1 San Juan 1

1Diara nani sut mahka ta krikan pyua ra pat bara kan ba dukyara man nani ra ulbisna, yang nani kyaima ni dia walri ba bara naikra ni dia kaikri ba; bamna yang nani naikra pali ni kaikri bara mihti pali ni sin alkri. Baha sika Raya kaia Bila ba. 2Naha Rayaka na latan takan bara yang nani kaikri, bara witniska sin aisari; man nani ra yang nani mai smalkisna naha raya ban kaia laka na dukyara, witinka Aisa wal kan bara yawan ra param takan ba. 3Bamna dia yang nani kaikri bara walri ba, baha tanka man nani ra param saki aisisna, bara baha mita man nani yang nani wal asla kama, sin yang nani kasak pali Gâd Aisa bara ai Luhpia Jisas Kraist wal asla sna ba baku. 4Baku bamna, sturka nani na mai ulbisna, lilia laka brisma ba, aiska pali takbia dukyara. 5Naha smalkanka sika Jisas Kraist mita, yang nani ra mairikan bara pana man nani ra mai smalkisna ba: Gâd ba ingni bara witin ra tihmia tanka kumi sin apu sa. 6Yawan Gâd wal asla sa wisi aisi kabia kuna tihmia ra ban takaskisa kaka, yawan lika dia aisi ba bara dia dauki ba sut mapara kunin aisisa. 7Sakuna yawan ingni ra takaskisa kaka, sin Gâd ingni ra ba baku, yawan lika pana, pana wan walka wal asla pali sa, bara Gâd Luhpia Jisas Kraist talya mita, wan saurka nani sut ba wina klin wan sakisa. 8Yawan lika saurka kumi sin apu sa wibia kaka, yawan wan lukanka ra kunin munisa, bara diara kasak ba kumi sin yawan ra apu sa. 9Sakuna Gâd ra wan saurka nani dahra sakbia kaka, yawan sip sa kasak luki kaia, dia kasak ba witin daukbia; wan saurka nani sut sa swi tikbia bara wan watauanka laka sut ba wina sikbi klin wan sakbia. 10Sakuna yawan saura yaras wibia kaka, Gâd ba kuninkira sakisa, bara yawan witin smalkanka bila ba kasak pali alki briras sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\