1 Corintios 10

1Muihki nani, yang want sna man nani kaiki kama, wan damika nani Moses nina bliki nani ra dia takan ba. Witin nani ba baha kasbrikika munhtara bangwi kan, bara sut Kabu Pauni bak dimi, lui bangwan. 2Kasbrika bara kabu ra sin, baha nani sut tahbi daukan kata, Moses nina blablikra nani baku. 3Baku sin sut spirit pata ba pisa ta, 4bara sut spiritka laya ba dih bangwan. Kan baha nani ba wan spiritka walpaia, witin nani wal impaki kan ba wina laya dingkan. Bara baha walpaia ba lika Kraist kan. 5Ban sakuna, witin nani aihkika ba, Gâd bui yamni kaikras kata; baha mita witin nani sut upla iwras tasbaia ra prui tiwan. 6Naha diara nani na takan yawan ra tanka kum wan marikaia dukyara, bara baku, mika yawan na diara saura nani want takbia apia, witin nani daukan ba baku. 7Baha mita, man nani aidul nani ra puram suni mayunpara, witin nani wina tila nani daukan ba baku, Ulbanka ra wi sa: "Upla nani ba plun piaia bara diara diaia iwan, bara baha ningkara dans pulan." 8Yawan rug laka daukaia apia sa, witin nani tila wina daukan ba baku, bara yu kum bilara baman 23,000 prui tiwan ba. 9Yawan sin Kraist ra traika kaikaia apia sa, wan damika tila nani daukan ba baku, baha nani ra pyuta mita sami iki apu daukan. 10Gâd mapara sin brukwpara, wan damika tila nani brukwan ba baku, bara Prura Insalka ba mita, baha nani iki tikan ba. 11Naha diara nani sut wan damika nani ra takan, bara Ulbanka nani ra mangkan kata, naha tasba yua nani lui waia lamara yawan raya iwi nani ra, baha tanka wan mariki wan kupia kraukaia dukyara. 12Baku bamna, ani uplika witin ba pain bapi buisa luki kaka, aman kaikbia kauhwaia apia dukyara. 13Man nani traika kaikanka nani brisma ba lika upla wala nani bri ba wal sin baku sa. Kan Gâd lika kasak sa, bara man nani wauhwaia sip sma ba purkara kau traika kaikanka nani maikbia apia. Sakuna, traika kaikanka bri bangwma bara, Gâd mita baha ba wina swak takaia karnika sin maikbia, bara baku sip kama baha ba twilkaia. 14Baku bamna, muihki laitwankira nani, aidul nani ra puram suni mayunaia ba wina man nani plaps. 15Upla diara tanka bri nani ra baku mai aisisni, bara man nani pali sip sma yang dia aisisna ba tanka luki kaikaia. 16Yamni munan kapka wina yawan dî bara Gâd ra tingki wisa, yawan Kraist aikuki kumi takisa witin ai talya ra; yawan brit kriki ba pî bara, yawan Kraist aikuki kumi taki sa ai wîna ra. 17Yawan na ailal sa sakuna, sut sin britka kumi ba wina pisa; bara ba mita yawan na lika wîna tara kumi baman sa. 18Israel uplika ba kaiki bas: sakripais daukan dukya nani pî uplika nani ba, baha sakripaiska ba aikuki asla bri sa. 19Yang wiras aidul ba tanka pain brisa, apia kaka aidul ra sakripais dauki yan wîna ba wîna wala nani wal baha ba kau pain sa. 20Yang aisisna ba lika naku sa: hidan nani diara kum sakripais dauki yabuya bara, baha ba spirit saura nani ra yabisa, Gâd ra lika apia; bara yang want apia sna man nani spirit saura nani wal asla diara bri kama. 21Man nani sip apia sma Dawan kapka wina diaia bara spirit saura nani kapka wina sin diaia; bara Dawan tebilka wina piaia bara spirit saura nani tebilka wina piaia sin sip apia sma. 22Apia kaka yawan mita Dawan ba kupia tuskaia want sa ki? Yawan na witin purkara kau karna bangwisa ki? 23Upla nani wisa: "Upla ba dia daukaia want kaka witin ai laika." Baha kasak sa, sakuna diara sut ba pain baman lika apia sa. Upla ba dia daukaia want kaka witin ai laika, sakuna diara sut spirit pakaia dukia sa. 24Upla bani ai helpka plikaia apia sa, sakuna upla wala nani helpka lika. 25Dia, dia wîna atkaia watla wina atki sma ba pî bangws, bara lukankam klir kaia dukyara diara makabi walpa ra, 26kan, Ulbanka ra wi ba baku: "Tasba bara dia, dia baha ra ba sut sin, Dawan dukya atia sa." 27Kasak lukras uplika kum mita man nani ba ai watla ra plun piaia mai paiwbia kaka, bara man wan mai dauki bangwisa kaka, dia, dia piaia mamwanra kahbia ba pis, bara lukankam klir kaia dukyara man nani diara makabi walpa ra. 28Sakuna upla kum man nani ra mai wibia kaka: "Naha wîna na aidul nani ra sakripais dauki yan sa"; baku kaka, pipara, mai win uplika bara saura munaia apia dukyara, bara lukanka klir bri kaia ba dukyara sin. 29Yang aisisna na lika man lukankam dukyara lika apia, sakuna uplika ba lukanka dukyara. Sakuna upla kum makabi walaia sip sa: "Diakan yang pri laika ba, upla wala kupia dahra walras, laka aisi daukaia sa ki? 30Yang pati ba dukyara Gâd ra tingki wisna kaka, dia muni baha pisna ba tawan, yang maipara saura aisi bangwbia ki?" 31Baku bamna, pî bangwisma sapa, dî bangwisma sapa, dia, dia daukisma sapa, sut ba Gâd prana dukyara dauki bas. 32Upla kumi ra sin trabil munpara: Ju nani sapa, Ju apia nani sapa, Gâd serts ka uplika nani sapa sin. 33Yang daukisna ba baku dauki bas: yang lika dia, dia daukisna bara upla nani dia lihki ba kat daukaia trai kaikisna; yang painki plikras, sakuna upla wala nani painka lika, witin nani swaki sakan kabia dukyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\