1 Corintios 9

1Yang na pri sna apia? Yang na apastil sna apia? Yang na Jisas wan Dawan ba kaikri apia? Yang Dawan wal wark takri ma nani ba man nani apia? 2Bankra upla wala nani mita apastil kum baku pain ai kulkbia apia; sakuna man nani lika pain ai kulkaia sma, kan Dawan ra lalukra nani ba sika kaikisa kasak pali yang na apastil sna. 3Baha nani yang nini aisi ba mapara naku aisisna: 4Raitki brisna diara piaia bara diaia aiki ba sin briaia, 5bara baku yang sin kristian mairin kum maî brih taukaia, apastil wala nani dauki ba baku, Dawan muihnika nani sin, bara Pita sin. 6Apia kaka dia lukisma ki, Barnabas, yang wal baman upla nani main wan kaikaia rait brisa? 7Ya suldawa aimaki ai mana nani aibapi ba? Ya mita wain nasla nani mangki baha wina dabras ba? Ya mita syîp nani main kaiki, tyalka laya subi ba wina diras? 8Bara luki bangwpara naha na upla lukanka baman aisisna, kan Moses laka ra sin baku wisa. 9Bamna lâ wauhkataya ra naku ulban sa: "Bip waihntka plauar ma taibi ba bila, diara ni priskpara." Gâd naku aisan, witin bip bul nani dukyara lukisa baman lika apia, 10sakuna yawan dukyara lukisa, kan lâ ba yawan dukiara ulban kata; ani uplika tasba baiki ba bara plauar ma taibi ba sin ai kainara diara briaia luki daukaia sa baha daukbia ba wina diara bribia. 11Bamna, yang nani man nani tilamra spirit dukya ma nani mangkri kaka, diara tara luki bangwisma ki, man nani wina wan wîna dukya nani wiria dakamna? 12Upla wala nani mita man nani puram ra naku aimakaia sip sa kaka, yang nani kau lâ brisna apia? Baha raitka yang nani brisna ba, baku daukras. Sakuna, naha sut ban twilki bangwisna, Kraist sturka yamni aisi smalkanka ba, yabalka prakaia apia dukyara. 13Man nani kaikisma tempel warkka dauki uplika nani ba, tempel wina ai pata pisa. Wibia kaka, baha nani altar ra sakripais nani dauki yabi bangwi ba, bahara daîwan nani iki sakripais dauki yabi ba wina, wîna ba pî bangwaia sip sa. 14Baku sin, Dawan lâ mangkan swaki sakan sturka aisi smalki nani ba, baha warkka wina ai rayaka bribia. 15Sakuna aima kumi sin naha laka nani wina yang brih alkras, bara man nani wina kra diara kum pan aikma sin mai ulbras. Pruaia ni kau pain lukisna! Upla kumi mita sin naha liliaka brisna na mihti wina dakbia apia. 16Swaki sakan sturka aisi smalkaia ba lika, yang maipara aimayunaia dukya apia sa, kan yang baha daukaia sna. Sturi yamni ba aisi smalkras sna kaka, yang maipara saura pali kabia. 17Baha mita, kupi lukanka wina daukuna kaka, yang maina briaia sna. Sakuna ai taiban baku daukuna kaka, baku sin baha ba wark kum Gâd wina aikan sa. 18Baku bamna, maina brisna ba lika swaki sakan sturka mana luha smalkisna wina bara sin lilia brisna ba; smasmalkra warkka wina, diara briaia laka brisna ba wina, diara kumi sin sakras kira. 19Upla kumi sin albika apia sna sakuna, upla sut albika takri sa, upla kau ailal Kraist ra bri balaia dukyara. 20Ju nani tilara sna pyua Ju baku takisna, witin nani ba alkaia dukyara; wibia kaka, Moses laka munuhnta ra iwi nani ba dukyara, yang na baha laka munuhnta ra tauisna, witin nani ba win takaia dukyara, kasak pali baha laka munuhnta ra apia sna sakuna. 21Baha sin natkara, Moses laka munuhnta ra iwras nani ba alkaia dukyara; witin nani baku takisna. Kasak yang na Gâd laka munuhnta ra sna sakuna, yang Kraist laka munuhnta ra sna bamna. 22Kasak lukan laka mapara swapnikira nani ba aikuki sna pyua, swapnikira baku takisna, witin nani ba sin alkaia mata. Wibia kaka, witin nani baku takri sa, baku ban pan kum, kum swaki sakaia dukyara. 23Naha sat swaki sakan sturka daukisna, baha yamnika nani wina, yang sin duki briaia dukyara. 24Man nani kaikisma si plapanka kum ra sut plapisa, sakuna kumi baman prisantka ba brisa. Bamna plapi bas prisantka ba briaia praiska alkan ba kat. 25Pulanka kum ra win takaia ridi taki nani ba, dia, dia ai wîna ra saura munaia sip dukia nani ba wina tnayara taukisa. Bara witin nani baku daukisa pura luan prisantka kum pat aisaui ba briaia dukyara; sakuna yang nani lika aisauras prisantka kum briaia dukyara pât taki sna. 26Yang pali lika blain baku plapras; pasa ra pruki baku lika yang aiklabras. 27Sakuna, wîni tara na rau sauhkisna bara taibi munisna bili walbia, baku mika yang upla wala nani ra smalkisna tainka ba aingwa apia ai kulkbia ra sia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\