1 San Juan 2

1Yang luhpi lupia nani, naha bila mai ulbisna man nani saura yama apia ba mata. Sakuna upla kumi saura daukbia kaka, wan tawan aisasara kum brisa aisa mawanra, baha lika Jisas Kraist, bara witin ba kasakkira sa. 2Jisas Kraist lika, witin ai wîna ba wan saurka dukyara sakripais mana yan; yawan wan saurka dukyara baman apia, kuna upla sut saurka nani sut ba dukyara. 3Gâd laka ba bila wali daukisa kaka, baha ba lika wan marikan sa yawan witin ra kakaira sa. 4Sakuna upla kum wibia: "Yang lika witin ba kakaira sna", kuna ai laka bila wali daukras sa kaka, baha uplika ba kuninkira bara diara kasak ba tanka witin ra apu sa. 5Sakuna, ani uplika Dawan dia wi ba kat dauki ba, baha sika Gâd ra kasak pali latwan kaiki ba; baku lika kaikan sa yawan, witin wal asla sa. 6Ani uplika witin Gâd wal asla sa wisa kaka, witin Jisas Kraist naha tasba ra iwi kan baku iwaia sa. 7Muihki nani, lâ raya wala kum yang man nani ra ulbras sna; baha sin lâka man nani mita ta pyua wina bri katma ba sika. Naha sin lâ bila almuk smalkanka sika pat walram ba. 8Ban sakuna, dia ulbisna ba bankra lâ raya baku takisa, bara baha ba diara kasak sa Kraist ra bara man nani mampa tani sin, kan tihmia ba mahka lui auya, bara kasak ingni ba pat ingwisa. 9Bamna upla kum wisa witin ba ingnira sa, sakuna ai muihni ra misbara kaikisa kaka, witin ba lika kau tihmia ra sa. 10Ya ai muihni ra latwan kaiki ba, witin lika ingni ra iwisa, bara diara apu sa witin ra munka saura daukaia. 11Sakuna ya ai muihni ra misbara kaikisa kaka, witin lika tihmia ra iwisa tihmia ra sin taukisa; ba mita witin anira auya sapa kaikras sa, tihmia ba mita nakra sut blain dauki bri ba mita. 12Luhpi lupia nani, man nani ra ulbisna, kan Gâd mita Jisas Kraist ra mai praki saurkam nani sut swih tikan sa. 13Man nani ra ulbisna, aisa nani, diara nani sut kau paskras kan bara witin ka pat bara kan ba kakaira takram ba dukyara. Wahma nani, man nani ra sin ulbisna, debil pura luram bamna. 14Luhpi lupia nani, man nani ra ulbri sa, man nani Aisa ba kakaira pali takram ba dukyara. Aisa nani, man nani ra ulbri ba lika, witinka diara nani sut kau paskras kan bara pat bara kan ba kakaira takram dukyara. Wahma nani, man nani ra ulbri ba lika, man nani karna sma ba dukyara; Gâd bila sin kupiam ra brisma bara baha sut purkara, man nani mita debil pura luram sa. 15Tasba na bara diara nani bara ba sut sin latwan kaikpara. Ani uplika tasba ra latwan kaiki ba, Gâd Aisa ra sip latwan kaikbia apia; 16kan tasba na mita wanki dukya ba kumi sin Aisa wina apia sa, tasba wina dukia nani ra. Wan wîna tara brinka saura nani ba, wan nakra diara pain kaiki bani brin dauki ba, naha tasba dukya nani ba wal aimayunaia laka ba sin, naha tasba wina baman sa. 17Bara tasba na ai brinka saura nani sut wal mahka lui auya; sakuna ya Gâd kupia laka kat dauki ba, ban kaiara raya ban iwisa. 18Luhpi lupia nani, pyua tnata ba pat baila sa. Man nani walram upla kumi Kraist mapara ba, witin aula; bamna nanara upla manis buan sa Kraist mapara, baha mita yawan kaikisa tnata yua ba baila sa. 19Witin nani ba lika yawan wan tila wina takan sakuna kasak pali mai wisna, baha nani ba yang nani pali wina lika apia sa, kan yawan wina kata, witin nani yawan wal ban kaia kan. Sakuna baha ba baku ban takan, upla nani mita param kaikbia dukyara, baha nani ba kasak pali yawan wan tila na wina apia sa. 20Sakuna Kraist mita man nani ra Spirit Hulikira maikan sa, bara baha mita man nani sut diara tanka kaikaia laka brisma. 21Bamna yang man nani ra ulbisna ba lika, man nani diara kasak tanka ba pain kaikisma ba dukyara, kaikras lika apia; bara man nani mita pain kaikisma, diara kasak ba wina kunin kumi sin sip balbia apia. 22Bara ya ba kuninkira saki? Ani uplika Jisas ba Misaia apia sa wibia kaka, baha uplika sika Kraist mapara ba, kan witin ba Aisa bara Luhpia wal sut ra kulkras pali sa. 23Luhpia ra kulkras uplika nani sut ba, Aisa ba sin briras sa; sakuna ya Luhpia ra kulki ba, Aisa ba sin brisa. 24Baha mita, ta pali pyua wina dia mai smalkan ba kupiam ra bri bas; bamna dia ta pali pyua wina mai smalkan ba kupiam ra bri kama kaka, man nani sin Luhpia bara Aisa ba wal asla pali kama. 25Bara Jisas Kraist mita pramis wan munan raya ban kaia laka ba wankaia. 26Yang naha na man nani ra ulbri, baha nani kunin mai muni nani ba dukyara. 27Sakuna man nani lika Spirit Hulikira Jisas Kraist wina maikan ba brisma; baha mita upla wala mita mai smalkaia apia sa, kan Spirit Hulikira ba diara nani sut mai smalkisa, bara dia witin mita smalki ba kunin apia, rait sa. Baku bamna, Spirit Hulikira mai smalkan ba kat, Kraist wal asla ban bas. 28Bamna nanara, luhpi lupia nani, Kraist wal asla ban bas, bara baku mika witin param takbia bara wan auyapah kabia, bara witin balbia bara ai mawanra yawan bubia, bara wan swira daukan kabia apia. 29Man nani pat kaikisma Jisas Kraist lika kasakkira sa; baku bamna, kaiki kaia sma, ani uplika nani kasakka laka dauki ba sika, Gâd luhpia nani sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\