1 Corintios 15

1Bara nanara, muihki nani, yang want sna swaki sakan sturka man nani ra mai smalkri ba, kupiam krauki kama. Baha smalkanka sika brisatma ba bara bahara bapi buisma. 2Naha sin smalkanka mita sika swaki mai sakan sa, man nani ba dia mai smalkri ba kat daukaia lukisma kaka; bahki pali lika kasak luki bangwras sma kaka. 3Pas taura lika yang palira ai smalkan sturka ba sika man nani ra laki maikri ba. Mai smalkri sa Kraist ba wan saurka nani tawan pruan, Ulbanka nani ra aisi ba baku; 4bara witin ba bikan bara yu yuhmpa ra kli buan baha sin Ulbanka nani ra aisi ba baku; 5bara Pita ra latan takan, bara baha ningkara apastil wala nani ra sin. 6Baha ningkara wan muihni 500 pura witin ba sin pyua ra kaikan, bara baha tila wina aihkika ba kau raya sa, bara tila nani lika pat pruan sa. 7Baha ningkara Jems ra latan takan, baha wina apastil sut ra. 8Sut ra latan takan ningkara, yang palira sin ai takan, yang na tuktan kum kau ai pyua aimakras kan aisubi takan baku kapri sakuna. 9Kan yang na apastil sut tilara kau mai kakaira sna, bara apastil ai makaia sin aitani apia sni, yang pali sika Gâd sertska rau sauhkri ba. 10Sakuna yang dia sna ba lika, Gâd yang wal ai kupia pihni brin ba mita; bara yang wal ai kupia yamni laka brin ba bahkira tauras sa. Sakuna, yang sika apastil nani sut purkara kau wark takri ba; baha ba yang pali lika apia, sakuna Gâd sika ai kupia yamni laka ni yang wal ba. 11Sakuna yang katna sapa witin nani kan sapa lika diara apia; naha sika yang nani sut aisi smalkisna ba, bara naha kat sika man nani kasak lukram ba. 12Sakuna yang nani smalkanki ba, Kraist pruan wina kli buan tanka sa kaka, diakan man nani tilam wina tila nani wisa, pruan wina kli upla sip buras? 13Bamna pruan wina kli buaia tanka apu sa kaka, Kraist sin kli buras sa; 14bara Kraist ba kli buras sa kaka, yang nani smalkisna sturka ba bahki sa, bara man nani kasak lukan laka brisma ba sin bahki. 15Bara baku sa kaka, yang nani na, Gâd witniska kuninkira nani sna, kan aisi bangwrisa, Gâd mita Kraist ba bukan; bamna pruan nani kli buaia ba kunin sa kaka, kasak apia sa Gâd mita Kraist ba bukaia. 16Kan pruan nani ba kli buras sa kaka, Kraist pali sin kli buras ka waia. 17Bara Kraist ba kli buras kan kaka, kasak lukan laka brisma ba bahki sa; bara man nani lika kau ban saurkam nani tilara sma. 18Bara baku sa kaka, Kraist ra kasak luki pruan nani ba sin tanis tiwan sa. 19Kraist bak wan kaina ra diara briaia luki ba naha tasba ra raya iwi na dukyara baman sa kaka, yawan lika upla sut tila wina kau umpirkira nani ba sika. 20Sakuna kasak pali sa Kraist ba pruan nani tila wina kli bukan kata; pruan nani kli buaia daknika tila wina witin sika ma tawahkia ba. 21Kan upla kum taka mita prura ba tasba ra balan ba baku, upla kum taka mita sin pruan nani kli buaia tanka ba balan. 22Adam daukan ba mita upla sut pruan ba, baku sin Kraist daukan ba mita upla sut raya kabia. 23Sakuna kumi bani ai pliska mangkan ba kat: Kraist ba sut taura; baha ningka ra, Kraist balbia bara, witin uplika nani ba. 24Baha kat lika pyua ba sut aimakbia; bara Kraist mita pura aimaki nani bani ba, pura karnika alki bani ba bara karnika sat wala alki nani ba sut pura lubia, king laka ba Gâd Aisa mihta ra mangkbia. 25Kan Kraist ba king kaia sa, Gâd mita ai waihla nani sut ai mina nani munhtara mangkbia ba kat. 26Bara waihla las saura ba sauhki tikan kabia ba lika prura. 27Kan Gâd diara sut ba, Kraist mina nani munuhnta ra mangki swin sa. Sakuna Ulbanka ra wisa "diara sut" ba witin karnika munuhnta ra mangkan sa bara, latan sa Gâd lika baha tilara dimras, kan witin sika diara sut ai mina nani munhtara mangkan bamna. 28Bara diara sut Kraist munhtara yan bauan kabia bara, Kraist pali Gâd Luhpia ba sin, Gâd munhtara baubia, witinka diara sut ai mina munhtara yan bauan ba, baku Gâd ba aiska pali king aimakbia upla nani sut pura ra. 29Bara tila nani sin bara sa, pruan nani tawan tahbi daukisa. Dia muni naha dauki sa? Pruan nani ba kli buras sa kaka, diakan baha nani tawan tahbi daukisa? 30Bara diakan yang nani na, pyua bani trabil ra sna? 31Yang na yu bani prura trabilka ra sna. Muihki nani, naha na kasak pali sa, sin man nani wan Dawan Jisas Kraist ra lalukra nani kapram, lilia sna ba wal baku. 32Upla laka natkara, Epesus ra yang daîwan kraskira nani aikuki aiklabri; sakuna baha wal dia win takri ki? Pruan nani kli buaia apia ba kasak kaka, yawan sipsa aisanka kum aisi ba baku wiaia: "Yawan plun pibia bara dibia, kan yauhka titan yawan prubia bamna." 33Man nani mamwakpara. Aisanka kum aisi ba baku: "Wan panika saura nani mita wan laka pain nani ba sauhkisa." 34Rayaka wapni bara kasak bara kli taus, bara kli sin saura daukpara, kan man nani tilam wina upla tila Gâd ra kakaira apia sa. Naha na aisisni, swiram daukaia dukyara. 35Sakuna ban kra upla kum makabi walbia: "Pruan nani ba nahki buisa? Wîna tara ba dia sat kabia ki?" 36Sinskas! Man tasba ra saumuk mangkuma bara, baha ba pruisa dusa ba raya kaia mata. 37Mangkisma ba lika dusa pawi takbia ba dukyara, plauar ma kabia kra, apia kaka dus ma sat wala sin pawbia. 38Baha ningkara Gâd mita baha ma ba, witin dia sat wîna tara want ba kat yan pawisa; ma banira dia wîna tara yabaia ba kat yabisa. 39Wîna tara sut ba sin satka apia sa; upla nani wîna tara ba sat aihka, daiwan nani wîna ba aihka, tnawira nani wîna ba aihka, inska nani wîna ba aihka. 40Baku sin kasbrika pura ra diara tara nani bara sa, bara tasba dukya tara nani sin; sakuna kasbrika pura ra dukya nani ba prana aihka sa tasba ra nani ba wal. 41Lapta ingnika ba, kati ingnika wal sat aihka, bara slilma nani ingnika wal sin sat aihka; bara slilma nani tilara sin ingnika sat, sat bara sa. 42Pruan nani kli buaia ba sin baku sa. Sukwi dukya kum tasba ra bikisa, bara kli pruras dukya kum buisa. 43Upla mita saura kulki diara kum bikisa, bara pranakira dukia kum buisa. Diara kum swapni kan bikisa, bara diara karnakira kum buisa. 44Spirit apu wîna tara kum bikisa, bara spirit bri wîna tara kum buisa. Spirit apu wîna tara bara sa kaka, spirit bri wîna tara sin bara sa. 45Baku bamna, Ulbanka ra wisa: "Pas upla Adam ba, rayaka bri uplika kum kata"; sakuna Adam wala ba lika rayaka yabi spiritka sa. 46Sakuna spirit dukya ba taura apia sa, spirit apu ba mika; baha ningka ra spirit dukya ba aula. 47Pas upla tasba yuya ni paskan kan ba tasba wina kan; waitna wala witinka ba kasbrika pura wina sa. 48Tasba uplika nani ba lika baha uplika tasba ni paskan kata ba baku sa; bara kasbrika pura uplika nani ba lika witin ka kasbrika pura ra wina ba wal baku. 49Yawan nanara baha uplika tasba ni paskan kata wal wan talya ba baku, naika pyua sin witin ka kasbrika purara ba wina wal sin wan talya kabia. 50Muihki nani, naha tanka na mai win ai daukisa: wîna bara tala ni paskan ba, sip Gâd King aimaki ba lakara ai dukya briras; kan ani dukya aisaui ba sip ban kaia dukyara ai dukya briras sa. 51Sakuna dahra prakan kum na wals: Yawan sut lika prubia apia; sakuna sut aihka wan lakan kabia, 52wan nakra klipan kumi ra, trumpit binka ba walbia. Trumpit ba inbia, bara pruan nani ba bukan kabia, bara kli prubia apia; bamna yawan na aihka wan lakan kabia. 53Kan yawan ra prui dukya ba, ban kaia pruras dukya bani ai kwalka baku dimaia sa; bara wan wîna tara prui na ban kaiara pruras dukya bani ai kwalka baku dimaia sa. 54Bara yawan wan iwanka ra saurakira tanka ba, sip kli saura daukras lâka ba bribia, yawan wan wîna pruaia lâka bri ba sip kli pruras ra taubia kaka, baku mita aimakan kabia Ulbankara dia ulbi swin ba: "Prura ba sauhki tikan sa pura luanka ba mita. 55Prura, pura luaia karnika bri katma ba anira sa? Prura, yang nani sairka paskaia karnika anira saki?" 56Saurka mita sika prura yawan ra wan sarka paskaia ai karnika yabi ba, bara lâ almuk mita saurka ra baha karnika yabisa. 57Sakuna Gâd ra tingki pali, witin ka mita wan Dawan Jisas Kraist bak pura luaia laka wanki ba! 58Baku bamna, muihki laitwankira nani, ban bapi bara pirwras kira bangwi bas. Pyua bani Dawan warkka ba kau ban dauki bas; kan man nani kaikisma Dawan wal asla wark daukisma ba lika, bahki apia sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\