1 Corintios 8

1Bara nanara, aidul nani ra sakripais dauki yan pata ba tanka aisisni. Kasak sa baha aisi ba: Yawan sut tanka brisa; baha tanka kaikaia laka ba wan munisa yawan na tara sa, sakuna latwan laka mita lika spirit tani wan kan pawisa. 2Ani uplika diara tanka manis kaikisa luki ya ba, witin lika dukya lika dia tanka briaia kan lan kaia ba, kau lan apu sa. 3Sakuna ani uplika Gâd ra latwan kaiki ba, Gâd mita witin ra kaikisa. 4Baku bamna, aidul nani ra sakripais dauki yan pata ba piaia, yawan kaikisa aidul ba naha tasba ra diara bahki pali sa, bara Gâd kumi baman sa, wala apu. 5Bamna, kasbrika pura ra kra, tasba ra kra, gâd nani wi ba bara kabia kra, bara baha tanka ra gâd ailal, dawan nani sin ailal bara sa; 6ban sakuna, yawan mapara lika Gâd kumi baman sa, baha sika wan Aisa. Bara Aisa ba diara sut paskan, yawan na lika witin dukyara raya iwisa. Dawan sin kumi baman sa, baha sika Jisas Kraist. Witin mita diara sut ba bara sa, bara witin bak yawan raya iwisa. 7Sakuna upla sut naha tanka na kaikras sa. Upla tila nani aidul nani ra ai pura suni mayunra yabaia laka ban dauki kan ba, naiwa yua kat ban baha pata nani ba pisa, aidul nani ra sakripais dauki yan kan baku; witin nani kupia dara walra ba swapni sa, bara aidul ba mita taski daukuya luki bangwisa. 8Ban sakuna, plun ba mita Gâd lama palira lika wan brih wabia apia; bamna yawan na plun pibia ba mita kau pain nani lika takbia apia, bara plun piras ba mita kau saura nani sin takbia apia. 9Sakuna, aman kaiki bas, baha pri laka bri bangwisma ba mita, yarka witinka nani ai kasak lukan laka mapara swapni ba saura lakara batakbia ra. 10Kan man, naha diara nani tanka kakaira sma ba, aidul kum tempelka ra iwi plun pima, bara sinska swapan uplika kum mita mai kaikbia kaka, baha uplika ba sin ai kupia dara walra sibrin apu brih gâd bahkira plun yan ba piaia sip sa. 11Bara baku, naha uplika swapan na, witinka ba muihkam bara witin dukyara sin Kraist pruan ba, man diara tanka kakaira sma ba mita tanis tiwbia. 12Baku bamna, wan muihni nani ai kasak lukan laka mapara swapni bangwi ba kupia dara walra sauhki sma kaka, man nani ba Kraist pali mapara saura daukisma. 13Baha mita, yang plun pisna ba mita muihki ra saura daukisa kaka, yang kli pali wîna pimna apia, muihki ba saura lakara batakaia apia dukyara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\