1 Corintios 3

1Muihki nani, yang man nani ra Spirit uplika nani ra baku sip mai aisaras katna; yang man nani ra naha tasba uplika nani baku mai aisari, Kraist tanka nani mapara tuktan sirpi nani ra baku. 2Smalkanka tanka karna apia kum maikatna, tuktan swap lupia ra plun karna yabaia watlika ra tyala laya dakaki ba baku, kan man nani ba plun karna piaia sip apia katma. Sakuna nanara kat sin baha pata sip piras sma, 3man nani ba naha tasba uplika nani baku, kau ban raya iwisma ba mita! Man nani tilam ra tuman laka bara sa, bara pana, pana walkam nani aikuki sin unsabi dakwi takisma kaka, tasba uplika nani sma, bara upla sut dauki dukya nani ba kau daukisma. 4Kan upla kum bila: "Yang na Pâl uplika sna", bara wala bila: "Yang lika Apolos uplika" wisa kaka, naha tasba uplika nani dauki ba baku daukisma. 5Bamna, Pâl ba ya? Bara Apolos ba ya? Yang nani lika Gâd dukia dadaukra nani baman sna, bara yang nani mita sika Dawan ra kasak luki bangwram ba. Yang nani kumi bani lika Dawan wark aikan ba kat daukisna: 6saumuk ba yang mangkri, Apolos li laikan, sakuna Gâd sika yan pawan ba. 7Baku bamna, saumuk mangki uplika ba bara li laiki ba sin bahki atia sa; sakuna Gâd sika diara sut ba; kan witin sika dusa ba yan pawi ba. 8Mangki uplika nani ba wih lî laiki nani ba wal kumi sa; sakuna Gâd mita kumi banira ai warkka daukan ba kat ai mana yabia. 9Yang nani lika wark uplika Gâd warkka ra asla pana nani baku wark dauki bangwisna, bara man nani ba Gâd warkka dauki ba tasbaia baku bangwisma. Man nani ba sin, Gâd watla tara kum maki ba baku bangwisma. 10Gâd mita sins aikan ba kat, yang lika utla papaskra wihta baku sna bara playa bapanka ba mangkri, bara upla wala baha pura ra paskisa. Sakuna kumi bani aman kaikaia sa, witin nahki baha pura ra paskisa sapa. 11Kan Gâd mita Jisas Kraist pali ba playa bapanka baku pat mangki brisa, bara baha pura ra upla mita playa bapanka wala sip mangkras sa. 12Sakuna upla sip sa baha playa bapanka pura ra lalah pauni ni paskaia, lalah pihni ni, walpa manakira nani wal sin; upla wala nani sip sa dus nani wal paskaia, twi ni, waha nani wal sin. 13Upla bani warkka ba lâ daukan yua ra latan kaikbia; kan baha yua ba pauta klauhwan wal kabia, bara pauta klauhwan ba mita upla bani dia sat warkka daukan sapa tanka trai kaikbia. 14Ani uplika utla tara makan ba, pauta klauhwan ba mapara ban bapi bubia kaka, witin lika ai mana bribia. 15Sakuna witin paskan dukya ba amuya kaka, witin ai dukya sut tikbia, witin pali swak sakan kabia sakuna, upla kum pauta wina swakwi ba baku. 16Man nani kaikras sma ki Gâd tempelka bangwisma ba, bara Gâd Spiritka ba man nani ra iwisa? 17Baku bamna, ani uplika Gâd tempelka ba sauhkbia kaka, Gâd mita uplika ba sauhkbia. Kan Gâd tempelka ba hulikira sa, bara baha tempelka ba lika man nani pali sma. 18Upla ai kupia ra kunin munbiara. Man nani tilam wina kumi, naha tasba sinska laka kat witin ba sinskira sa lukisa kaka, witin ba sins apu baku takaia sa, bara baku lika kasak sinskira pali kabia. 19Kan naha tasba sinska laka ba Gâd mapara sins apu dukya baku sa. Ulbanka ra wi ba baku: "Gâd mita sinskira nani ba ai auyama laka kat prak alkbia." 20Bara naku sin wisa: "Dawan ba kaikisa, sins laka kakaira nani lukanka nani ba bahki atia sa." 21Baha mita, upla kumi sin upla nani dia daukaia sip ba dukyara aimayunaia apia sa; kan diara sut ba man nani dukyam nani sa: 22Pâl ba, Apolos ba, Pita ba, naha tasba na, raya kaia ba, prura ba, nanara pyua na, naika pyua ba sin; sut na man nani dukyam atia sa, 23bara man nani lika Kraist dukya sma, bara Kraist ba Gâd dukya sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\