1 Corintios 7

1Bara nanara, man nani ai makabi walram tanka nani ba mai wisna. Waitna kum marit takras kaka, baha ba pain sa; 2sakuna rug laka bara ba mita, waitna bani ai maîa mairin bri kaia sa, bara mairin bani sin ai maîa waitna bri kaia. 3Bara waitna ba ai maîa, bara mairin sin ai maîa ba wal dia daukaia ba daukbia. 4Maîa mairin ba ai wîna tara dawanka apia, sakuna baha ba ai maîa waitna dukya sa. Bara baku sin, maîa waitna ba ai wîna dawanka takras sakuna baha ba ai maîa mairin dukya sa. 5Baha ba mita, pana, pana wal prawaia apia wipara, pura sunra warkka daukaia dukyara; wal la daukma pyu wiria wal asla prawaia apia. Baha ningkara, kli asla prawi bangwaia sma, wînam tara nani sip alki takaskras sma ba mita, Setan mita kra traikam kaikbia ra sia. 6Naha na adar baku lika mai wiras sna, sakuna help kum baku. 7Yang pali na want kawaina upla sut ba, yang wal baku kabia; sakuna Gâd mita upla banira sinska sat, sat yaban sa, upla tila nani ra naku, wala nani ra lika baku. 8Nanara, waitna mairin briras nani ra, bara pyarka mairin nani ra sin wisni: man nani mampara kau pain kabia mairin briras kama kaka, yang wal baku. 9Sakuna man nani wînam brinka ba sip alki takaskras sma kaka, marit taks; kan aitani sa marit takaia ba, wan wîna brinka karna ni amaia ba wal. 10Marit takan nani ra adar yabi wisna, maîa mairin ba ai maîa waitna swiaia apia sa. Naha adarka bila na yang duki lika apia sa, sakuna Dawan dukya. 11Sakuna maîa mairin ba ai maîa waitna swibia kaka, mairka ba ban marit takras kaia sa, ai maîa waitna wal kli ai uplika takaia. Bara baku sin, maîa waitna ba ai maîa mairin ra swiaia apia sa. 12Wala nani ra yang pali mai wisni, Dawan lika apia: wan muihni kum ai maîa mairin kum brisa, bara mairka ba lalukra apia sa, sakuna ai kupia kumi luki waitna ba wal ban brih iwi kaia luki sa kaka, wan muihnika ba mairka bara swiaia apia sa. 13Bara kristian mairin kum maîa ba lalukra apia sa, sakuna ai kupia kumi luki mairka ba wal ban brih iwi kaia luki sa kaka, mairin ba mita waitnika ba swiaia apia sa. 14Kan kasak lukras waitna ba, ai maîa mairin lalukra ba wal asla takan ba mita, hulikira kulkan sa; bara kasak lukras mairka ba, ai maîa waitna kristian ba wal asla takan ba mita, hulikira kulkan sa. Naku apia kaka, man nani luhpiam nani ba hidan nani luhpia bangwi ba baku kaia kan; sakuna naha mita, witin nani ba hulikira nani kulkan sa. 15Sakuna, waitnika ba apia kaka mairka ba sapa kasak lukras, dakwi takaia lukisa kaka, baku daukbia. Bara baku daukbia kaka, wan muihni, wan lakra ba, witin pri sa dia pliki briaia ba ai laikka; kan Gâd mita kupia kumi lakara iwi kabia wisi wan paiwan sa. 16Man, maîa mairin kristian sma ba, nahki kaikisma maîam waitna ba swaki sakaia sip sma sapa? Man, maîa waitna kristian sma ba, nahki kaikisma maîam mairin ba swaki sakaia sip sma sapa? 17Nahki kabia kra, kumi bani Dawan dia yaban ba kat iwi kaia sa, bara Gâd mita paiwan bara witin nahki kan ba kat. Serts nani sut ra yang naku adar yabisna. 18Gâd mita sirkumsisan pât bri uplika kum paiwisa kaka, uplika ba baha sirkumsisan ba ban bri kaia sa; bara Gâd mita sirkumsisan briras uplika kum paiwbia kaka, uplika ba sirkumsisan mangkaia apia sa. 19Sirkumsisan bri kaia apia kaka apu kaia ba lika, bahki sa; Gâd laka nani bila wali daukaia ba sika diara tara ba. 20Upla bani Gâd mita paiwan bara nahki kan ba kat, ban kaia sa. 21Gâd mai paiwan bara alba kapram kaka, man baha dukyara uya lukpara; sakuna pri takaia sanska bri kama sin, baku ni dauks. 22Kan upla kum Dawan bui paiwan bara alba kan kaka, nanara lika pri uplika sa, bara Dawan dukya daukisa; bara baha sin natkara, ani uplika Kraist mita paiwan bara pri uplika kan kaka, nanara lika witin albika sa. 23Gâd man nani ba mana tara ni mai atkan sa; baku bamna, upla nani mita yarka alba nani mai daukbia ra. 24Muihki nani, upla kumi bani Gâd mita paiwan nahki kan ba kat, ban witin mawanra baku pali kaia sa. 25Bara marit takras uplika nani ba dukyara lika, Dawan wina lâ kumi sin briras sna; sakuna yang dia lukisna ba aisuna, Dawan mita umpira ai kaikan ba mita upla kasak kum baku. 26Yang lukisna ba lika naku sa: ani uplika nahki ba, baku ban kaia kau pain sa, trabil pyua nani yawan nanara brih iwi na mita. 27Man ba maîam mairin kum brisma kaka, witin wina dakwi takaia lukpara; bara maîam mairin apu sma kaka, man plikpara. 28Sakuna marit takuma kaka, man saurka kumi sin daukras sma; bara tukta mairin kum marit takbia kaka, witin sin saurka kumi sin daukras sa. Sakuna marit taki uplika nani ba tani trabil nani bribia, bara naha trabilka nani bri ba yang want apia sna. 29Muihki nani, yang wiaia want sna tanka ba lika naku sa: yawan kau pyu wiria baman brisa. Bamna, nanara wina ai taura, marit waitna nani ba ai maîa apu baku iwi kaia sa; 30ini nani ba, sari apu baku kabia; kiki bangwi ba, lilia apu baku nani kabia; bara upla wina diara atki nani ba, dukya nani atkuya ba ai dukya nani apia kan baku lukbia; 31naha tasba wina ai helpka saki ba, baha helpka ba aiska pali bri bangwras baku kabia. Kan naha tasbaia yawan nanara kaiki na, mahka lui auya sa. 32Yang want sna man nani ba kupiam trabilka nani wina pri kama. Waitna maîa apu ba, Dawan warkka nani baman trabil taki lukisa, kan Dawan dia lihki ba kat witin dauki yabaia trai munisa; 33sakuna marit takan waitnika ba, tasba bisniska nani baman trabil taki lukisa, bara ai maîa dia lihki ba kat daukaia sin, 34bara waitna ba baku taui witin nani ra aubi brihwan sa. Bara mairin maîa apu ba apia kaka tyara aingwa pali ba, Dawan warkka trabil taki lukisa, kan witin want sa hulikira takaia, ai wîna ra bara ai spiritka ra sin; sakuna marit mairin ba tasba bisniska nani trabil taki lukisa, bara ai maîa waitna dia lihki ba kat daukaia sin. 35Naha na mai wisna lâ karna maikaia dukiara lika apia sa, man nani ra help mai munaia want sna ba mita. Sakuna, yang want sna man nani ba kulkanka laka pali ba bri kama, bara Dawan warkka ba aiska pali daukaia. 36Sakuna ani uplika luki kaka, ai luhpia mairin ba marit takbia ba kau pain sa, witin tyara pyua ba pat lui auya ba mita, bara baku daukbia ba kau pain sa kaka, witin dia kau pain sa lukbia ba daukaia sa; witin nani sip sa marit takaia, kan baha ba saurka kumi sin apia sa bamna. 37Sakuna ani waitnika, baku daukaia witin ra taibi munras sa, bara witin dia daukaia lukbia ba pri pali sa, bara ai kupia ra ai luhpia mairin ba marit takras ban kabia dukyara ban bapi lukisa kaka, witin pain daukisa. 38Baku bamna, ani waitnika ai luhpia mairin maîa baikisa kaka, witin pain daukisa; bara ani waitnika ai luhpia mairin maîa baikras ba, witin lika kau pain daukisa. 39Marit takan mairka ba kau ai maîa waitna ba raya pyua ra, witin lika pri apia sa; sakuna ai maîa waitna ba prubia kaka, witin ani waitnika ra want ba wal marit takaia pri; sakuna waitna ba lalukra kaia sa. 40Sakuna, mairka ba kli marit takras kaka, witin kau lilia kabia. Yang maipara lika baku sa, bara lukisni yang na sin Gâd Spiritka ba brisna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\