1 Corintios 6

1Man nani wina kumi ai walka wal unsaban bri kaka, nahki sibrin apu wihta hidan nani ra wih la dimbia ki, Gâd uplika nani ra baha bisniska ba wapnika mangkbia makabaia ba watlika ra? 2Man nani kaikras sma ki, Gâd uplika nani mita tasba na laka daukbia sa? Bara man nani mita naha tasba na laka daukaisma kaka, naha bisniska sirpi lupia nani na laka daukaia sip apia sma ki? 3Man nani kaikras sma ki, yawan mita insal nani pali sin laka daukbia sa? Ban kaka, yawan yu bani bri bisniska nani ba kau pali daukbia! 4Bamna, man nani ba yawan yu bani bri bisniska nani dukyara unsaban brisma kaka, nahki witinka nani serts mapara bahki nani ba wihta mangkisma ki? 5Naha lika man nani swiram daukaia wisi mai wisni: Man nani tilamra sinskira kumi pan apu sa ki, upla ai muihni wal unsaban bri ba laka daukaia sip ba? 6Aitani saki, muihni kum ai walka wal unsaban bri ba, wihta hidan nani ba mawanra wih yaka ai laka ba daukbia? 7Kasak pali sa, man nani pana, pana walkam nani aikuki unsaban brisma ba latan marikisa bara, aiska pali kauhwram sa. Kau pain kabia, yarka wataui mai munaia ba? Kau pain kabia, yarka mai impliki bangwbia ba? 8Sakuna, man nani kasak laka daukras bara impliki bangwisma, muihkam pali nani ra sin. 9- 10Man nani kaikras sma ki, taniskira nani ba, Gâd king aimaki ba lakara ai dukya bribia apia? Baku bamna, man nani aimawahkpara! Kan ai maîa takras taski laka dauki ba, aidul nani ra ai pura suni mayuni bangwi ba, marit laka sasauhkra nani ba, waitna nani ai tahkia wal taski laka dauki nani ba, aîmplikra nani ba, gridikira nani ba, bla tatakra nani ba, upla dusa kakuhbra nani ba, upla dukya dadakbra nani ba sut sin, Gâd king aimaki ba lakara ai dukya bribia apia. 11Man nani tilam wina tila nani ba baku nani kata. Sakuna man nani ba saurka wina pat klin mai sakan sa, hulikira nani sin mai daukan sa, bara Dawan Jisas Kraist nina ba mita bara wan Gâdka Spiritka ba mita sin, kasakkira nani mai kulkan sa. 12Man nani tilam wina kumi kra naku wibia: "Yang lika pri bara dia daukaia sna ba laikki." Kasak; sakuna diara sut ba pain baman lika apia sa. Upla ba dia daukaia want ba ai laikka pri sa, sakuna diara kumi mita sin yaka upla ra alba briaia apia sa. 13Upla wala kum bila wibia: "Plun ba wan byara dukya sa, bara wan byara ba plun dukya." Kasak; sakuna Gâd mita sut ba sauhki tikbia. Upla wîna tara ba taski laka daukaia dukyara lika apia sa, sakuna Dawan dukya mika; bara Dawan ba wan wîna tara dukya sa. 14Bara Gâd mita Dawan ba pruan wina kli bukan ba baku, yawan ra sin ai karnika ni wan bukbia. 15Man nani kaikras sma ki, man nani kumi bani wînam tara ba Kraist wîna sirpika nani sa? Bara yang na Kraist wîna tara sirpika ba kum brih, rug mairin wîna tara ra brisi mangkamna ki? Sip apia pali! 16Man nani kaikras sma ki, ani uplika rug mairin kum wal asla prawan kaka, sut ba wîna tara kumi baku takuya? Kan Ulbanka ra wisa: "Wal ba wîna tara kumi takbia." 17Sakuna upla kum Dawan ra asla takuya kaka, wal ba kumi takisa spirit mapara. 18Baku bamna, taski laka wina man nani plaps. Saurka wala nani upla tila dauki ba, ai wîna tara lata tanira daukisa; sakuna ai maîa briras taski laka dauki uplika ba, ai wîna tara mapara saura daukisa. 19Kaikras sma ki, man nani wînam tara ba Gâd mita Spirit Hulikira maikan ba tempelka sa, bara Spirit Hulikira ba man nani ra iwisa? Man nani lika man nani dawanka nani apia sma, 20Gâd mita mana kum ni mai atkan sa. Baha mita man nani, wînam Gâd ra pain kulkaia sma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\