1 Corintios 14

1Bamna man nani trai kaiki bas latwan laka ba bri kaia, bara Gâd mita spirit sinska laka nani maikbia dukiara sin karna pali pliki bangwi bas, kau pali witin wina sturi nani brih aisaia ba. 2Baha uplika bila sat aihka aisi ba, upla ra lika aisaras kuna Gâd ra mika, kan upla kumi sin witin dia aisi ba tanka briras. Witin aisi ba Spirit tanka ra, sakuna upla kumi sin baha tanka briras. 3Sakuna Gâd wina sturi nani brih aisi uplika ba, upla wala nani ra aisisa, witin nani ba spirit tanka mapara yaka pawaia dukyara, ta baikaia, bara maisanihkaia sin. 4Bila sat aihka aisi uplika ba, witin spirit tanka ra pawisa, sakuna Gâd wina sturi nani brih aisi ba lika serts uplika nani ra spirit tanka yan pawisa. 5Yang brin ai dauki kabia, man nani sut ba bila sat aihka aisaia sinska nani bri kama; sakuna kau pali brin ai dauki kabia Gâd wina sturi nani brih aisaia sip katma kaka. Kan Gâd wina sturi nani brih aisaia ba kau pain sa, bila sat aihka aisaia ba wal, bankra bila sat aihka nani ra aisi dukya nani ba, tanka param saki aisabia kaka lika, serts uplika nani ba spirit tanka mapara pawbia dukyara. 6Baha mita, muihki nani, yang man nani ra bal bila sat aihka nani ra mai aisamna kaka, dia helpka man nani brima ki? Help nani brima apia, bankra Gâd mita diara kum yawan kaikbia dukyara mai aisuna kaka lika, diara tanka kaikan dahra kum mai wisna kaka, Gâd wina sturi kum brih aisuna kaka, wan kanra bila kaikan laka kum kabia. 7Myusik pulaia dukya nani, plut apia kaka arp, binka sat nani dauki sa kaka, binka aihka nani baku bara, tanka briras sa, dia tyunka kangbisa sapa. 8Bara war aiklabuya bara, sin trumpit binka ba latan kangbras sa kaka, suldawa kumi sin aiklabaia ridi takbia apia. 9Man nani ra sin baku takisa: twisam ni tanka briaia sip ba bila nani aisaras sma kaka, nahki upla walbia dia aisisma sapa? Man nani lika pasa ra ni aisi kama! 10Latan sa naha tasba ra bila sat ailal nara sa, bara kasak pali sut ba ai tanka brisa. 11Sakuna upla kum ai bila aisi ba yang tanka briras sna kaka, uplika ba mapara trengsar kum baku kamna, bara pana sin uplika ba, yang maipara witin trengsar baku kabia. 12Baha mita, man nani spirit tanka mapara sins nani brin pali mai dauki ba, kau pali trai kaiki briaia sma, baha nani serts uplika nani ra yan pawi ba. 13Baku bamna, ani uplika bila sat aihka aisi ba, Gâd ra makabaia sa baha bila ra aisi ba tanka param sakaia karnika yabia. 14Kan yang bila sat aihka kum ra puri sunisna kaka, kasak pali spiritki ba lika ai pura sunisa, sakuna kupi lukra ni lika baha wina help kumi sin briras. 15Ban kaka, yang dia daukaia sna ki? Spiritki ni puri sunaia sna, bara baha ni baman apia sakuna kupi lukra ni sin. Spiritki ni lawana nani aiwanaia sna, bara baha ni baman apia sakuna kupi lukra ni sin. 16Kan man ba spiritkam ni baman, Gâd ra mayunra yabisma kaka, upla kum baha wali ba sip tingkikam pura sunra, bara man wal asla takras, kan dia aisisma ba witin tanka briras sa. 17Tingkikam pura sunra ba uya pain kaia sip sa, sakuna uplika wala ba spirit mapara sip pawras. 18Yang Gâd ra tingki wisna, man nani sut purkam ra bila sat aihka aisaia sip sna ba dukyara; 19sakuna prias dauki bara kau want sna, upla tanka briaia sip kaka bila 5 aisaia, upla wala nani ra sin smalkaia dukyara, bila sat aihka ni bila 10 tausin aisaia watlika ra. 20Muihki nani, tuktan sirpi nani baku luki kapara. Saura daukaia mapara lika tuktan nani baku bas, sakuna lukankam mapara lika upla almuk nani baku bas. 21Lâ wauhkataya ra naku ulban sa: "Naha nisanka ra bila aihka nani upla trengsar nani bila bak sin aisamna, sakuna baku kabia sin bili walbia apia, Dawan baku wisa." 22Baku bamna, bila sat aihka nani aisaia sinska ba lalukra apia nani mapara sain kum sa, lalukra nani mapara lika apia. Sakuna Gâd wina sturi nani brih aisaia sinska ba lalukra nani mapara sain kum sa, lukras nani ra lika apia. 23Bamna, serts uplika aiska ba asla takan bara, kumi bani bila sat aihka aisisa kaka, bara lan apu uplika tila nani lalukra apia nani bal dimuya kaka, aisi bangwbia apia ki man nani ba lamla saura takan sa? 24Sakuna sut Gâd wina sturi nani brih aisisma kaka, bara lalukra apia kum apia kaka lan apu uplika kum bal dimbia kaka, baha wina ai saurka ra witin kasak lukbia bara witin sin bapi bui luki kaikbia, uplika sut dia aisi ba walbia bara. 25Baku ai kupia dahra prakanka nani ba latan takbia, bara ai lula kriki Gâd ra ai pura suni mayunbia bara aisabia kasak pali Gâd ba man nani tilamra sa. 26Bamna, muihki nani, tanka na naku sa: Asla takisma bara upla kum ba Lawana Nani Pura Sunra nani ba brisa, wala ba smalkanka nani, wala ba Gâd wina diara kum param saki marikan ba, wala ba bila trengsar nani ra sturi yamni kum, bara wala lika aisi smalkan nani na tanka param aisaia. Au, diara bani na serts uplika nani ba, spirit mapara yaka pawaia dukyara kaia sa. 27Upla kum bila sat aihka nani ra aisisa kaka, upla wal apia kaka yuhmpa baman aisaia sip sa, bara ba kat sin kumi, kumi ra; bara aisi nani ba upla wala kum mita tanka param aisaia sa. 28Sakuna bahara upla kumi sin tanka ba param aisaia apu sa kaka, kau pain kabia asla takanka bara upla kumi sin diara aisabia apia, kuna kumi bani ai kupia wal aisabia bara Gâd ra sin. 29Baku sin, Gâd wina sturi nani brih aisaia dukya kaka, upla wal apia kaka yuhmpa aisabia, bara walka nani lika dia aisi ba tanka luki pliki kabia. 30Sakuna Gâd mita upla wala kum iwi bara diara kum saki marikuya kaka, pas kata ba mahka ai bila prakbia. 31Bamna baku man nani sut Gâd wina sturi nani brisma ba, sip sma kumi, kumi ra aisaia, bara baku mika sut lan takbia bara ai ta baiki bangwbia. 32Gâd wina sturi nani brih aisi nani ba, ai spiritka nani ba yaka bauaia sa, 33kan Gâd ba kupia kumi laka Gâd ka sa, tanis turban laka Gâdka lika apia. Gâd uplika nani asla takanka sut ra dauki natka ba baku, 34mairin nani ba serts ra sap kaia sa, naku daukaia la apia sa bamna. Kyama lihni nani kaia sa, Moses laka wi ba kat. 35Witin nani diara kum kaikan daukisa kaka, utla ra ni ai maîa waitna nani ra makabi walaia sa; kan mairin kum serts ra aisaia apia sa. 36Pain damra wali kaia sma Gâd bila ba man nani wina ta krikras, bara man nani baman sin baha ba briras sma. 37Upla kum Gâd wina sturi nani brih aisaia sinska aitani brisa luki sa, apia kaka Spirit mita ingnika yaban ai dara walisa kaka, aitani luki kulkaia sa, dia man nani ra ulbisna na Dawan laka bila sa. 38Sakuna aitani luki kulkras kaka, pana sin witin ra aitani luki kulkaia apia sa. 39Baku bamna, muihki nani, trai kaiki bas Gâd wina sturi nani brih aisaia sip kaia, bara bila sat aihka nani ra aisaia ba sin man nani takaski bangwpara; 40sakuna diara sut ba painkira bara wapni kat sin dauki kama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\