1 Corintios 5

1Bara nanara sturkam takan sa, man nani tilam ra waitna kum bara sa, witin ba ai aisika maîa pali wal brisa. Naha lika rug laka tara pali sa, bara nahmuna laka na Gâd ra kakaira apia nani tila ra sin yan sip daukras sa. 2Baku kan, man nani lika yamni daukram luki bangwisma! Kau ni sari pali bangwi kaia kapram! Ani waitna nahmuna dukya daukan ba, man nani tilam wina kangbi sakan kaia sa. 3Bamna yang na wîni tara mapara man nani tilam wina laiura sna, sakuna spiritki mapara lika tilam ra sni; bara naha saurka daukan waitnika ba pat laka daukri sa, yang na man nani tilam ra kapri kan baku. 4Man nani asla aidrubi sma bara, yang sin spiritki ra man nani aikuki kamna, bara Dawan Jisas Kraist karnika ba man nani wal kabia. Baku lika, wan Dawan Jisas nina ra. 5Bara baha waitnika ba Setan mihta ra mangkan kaia sa, ai wîna tara ba sauhki tikaia dukyara, bara ai spiritka ba lika Dawan Jisas balbia yua ra, swaki sakan kabia. 6Man nani diara daukisma na kalwi bangwaia apia sma. Sturi aisinka kum naku wi ba man nani kaikisma: "Lebin wiria baman plauar akban aiska ba yan puskisa." 7Baku bamna, saurka lebinka almuk ba lulki swis, bara man nani ba aiska pali klin kama. Baku mika, plauar akban raya kum lebin apu baku bangwi kama, bara yang kasak pali kaikisna man nani ba nanara baku sma. Kan Kraist pali ba yawan dukyara sakripais dauki ikan sa, bamna witin sika insal luan syîpka yawan bri ba. 8Baku bamna, wan lilia yua tara ba daukpi, brit lebin almuk bri ba wal lika apia, saurka laka bara taski laka lebinka ba, sakuna lebin apu britka ba wal mika, sunu laka bara kasak tanka britka ba wal. 9Wauhtaya wala mai ulbatna bara man nani ra mai wiri, upla rugkira nani wal diara apu bangwi kama. 10Naha tasba uplika sut wina tnayara tauma lika mai wiras katna, witinka nani taski laka dauki bangwi ba, apia kaka gridikira nani ba, aîmplikra nani ba, aidul nani ra ai pura suni mayuni bangwi ba. Witin nani tila ra dimaia apia kaka, man nani ba naha tasba wina taki waia kama. 11Yang wiaia lukri tanka ba lika naha: upla kum wan muihni wisa, sakuna taski laka daukisa, gridikira sa, aidul nani ra ai pura suni mayunisa, upla dusa kakuhbra sa, rûm dadira sa, aîmplikra kaka sin, witin wal taukpara. Bahmuna uplika wal iwi plun sin piaia apia sma. 12- 13Kan yang bisniski apia sa kristian daknika apia bangwi ba laka daukaia. Gâd mita witin nani laka daukbia. Sakuna man nani mita bila ra bangwi ba laka daukaia sma. Baha mita, baha saurakira ba man nani tilam wina brih saks.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\