1 Corintios 13

1Yang na upla nani aisi ba bilara, bara insal nani bila sin aisaia sip kamna sakuna, latwan laka apu sna kaka, aisinki ba lika drum prukan kli, kli ini ba baku sa, pan taya prukan bin dauki ba baku. 2Gâd aikan bila dahra nani ba aisaia sip kamna kra, dahra prakan tanka nani ba sut kakaira kamna kra, sins laka sat, sat bri kamna kra, il nani ba ai pliska wina kitbi sakaia kasak lukan laka aitani kat bri kamna kra, sakuna latwan laka apu sna kaka, yang lika bahki sni. 3Dia brisna ba upla nani ra yuamna kra, bara wîni tara pali na sin angkbia wisi yabamna kra, sakuna latwan laka apu sna kaka, baha sut ba bahki man sa. 4Latwan laka bri uplika ba, wihka bila kaikisa; upla yamniki ra sa bara tatumra lika apia; aimayunras sa bara kakalwra sin apia. 5Ai natka nani ba saura apia sa bara ai dukya sin plikras; ai kupia baikras sa bara upla ra laui baman sin taukras. 6Kasak apia nani dukyara witin ai lilia takras, sakuna kasak tanka dukyara lika. 7Diara sut ba twilkisa. Diara sut ba kasak lukisa. Diara sut ba ai kainara bila kaikisa. Diara sut mapara ban bapi buisa. 8Latwan laka ba pruras ban raya iwisa. Pyua kum balbia, bara Gâd wina bila nani brin dahra aisabia apia, bila aihka nani ra sin aisabia apia sa, diara tanka kaikaia laka ba sin luha apia kabia. 9Kan yawan diara tanka kaiki ba wiria baman sa, bara Gâd bila dahra ba sin wiria baman yawan aisisa; 10sakuna aiska aingwa tanka ba balbia bara, wiria baman ba lap tiwbia. 11Yang tuktan kapri pyua, tuktan baku aisi katna, tuktan baku daira wali katna, bara tuktan baku sin luki katna; sakuna almuk takri nara, tuktan laka nani ba mahka swiri. 12Baha sin natkara, nanara yawan diara nani kaiki ba lukinglas ra baku sa, lilka tihmu baku; sakuna baha pyua ra lika, yawan latan pali kaikbia. Nanara lika yang wiria baman kaikisna, sakuna baha pyua ra lika aiska pali kakaira kamna, Gâd mita yang ra kakaira ba baku. 13Diara yuhmpa ban kaiara bara ba, kasak lukan laka ba, wan kainara diara bila kaikaia laka ba, bara latwan laka ba sin, sakuna yuhmpika wina kau tara ba lika, latwan laka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\