1 Corintios 16

1Bara nanara lika aisisna, Gâd uplika nani Judia ra ba dukyara prisant nani saki blikaia ba; Galesha tasbaia sertska nani ra daukbia wiri ba baku dauks. 2Wîk bani yua pas palira, man nani kumi bani lalah wiria tnayara laki swiaia sma, dia pura sakan ba praiska kat; bamna baha ba suni bri bas, bara baku mika yang balamna bara, man nani lalah plikaia apia kama. 3Bara yang balamnara, ani uplika man nani mita bak sakma ba, baha nani mihta ra wauhkataya nani mangki yang Jerusalem ra blikamna, bara baku mika man nani prisantkam ba, wan muihni bahara nani bara, witin nani mita brisi yabia. 4Bara yang pali na sin wamna aitani kabia kaka witin nani yang wal wabia. 5Yang impakanki brimna bara, Masedonia tasbaia bak luaia sna; baku bamna, baha ningkara Korint ra balamna. 6Bankra man nani aikuki pyu wiria takaskamna baku sa, bankra lî pyua aiska ba nahara luamni, bamna baha ningkara anira impakaia kamna bara man nani sip kama help ai munaia. 7Kan yang na lui bal wamna bak baman lika, mai kaikan ai daukras sa, sakuna man nani aikuki wiria, pyua wihka takaskamna lukisni, Dawan baku wibia kaka. 8Sakuna Epesus ra takaskamna, Pentikus yua ba kat. 9Baha ra yang maipara sans tara pain kum bara sa, Dawan warkka pain pali daukaia dukyara, bara upla ailal baha mapara bangwi ba, bara sa. 10Timoti balbia kaka, man nani trai kaiki witin ba tilamra aikuki liliam bris, kan witin ba Dawan warkka daukisa, yang wal baku. 11Baha mita, man nani wina kumi sin witin ba bahki kulkbia ra. Sakuna, witin ba help muns, ai impakanka ra ai kupia kumi laka wal ban yang ra balbia; kan witin wan muihni wala nani wal balbia ba, yang bila kaikisna. 12Bara wan muihni Apolos ra kasak makabi kapri, wan muihni nani aikuki man nani ra bal mai kaikbia, sakuna nanara lika balaia apia win; sakuna witin sans bribia bara, balbia. 13Man nani aihwaki bas, bara kasak lukan lakara bapi bui bangwi bas. Waitna bas. Karnakira nani bas. 14Dia, dia dauki kama ba, latwan laka wal dauki bas. 15Stepanas ai watla uplika wal tanka ba kaikisma; witin nani sika Akeya tasbaia ra pas upla nani kristian taki ba, bara witin nani ai wîna aiska ni, Gâd uplika nani dukya dauki sa. 16Bamna, yang want sna, man nani sin bahmuna uplika nani ra baui kulki kama, bara ani uplika nani witin nani wal wark taki upla ra help muni nani bara sin. 17Stepanas, Portyunetus bara Akeyikus sin yang ra balan ba mita, lilia sni; man nani apu kapram ba mita, witin nani wamtlika ra aimakan. 18Witin nani yang ra spirit mapara maisinihkan sa, man nani ra maisamnihkan ba baku. Baha sat uplika nani ba pain pali kulki bas. 19Esia tasbaia sertska nani man nani ra ai lakula mai blikisa. Akwila Priska wal, bara witin nani watla ra daknika asla taki ba mita sin, kristian lakula uya mai blikuya. 20Wan muihni sut mita lamkula blikisa. Pana, pana lamkula wi bas, kyawalanka hulikira ni. 21Yang Pâl, mihti pali ni naha lakula ulbi mai blikuna. 22Ani uplika Dawan Jisas Kraist ra latwan kaikras kaka, witin ba latuban kabia. Wan Dawanka, bal! 23Dawan Jisas Kraist mita man nani ra yamni mai munbia. 24Man nani sutra Kraist Jisas ra latwanka ba mai blikuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\