1 Corintios 11

1Baku bamna, yang daukisna ba baku dauki bas, yang mita Kraist dia daukan ba kat daukisna ba baku. 2Muihki nani, man nani ra mamyunisni, pyu bani yang ra kupiam krauki bangwisma ba mita, bara smalkanka nani maikatna ba kat alki bangwisma. 3Sakuna yang want sna naha tanka na brima: upla bani lal ba lika Kraist, mairin lal ba ai maîa waitna, bara Kraist lal ba Gâd sika. 4Waitna kum ai pura suni mayunra dauki bara, apia kaka Gâd bila dahra aisi smalki bara, ailal ba srukisa kaka, witin mita Kraist ra swira daukisa. 5Sakuna mairin kum ai pura suni bara, apia kaka Gâd bila dahra aisi smalki bara ailal ba srukras kaka, witin ai maîa waitna swira daukisa; baha ba lika ai tawa irban kan baku sa. 6Mairin ba ailal srukras kaka, kau aitani sa ai tawa ba sut klakbia. Sakuna mairin kum ai tawa klakaia apia kaka ai tawa irbaia ba witin mapara swira dukya sa kaka, witin ailal srukaia sa. 7Waitna ba lika ailal srukaia apia sa, kan witin ba lika Gâd lilka pali sa bara prana ba sin. Sakuna mairin ba lika waitna prana sa; 8kan Gâd mita waitna ba paskan bara, mairin wina paskras kata, sakuna mairin ba waitna wina paskan. 9Mairin ba waitna tawan paskan kata, bara waitna ba mairin tawan lika apia. 10Naha pali dukyara sika, mairin ba insal nani tawan, ai lal pura ra ai maîa karnika sainka kum bri kaia sa. 11Ban sakuna, wan kristian rayaka ra, waitna ba mairin apu sip iwras sa, bara mairin ba sin waitna apu sip iwras. 12Kan mairin ba waitna wina paskan ba baku, baha sin natkara waitna ba mairin wina aisubi takisa; bara diara sut ba lika Gâd wina sika. 13Man nani pali naha tanka na luki kais: mairin ba ailal srukras Gâd ra ai pura sunaia ba aitani saki? 14Wan tanka pali ba mita wan smalkisa, waitna ba ai tawa yari bri kaia ba lika swira dukya sa, 15sakuna mairin ba ai tawa yari bri kaka, baha lika witin ai prana sa; kan mairin ra ai tawa yari ba yan sa ailal srukbia. 16Sakuna ani uplika naha tanka dukyara blahwaia want kaka, witin kaiki kaia sa, yang nani na, bara Gâd sertska nani ba sin natka wala lika kaikras bangwisna. 17Ban sakuna, naha smalkanka nani mai ulbisna na, yang man nani ra sip mamyunras sni; kan man nani asla aidrubankam daukisma ba saura mai munisa, pain mai munaia ba watlika ra. 18Ta palira, yang sturkam walisni, man nani serts ra asla aidrubisma bara, tilamra tarbaiwan laka nani bara sa; bara yang kasak lukisni naha na wiria kasak baku sa. 19Bamna, man nani ba aihka dakwi takaia sma, bara baku mika baha nani kasak kristian nani ba latan kaikan kabia! 20Man nani asla aikuki aidrubisma bara, Dawan pata pali ba lika piras sma. 21Kan man nani pî sma bara, upla bani taura wih ai pata mahka pisa; bara kum, kum pin daukikan, wala nani lika bla sut takisa. 22Man nani wamtla nani apu ki, bahara plun piaia bara diara diaia? Naku dauki bangwisma bara, Gâd sertska ba bahki kulkisma, bara diara apu uplika nani ra swira daukisma. Naha dukyara dia mai wimna bila kaiki bangwisma? Man nani ra mamyunaia sna ki? Naha dukyara lika yang sip mamyunras sni! 23Kan yang na Dawan pali wina, naha smalkanka man nani ra maikri na, brisatna: Dawan Jisas ba ai waihla mihta ra mangkan sin tihmika ra, brit ba ai mihta ra brin, 24bara Gâd ra tingki wih, kriki, wisata: "Naha sika yang wîni tara, man nani dukyamra yaban ba. Naha na yang ra luki dauki bas." 25Baku sin, pata tara ba pin ningkara, kap ba ai mihta ra brin bara, wisata: "Naha kapka sika lâ raya daukan sa, yang tailya ni. Aima bani man nani disma bara, yang ra luki dauki bas." 26Baku bamna, aima bani naha britka na pima bara naha kapka sin dima bara, Dawan pruanki ba param aisi bangwi bas, witin balbia ba kat. 27Baku bamna, ani uplika baha britka ba pî, kapka ba wina dî Dawan ra kulkras natkara bribia kaka, witinka ba Dawan wîna tara mapara bara talya mapara, sin pâtki ra sa. 28Baku bara, kumi bani brit ba piaia bara kap ba wina diaia kainara, ai kupia dara walra ba laki kaikaia sa. 29Kan witin baha ba pî dî bara, Dawan wîna tara tanka ba pain kaikras sa kaka, ai wîna ra pâtka dingkaia dukyara baha ba pisa bara sin disa. 30Baha mita sika man nani tilamra ailal siknis bara swapan bangwisa, bara tila nani sin pat pruan sa. 31Sakuna yawan pali wan tanka nani ba aman kaikbia kaka, Dawan bui baku wan laka daukaia apia kan. 32Sakuna Dawan wan laka dauki bara, klala wankisa, tasba uplika nani aikuki pât ra wan dingkan kabia apia dukya ra. 33Baku bamna, yang muihki nani, piaia asla taki bangwisma bara, pana, pana walkam nani bila kaiks aikuki piaia. 34Bara ani uplika plun pin daukisa kaka, bara ai watla ra piaia sa; bara baku mika man nani asla aidrubisma tankam ba, Gâd mita klala maikbia apia. Diara wala nani ba lika, yang man nani ra mai kaikamna bara, wapnika mangkamna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\