1 Corintios 4

1Baku bamna, man nani mita yang nani na Kraist dukia dadaukra nani baku ai kulkaia sma, Gâd dahra prakan tanka nani ba aisi smalkamna wisi wan mangkan ba. 2Bamna, dukya dadaukra ba mita latan marikaia sa, witin ba ai dawanka ra kasak sa. 3Sakuna, yang maipara lika, man nani mita nahki laika aisi daukma ba apia kaka upla wala nani kra laika aisi daukbia ba sin, uya lukras sna; yang mihta sin laika aisi daukras sni. 4Kupi dara walra na klin brisna, sakuna baku bara wisi yang na pâtki ra apia sna lika wiras sna. Dawan sika laika aisi dauki ba. 5Baku bamna, pyu kau kan bara diara nani ba laka aisi dauki kapara. Dawan bal, tihmu ra yukukan dukya nani ba ingni ra brih sakbia ba, bila kaiki bas. Dawan mita upla nani ai kupia ra dia daukaia luki ba sut latan sakbia. Bara mika, upla bani mayunra briaia ba kat Gâd wina bribia. 6Muihki nani, man nani painkam dukyara naha dukya sut na mai wisna, Apolos wih yang wal praki. Yang nani daukri ba baku daukma wisi naha na aisisna, bara baku mika lan taki kama diara nani ulban ba, pura lui kau kainamra waia apia. Man nani wina kumi sin upla kumi tawan aimayuni bara walara bahki kulkaia lika apia sa. 7Bamna, man ba ya mita upla wala nani purkara kau tara mai daukan sa ki? Diara nani brisma ba sut Gâd maikras kata ki? Bara witin bui maikan kaka, diakan tara puli sma, diara nani brisma ba man mita saki briram kan baku? 8Diara nani luha sma ba pat sut yuya brisma, man nani pat yuyakira nani sma! Pat king sma lukisma, bara yang nani wina diara want apia sma! Kasak, king nani pali kapram kaka, yang aitani lukaia kapri, bara baku mika yang nani sip kaia kapri man nani aikuki king aimakaia! 9Bamna yang lukisni, yang nani apastil nani sna na, Gâd mita ningka palira ai swin baku sa. Yang nani na prura pâtka ra tauan uplika nani baku sna; tasba aiska ba, insal nani wih upla nani wal sin, wan kaikbia wisi wan mangkan sa. 10Kraist tawan yang nani na sins apu baku ai kulkan; sakuna man nani lika Kraist tanka nani briaia mapara sinskira nani sma luki sma. Yang nani na swapni, sakuna man nani lika karna. Yang nani bahki ai kulki, sakuna man nani ra lika mai kulkisa. 11Naiwa yua pali kat plun wauhwi bangwisna, din wan daukisa, bara kwala sin apu bangwisna, upla nani rau wan sauhkisa, yang nani waitla pali apu. 12bara yang nani mihti ni baman wark taki swapi sna. Upla nani mita saura wan wisa, sakuna pana yang nani mita bila yamni nani wisna. Rau wan sauhki bangwisa, sakuna ban bapi bui wauhwisna. 13Yang nani nini ra saura aisisa, sakuna pana kupi takaski apu witin nani ra smalkisna. Naiwa yua pali kat, upla nani mita naha tasba dipastika bara upla nani taski saki lulki ba baku wan kulki sa. 14Man nani swiram dauki baku lika naha na mai ulbras, sakuna kupia kraukanka kum maikaia dukyara, luhpi laitwankira nani ra baku. 15Bamna man nani ba, Kraist tanka mai smalkaia smasmalkra 10 tausin bri kama sakuna, aisikam ailal lika apu sma. Kraist Jisas ra kasak lukan laka brisma ba mapara, yang sika man nani aisikam, swaki sakan sturka yamni maikri ba mita. 16Baku bamna, man nani ra mamkabisna, yang daukri ba baku dauki kama. 17Naha dukyara, Timoti ba man nani ra blikuna. Witin sika Dawan ra luhpi laitwanki ra bara kasak pali ba. Witin ba yang na Kraist ra lalukra baku nahki iwisna tanka ba man nani kupiam kraukbia, plis sutra serts banira smalkisna ba baku. 18Man nani wina tila ba tara takan ai dahra walisa bara yang na man nani bal mai kaikamna apia luki; 19sakuna, Dawan baku wibia kaka, pat pali bal man nani mai kaikamna. Bara mika yang kaikamna prautkira nani ba dia daukaia sip ba, bara aisi bangwi ba baman lika apia! 20Kan Gâd king aimaki laka ba, bila nani aisi bisniska apia sa, sakuna karnika dukyara. 21Bamna, man nani dia ba kau lihki sma: man nani ra balamna bara klala maikamna, apia kaka, latwan laka bara kupi swapni brih balamna?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\