iyo ndak? Jikok iyo, suruahlah batu ko manja-di roti.” 4Isa Almasih manjawauk, ”Di Alkitauk ado tatulih, ’ Manusia iduik, indak hanyo dari roti sajo.’ ” 5Sudah tu, Ubilih mambawok Isa Almasih ka tampaik nan tenggi, nan dalam sakijok mato, Ubilih mampali-yekkan kabake Baliau kasadonyo ka-rajaan di muko bumi. 6Ubilih bakato kabake Isa Almasih, ”Kasadonyo ka-kuwasoan, sarato jo arato bando ko, ka den sarahkan kabake Angkau dek karano, kasadonyo tu lah disarahkan kabake den, nan aden bisa mambarikannyo kabake siapo sajo, nan sasuko ati den. 7Kasadonyo tu ka manjadi mi-liak Angkau, jikok Angkau lai namuah sujuik manyambah kabake den.” 8Isa Almasih manjawauk, ”Di Alkitauk ado tatulih, ’Sambahlah Tuhan Allah angkau, sarato kabake Baliau sajolah angkau ba-ibadaik.’ ” 9Sudah tu, Ubilih mambawok Isa Alma-sih ka Yerusalem, ka ateh bubuangan atok Baithullah, sarato bakato kabake Baliau, ”Angkau kan Anak Allah, iyo ndak? Jikok iyo, tajunlah dari siko ka bawah. 10Dek karano, di Alkitauk ado tatulih, ’Allah ka manyuruah malekaik-malekaik-Nyo un-tuak manjago Angkau elok-elok.’ 11Sarato pulo, ’ Malekaik-malekaik tu ka manyam buik Angkau jo tangan inyo tu, supayo ka-ki Angkau jan ta-antuak ka batu.’ ” 12Isa Almasih manjawauk, ”Di Alkitauk ado tatulih, ’Janlah mancu-bo-i Tuhan, Allah angkau.’ ” 13Sasudah lah salasai Ubilih mancubo-i Isa Almasih, jo sagalo macam caro, mako, payilah inyo maninggakan Isa Almasih, sarato manunggu kutiko nan tapek. 14Kamudian, Isa Almasih babaliak ka Galilea; nan Baliau dikuwasoi dek Roh Allah. Lah pacah kaba tantang diri Baliau di kaciyek-annyo daerah tu. 15Baliau ma-aja di rumah-rumah ibadaik, sarato kasa-donyo urang bi mamuji Baliau. 16Isa Almasih payi pulo ka Naza-ret, ka nagari tampaik Baliau diga-dangkan. Di ari Sabat, manuruik kabi-asoan, Baliau payi ka rumah ibadaik. Baliau tagak untuak ka mambacokan Alkitauk, 17kabake Baliau dibarikan kitauk Nabi Yesaya. Baliau mambu-kak guluangan kitauk tu, mako, basuwolah dek Baliau ayaik nan manga-tokan bakcando iko, 18”Roh Tuhan ado di diri Ambo, dek karano Baliau lah ma-angkek Ambo, untuak ka mangabakan Kaba Baiak, kabake urang nan bansaik. Baliau ma-utuih Ambo, untuak manyuwaraikkan pambebasan, kabake urang nan tatawan, sarato mancegakkan urang nan buto; untuak malapehkan urang nan tasapik, 19sarato mambaritokan, baraso lah tibo masonyo, Tuhan ka manyalamaikkan umaik-Nyo.” 20Isa Almasih mangguluang kitauk tu baliak, sarato manyarahkannyo ka patugeh, sudah tu, Baliau duduak. Kasadonyo urang nan di dalam ru-mah ibadaik tu, bi mancaliak kabake Baliau. 21Isa Almasih muloi babicaro kabake urang-urang tu, bakcando iko, ”Ayaik-ayaik Alkitauk nan lah Ambo baco cako, di ari ko juwo, di kutiko angkau bi mandangakan, lah basuwo-an tu kasadonyo.” 22Kato-kato nan dikatokan dek Isa Almasih sangaik rancaknyo, sainggo urang-urang tu bi tacangang, sarato sapandapek jo Baliau. Inyo tu bi ma-ngatokan, ”Indak koh Inyo ko anak Yusuf?” 23Mako, Isa Almasih bakato kaba-ke inyo tu, ”Lah jaleh angkau ka bi mangatokan parumpamoan nan bak-cando iko kabake Ambo, ’Oih tabib, cegakkanlah diri Angkau sandiri. Sa-galo mukjizat nan lah kami danga, nan Angkau pabuwek di Kapernaum, pa-buwek pulolah di siko, di kampuang Angkau sandiri.’ ” 24Isa Almasih ma-nambahkan pulo, ”Kana-ilah nan Am-bo katokan ko, indak ado doh nabi nan di-aromaik-i di kampuangnyo sandi-ri. 25Tapi, dangalah kecek Ambo ko: di jaman Elia, kutiko ujan indak ado turun, salamo tigo satangah tawun, mako, tajadilah musim lapa nan sa-ngaik padiah di kaciyek-annyo naga-ri. Di kutiko itu, banyak urang-urang padusi marando di Israel. 26Biyapun baitu, Allah indak doh manyuruah Elia, untuak payi ka salah surang, da-ri urang nan marando tu, tapi, hanyo-lah kabake surang urang marando di Sarfat, di daerah Sidon. 27Baitu pulo di jaman Nabi Elisa, kutiko itu sam-buah urang di Israel, nan bapanyakik kulik nan manakuikkan, tapi, indak surang juwo doh dari urang-urang tu nan dicegakkan, salain dari Naaman urang Siria tu.” 28Kasadonyo urang nan di rumah ibadaik tu, sangaik bangihnyo, kuti-ko mandangakan apo nan dikatokan dek Isa Almasih tu. 29Inyo tu bi ta-gak, sudah tu inyo ma-usie Isa Almasih kaluwa kota, sarato mambawok Baliau ka tapi ngarai di gunuang, di tampaik talataknyo kota tu. Inyo tu bi bamu-kasuik, nak ka manungokkan Baliau masuak lurah. 30Tapi, Isa Almasih manyalingkik di antaro urang nan ba-nyak, sudah tu Baliau payi dari tam-paik tu. 31Kamudian, Isa Almasih payi ka kota Kapernaum di Galilea. Tibo di sinan, Baliau ma-aja urang di ari Sa-bat. 32Urang-urang tu bi tacangang, maliyek caro Baliau ma-aja, dek ka-rano kato-kato Baliau panuah kuwa-so. 33Di sinan tu, di rumah ibadaik tu, ado surang urang nan dikuwasoi dek roh jahek. Urang tu mamakiak-makiak, 34”Oih Isa Almasih, urang Nazaret, apo nan ka Angkau pabuwek kabake kami? Angkau kamari ko un-tuak ka mambinasokan kami? Aden tawu siapo Angkau: Angkau adolah Pisuruah Nan Suci dari Allah!” 35Mako, Isa Almasih mambantak roh jahek tu, ”Jaan mangecek juwo! Kaluwalah angkau dari urang ko!” Su-dah tu, roh jahek tu ma-ampehkan urang tu, di adok-an urang nan ba-nyak tu, kamudian, inyo kaluwa da-ri urang tu, jo sacaro nan indak ma-nyakikti urang tu. 36Kasadonyo urang bi tacangang, sarato bi mangecek sasamo inyo, ”Indak tangguang-tangguang doh kato-kato Baliau. Jo kuwaik kuwaso, Baliau mamarentahkan roh-roh jahek kaluwa, mako, bi kaluwalah roh ja-hek tu!” 37Mako, pacahlah kaba tan-tang Isa Almasih di kaciyek-annyo da-erah tu. 38Isa Almasih barangkek dari ru-mah ibadaik tu, sudah tu, Baliau payi ka rumah Simon. Mintuo Simon nan padusi, sadang sakik damam, mako, urang-urang tu bi ma-agiah tawu ka-bake Isa Almasih. 39Isa Almasih payi ka tampaik tidua mintuwo Simon tu, sudah tu, Baliau usielah damamnyo. Panyakiknyo cegak, inyo lansuang ja-go, inyo lah sato pulo malayani urang-urang tu. 40Kutiko matoari lah tabanam, ka-sadonyo urang bi mambawok-i kaba-ke Isa Almasih, dunsanak-dunsanak-nyo nan bi ma-idokkan babagai-bagai panyakik. Isa Almasih malatakkan tangan-Nyo ka satiyok urang nan sa-kik tu, untuak mancegakkan inyo tu. 41Roh-roh jahek pun bi kaluwa dari banyak urang, sambia mamakiak-ma-kiak, ”Angkau-lah Anak Allah!” Tapi, Isa Almasih mambantak roh-roh jahek tu, sarato indak mambuliah-kan inyo tu mangecek, dek karano, inyo tu bi tawu, baraso Isa Almasih adolah Rajo Panyalamaik. 42Pado wakatu matoari lah muloi ta-bik, Isa Almasih barangkek dari kota tu, sudah tu payi ka suatu tampaik nan la-ngang. Urang nan banyak tu bi mancari Baliau, baitu inyo tu bi manamukan Ba-liau, inyo tu bi ba-usawo supayo Baliau jan maninggakan inyo tu. 43Tapi, Isa Almasih bakato, ”Ambo musti payi pulo ka kota-kota nan lain, untuak mamba-ritokan Injil Karajaan Allah, dek kara-no, untuak itulah mangkonyo Allah ma-nyuruah Ambo turun ka dunia ko.” 44Dek karano itu, Isa Almasih ba-katubah di rumah-rumah ibadaik, di kaciyek-annyo nagari di Yudea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\