1 Corintios 2

1Sakuna muihki nani, man nani ra Gâd kasakka tanka yukukan ba aisi mai smalkaia balatna bara, bila tihu nani bara sins tara ni sin baha ba aisaras katna. 2Kan man nani tilamra katna pyua, diara wala kaikaia ai daukras kan, Jisas Kraist tanka baman, bara kau pali lika, witin dus prihni ra saban ba. 3Man nani tilamra balri pyua, yang swapni kapri bara sibrin mita sin tatatwi katna; 4bamna sturi yamni ba man nani ra aisari bara smalkri bara, upla sinskira bila nani baku ni kupiam nani alkaia lukras katna. Sakuna, Gâd Spiritka karnika ba wal kupiam nani alkatna. 5Baku bamna, man nani kasak lukan laka brisma ba lika, Gâd karnika wina kata, upla sinska laka wina lika apia. 6Ban sakuna, ai spiritka mapara aingwa pawan nani bara, sins tara bila nani ni aisi bangwisna. Sakuna sinska laka na lika naha tasba dukya apia sa, naha tasba wihtka nani dukya sin apia, witinka nani naika mapa apu pali tiwi bangwbia ba. 7Sins laka tanka aisisna na lika, Gâd sinska laka dahra prakan ba dukyara sika, upla nani wina yukukan ba, kau tasba na paskras kaina wina Gâd bri ba, yawan wan prana dukyara. 8Naha tasba wihtka nani wina kumi sin sinska laka na tanka briras kata. Witin nani tanka na brin kan sa kaka, Dawan pranakira ba dus prihni ra sabaia apia kan. 9Sakuna, Ulbanka ra wi ba baku: "Witin ra latwan kaiki nani dukyara, Gâd diara nani ridi daukan sa; baha dukya nani ba kau upla kumi sin kulkras sa, walras, bara luki pali sin kaikras." 10Naha dukya nani sika Gâd ai Spiritka bak, tanka nani wan marikan ba. Spirit lika diara sut turbi kaikisa, Gâd tanka nani tihu ba sin. 11Ya upla nani tilara bara sa upla ai kupia ra diara luki ba kaikaia. Baku natkara sin Gâd Spiritka ba baman Gâd ra dia bara ba upla ra spirit bara ba baman lika kaikisa apia? 12Bara yawan na tasba spiritka briras sa; yawan lika Gâd mita blikan Spiritka ba brin sa, Gâd ai kupia yamnika mita diara nani wankan ba yawan tanka bribia wisi. 13Baku bamna, Gâd Spiritka yang nani ra ai smalkan bila nani ni naha dukya nani aisisna, sinski laka wina lan takri bila nani wal lika apia. Bara baku, spirit dukya nani ba, witinka nani Spirit bri bangwi bara, tanka pain wi bangwisna. 14Spirit apu uplika ba, Gâd Spiritka prisantka nani ba sip briras sa, kan witin mapara baha dukya nani sins apu baku atia sa. Witin sin sip tanka briras, baha tanka nani ba Spirit ni tanka pliki kaikaia sa bamna. 15Sakuna Spirit bri uplika ba lika diara nani laka ba tanka pliki kaikaia sip sa, bara upla kumi mita sin witin laka sip daukras sa. 16Bamna Ulbanka ra wi ba baku: "Dawan kupia lukanka ba, ya tanka kaikan ki? Ani uplika mita Gâd ra smalkaia sip sa ki?" Ban sakuna, yawan lika Kraist lukanka ba brisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\