1 Corintios 12

1Muihki nani, yang want sna Spirit prisantka, upla banira sins tanka yabi ba baha nani kaikbia. 2Man nani pain kaikisma kau hidan katma bara, aidul bilas nani mita raski mai brihwi kata. 3Baha mita, nanara want sna kaiki kama, ani uplika naku wibia kaka: "Jisas ba latuban kabia!", witin ba Gâd Spiritka karnika mita aisaras sa. Bara upla kumi sin sip wiras: "Jisas ba Dawan!", witin ba Spirit Hulikira karnika mita aisisa kaka lika. 4Upla kum sip sa prisantka sat, sat ba briaia, ban sakuna sut yabi ba, sin Spiritka. 5Napakan warkka daukaia ba sat, sat bara sa, sakuna Dawanka kumi dukya sika, yawan dauki ba. 6Diara nani karnika sat, sat bara sa, sakuna sin Gâdka mita sika baha dauki ba upla sut ra. 7Gâd mita upla banira, Spirit yawan ra iwi ba tanka kum marikisa; upla sut painka dukyara. 8Spirit ba bak, witin upla tila nani ra sins tara brih aisaia sinska yabisa, bara wala nani ra lika, baha sin Spiritka bak diara tihu tanka kaiki aisaia sinska yabisa. 9Wala nani baha sin Spiritka mita, kasak lukan laka brisa; bara wala nani ra lika, sikniska ra nani rakaia karnika yabisa. 10Tila nani sain tara nani daukaia sinska yabisa, bara wala nani ra lika, Gâd wina sturi nani brih aisaia sinska. Wala nani ra Gâd mita sins yabisa, spirit kuninkira nani ba ani sapa bara Spirit kasakkira ba sin ani sapa kaikaia; wala nani bila sat, sat aisaia sinska brisa; bara kau pali wala nani ra lika, baha bila nani ra dia aisin ba tanka param aisaia sinska yabisa. 11Sakuna naha sut lika sin Spiritka kumi baman sa; witin mita sika upla banira sinska sat, sat yabi ba, nahki witin want ba kat. 12Kan Kraist ba lika wîna tara kum baku sa, bara baha ba wîna sirpika ailal brisa; baha wîna sirpika nani ba ailal sa sakuna, wîna tara kumi daukisa. 13Baku ba mita yawan sut na, Ju nani kabia apia kaka Grîk nani kabia kra, alba nani, alba apia nani, tahbi wan daukan bara, asla wîna tara kumi paskan sa, Spirit kumi baman bak; bara sut ra sin Spiritka kumi bak wankan din sa. 14Wîna tara kum ba, wîna sirpika kumi ni baman paskras sa, sakuna wîna sirpika ailal ni. 15Mina ba wibia kaka: "Yang na mihta apia, bara mita bila wibia, yang lika wina tara piska apia sna", baha dukyara lika sip apia sa wîna tara dukya kaia apia. 16Kyama ba wibia kaka: "Yang na nakra apia, bara baha mita wîna tara piska apia sna", baha mita sip apia sa wîna tara dukya kaia apia. 17Wîna tara aiska ba nakra baman kaka, yawan nahki walaia sip kabia? Wîna tara aiska ba kyama baman kaka, yawan nahki diara kia briaia sip kabia? 18Sakuna Gâd mita wîna tara sirpika bani ba ani pliska witin want kan ba kat mangkan sa. 19Baha sut ba wîna sirpika kumi baman kaka, wîna tara ba anira kabia? 20Bamna latan sa wîna sirpika ailal bara sa sakuna, wîna tara kumi baman sa. 21Wan nakra ba sip wan mihta ra wiras sa; "Wantkam apia sna"; wan lal ba wan mina nani ra sip wiras: "Yang man nani wantkam apia." 22Sakuna, wan wîna tara ra sirpika nani kau swapni baku nani ba, baha nani sika yawan kau want pali ba; 23bara wan wîna tara sirpika nani yawan kau bahki kulki ba, baha nani sika kau pain pali skahki ba. Bara pain apia baku kulki wîna sirpika nani ba sika, yawan kau prana yabi ba, 24baha prana ba wan wîna tara sirpika kau painkira nani ba want apia sa. Gâd ba wan wîna tara ra baku asla prakan, ani wîna sirpika nani yawan kau bahki kulki ba, prana bribia dukyara, 25bara baku wan wîna tara ra dakwi takan laka apu kabia; sakuna wîna sirpika bani ba sirpika wala nani dukyara trabil taki luki kabia. 26Wan wîna tara sirpika kum pât wauhwisa kaka, wîna sirpika wala nani ba sut sin wauhwisa; bara wîna sirpika kum ra prana yabuya kaka, sirpika wala nani ba sut aikuki lilia takisa. 27Baku bamna, man nani sut lika Kraist wîna tara nani sma, bara kumi bani baha wîna sirpika kum sma. 28Baku bara, serts ra Gâd ba upla tila nani ai pliska kat mangkan sa: taura pali, apastil nani, baha ningkara, Gâd dahra aisasara nani; ningkara, smasmalkra nani; ningkara, sain tara nani dauki bangwi ba; ningkara, sikniskira nani raki nani ba, upla ra help muni bangwi ba, ta bri uplika nani bara bila sat, sat aisaia sinska bri bangwi ba. 29Sut ba apastil sa ki? Sut ba Gâd dahra aisasara sa? Sut ba smasmalkra sa? Sut sain tara nani daukaia karnika brisa ki? 30Sut sikniskira nani rakaia karnika brisa ki? Sut bila sat, sat aisisa ki? Sut sip saki bila sat sat ra aisi nani ba tanka param sakaia? Apia pali. 31Baku bamna, trai kaiki bas kau sins pain nani ba Gâd wina briaia. Sakuna yang mita kau yabal pain kum mamrikamni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\