1 Corintios 1

1Yang Pâl, Gâd kupia laka mita Jisas Kraist apastilka kaia ai paiwan sa. Yang bara wan muihni Sostenis ba wal, 2Korint taunka ra wan muihni nani, Gâd sertska uplika nani bara ulbisna, witinka nani Kraist Jisas wal asla ba mita Gâd uplika huli takan ba. Gâd man nani ba hulikira nani kaia mai paiwan sa, ani anira wan Dawan Jisas Kraist nina maki, witin ra wini uplika nani ba aikuki, witinka lika baha nani Dawanka bara yawan Dawanka sin ba. 3Gâd wan Aisa bara Dawan Jisas Kraist mita sin, man nani ra yamnika nani bara kupia kumi laka sin maikbia. 4Pyu bani man nani dukyamra Gâd ra tingki wisna, Kraist Jisas bak man nani ra, witin ai kupia yamni laka maikan ba. 5Kan man nani Jisas wal asla sma ba mita, Gâd mita diara sut mapara yuyakira nani mai daukan sa, bila nani aisisma ba mapara bara diara tanka nani kakaira sma ba mapara sin. 6Baku bamna, Kraist dahra aisin kata ba, man nani mampara kasak aihwa takan sa. 7Baku mika, man nani ba wan Dawan Jisas Kraist latan bal takaia yua nani ba bila kaiki sma bara, Gâd mita yabi dukya nani ba luha apia sma. 8Gâd, witin man nani ra tnata kat ban bapi bui kaia mai bri kabia, bara baku mika, wan Dawan Jisas Kraist balbia bara, upla kumi sin man nani wina pât kumi sin sakbia apia. 9Gâd lika ai pramiska nani dauki ba kat kasak sa, bara witin sika man nani ra mai paiwan ba, ai Luhpia Jisas Kraist wan Dawan ba wal aikuki asla iwaia. 10Muihki nani, wan Dawan Jisas Kraist nina ra man nani ra makabisni: diara nani aisisma ba mapara aikuki kupia kumi asla taks, bara baku mika, man nani tilamra dakwi takan laka nani apu kabia; sut aikuki asla pali bangwi bas, kupiam lukanka kumi brih, bara dia daukaia lukisma ba mapara sin kumi kaia. 11Muihki nani, naha na mai wisna, Kloi watla uplika nani mita man nani tilam ra, unsaban nani bara sa ai win ba mita. 12Tanka mai wisna ba lika, man nani kumi bani diara aihka aisisma; kum bila wisa: "Yang lika Pâl uplika sna"; wala bila: "Yang lika Apolos uplika"; wala bila: "Yang lika Pita uplika"; bara wala bila: "Yang lika Kraist uplika sna." 13Sakuna Kraist ba tarbaikan sa ki? Pâl ba man nani tamwan dus prihni ra saban kata ki? Man nani ba Pâl nina ra tahbi mai daukan kata ki? 14Yang Gâd ra tingki wisna, man nani wina kumi ra sin tahbi mai daukras kapri ba mita, Krispus bara Geyus wal baman lika. 15Baku bamna, upla kumi sin sip aisabia apia, witin ba yang nini ra tahbi daukan. 16Stepanas watla uplika nani sin yang tahbi daukatna; sakuna ani wala tahbi daukri sapa lika yang sip kupi krauras sa. 17Kraist upla tahbi daukaia ai blikras. Witin ai blikan ba lika, sturi yamni ba aisi smalkamna dukyara, sakuna sinskira nani bila nani aisi ba baku lika apia, kan baku daukamna kaka, Kraist dus prihni ra pruan karnika ba tanka apu baku kabia. 18Kraist dus prihni ra pruan sturka ba lika, tanis tiwi nani ba mapara sins apu tanka baku sa; sakuna yawan swaki sakan laka mata auya na wan mapara lika, bila na Gâd karnika sa. 19Kan Ulbanka ra wisa: "Sinskira nani sinska laka ba yang sauhki tikamna, bara tanka kakaira nani tanka laka ba tnayara laki swimna." 20Baku bamna anira sa, sins laka kakaira ba, bara smasmalkra ba, bara baha nani naha tasba dukya nani ra blahwi aisaia lan ba Gâd mita bahki lakan sa naha tasba sinska laka ba. 21Gâd ba ai sinska laka mita, tasba uplika nani ai sinska laka ni witin ra kakaira taki bangwbia ba want apia kan. Sakuna, Gâd yamni lukan, ai bila bani kasak luki nani ba swaki sakaia, bila na upla wala nani mapara sins apu tanka baku kabia sakuna. 22Ju nani ba sain diara aihka tara nani kaikan daukisa, Grîk nani lika sins laka pliki sa; 23sakuna yang nani lika Kraist dus prihni ra pruan sturka ba aisi smalki sna. Sturka yamni na, Ju nani mapara swira dukya sa, bara Ju apia nani ba lika sins apu dukya baku kulki bangwisa; 24sakuna Gâd paiwan uplika nani ba lika, Ju nani apia kaka Grîk nani kabia kaka, Misaia ba Gâd karnika bara sinska laka sika. 25Bamna, upla nani mita, Gâd sins apu laka baku kulki dukya ba, baha lika upla sinska laka purkara kau sins laka kakaira ba uplika dukya sa; bara Gâd swapnika baku ba lika, upla karnika purkara kau karnika brisa. 26Muihki nani, nanara damra walisma, man nani ba Gâd mai paiwan bara, dia bangwi kapram ba. Tasba tanka mapara man nani wina kum, kum baman sinskira kapram, bara tila nani baman sin karnika bri upla tara tayka nani ria man katma. 27Tasba uplika nani sins laka kakaira baku kulki uplika nani ba, Gâd mita bak sakan sa, sins laka kakaira nani ba swira daukaia wisi; bara tasba uplika nani mita swapnikira baku kulki nani ba, witin mita bak sakan sa, karnakira nani swira daukaia dukyara. 28Tasba uplika nani mita mayara kulki nani bara bahki kulki nani ba sin, Gâd mita bak sakan sa; tanka ba lika, diara apia nani ba, tara nani ba sauhki tikaia dukyara. 29Baha tanka ba lika wisa, upla kumi sin Gâd mawanra aimayunaia sip apia sa. 30Sakuna Gâd pali mita man nani ba Kraist Jisas wal asla mai prakan sa, bara baku sin daukan Kraist ba wan sinska laka kabia bara; Kraist bak yawan na pâtkas wan kulkan kabia Gâd ra sunu kaia bara swak takan laka bri kaia. 31Baku bamna, Ulbanka ra wi ba baku: "Ani uplika aimayunan daukisa kaka, Dawan mita daukan ba dukyara aimayunaia sa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\