1 San Juan 3

1Kais man nani, nahki Aisa Gâd latwan tara wan kaiki ba, bamna yawan na Gâd luhpia nani wan kulkan sa, bara kasak pali yawan lika bahmuna uplika nani sa. Baha mita tasba uplika nani mita wan kakaira apia sa, witin nani Gâd kakaira apia ba mita. 2Muihki laitwankira nani, yawan lika pat Gâd luhpia nani sa; bara tnata yua ra yawan dia kabia ba tanka nanara kau param sakras sa. Sakuna Kraist kli balbia bara, yawan sut witin ka wal baku kabia ba tanka pain kaikisa, kan witin nahki ba tanka kat yawan param kaikbia. 3Bamna upla bani naha bila kaikanka Kraist ra bri ba, witin ai wîna ba hulikira sakisa, sin Kraist hulikira ba baku. 4Sakuna ani uplika saura dauki ba, witin lika Gâd laka ba sauhkisa, kan saura daukaia ba lika lâ krikaia laka sa. 5Man nani pain kaikisma, Jisas Kraist naha tasba ra balan wan saurka nani ba brih sakaia, bara witinka ra lika saurka sin apu pali sa. 6Baku bamna, ani uplika Kraist wal asla ban ba, witin saura daukras sa; sakuna ani uplika saura baman dauki tauki ba, witin lika Kraist kau kaikras bara kakaira sin apia sa. 7Luhpi lupia nani, upla kumi mita sin yarka kunin mai munbiara; ya diara pain dauki ba, witin upla kasakkira sa, Kraist witin ka kasakkira ba baku. 8Sakuna ya saurka laka baman dauki taukisa kaka, witin lika debil wina ba mita, kan debil lika ta pali yua wina saura dadaukra sa. Bamna Gâd Luhpia balan ba lika, debil warkka ba sut apu daukaia dukyara. 9Ani uplika Gâd luhpia kaka, witin sip ban saura daukras, kan raya kaia laka ba Gâd wina yan brisa. Bamna witin ban sip saurka dauki taukras, witin ba Gâd luhpia sa bamna. 10Baha mita yawan param kaikisa, Gâd luhpia nani ba ya sa, bara debil luhpia nani ba sin, kan ani uplika diara yamni daukras ba ai muihni ra sin latwan kaikras ba, witin lika Gâd luhpia apia sa. 11Naha sika baha smalkanka ta pali pyua wina man nani walram ba: yawan pana, pana wan walkara latwan kaikaia sa. 12Yawan lika Kên baku kaia apia sa; witin lika debil dukya kan ba mita ai muihni ra ikan. Bara dia muni ikan ki? Kan Kên dia dauki kan ba saura baman kan, kuna Abel dia dauki kan ba lika pain kan. 13Muihki nani, naha tasba uplika nani mita misbara mai kaikisa kaka, baha dukyara aihka lukpara. 14Bamna yawan lika prura wina raya kaia ra pat luan sa, bara baha ba yawan pain kaikisa, wan muihni nani ra latwan kaiki nani bamna. Ani uplika ai muihni ra latwan kaikras ba, witin lika pruan ban sa. 15Ai muihni ra latwan kaikras ba lika upla aîkra sa, bamna man nani pain kaikisma upla aîkra kumi sin ai kupia ra raya ban kaia laka sip briras. 16Dia ba latwan laka sapa tanka yawan pain kaikisa, Jisas Kraist yawan wan tawan ai rayaka ba yan bamna; bara yawan sin wan muihni nani tawan wan rayaka ba iki swiaia sa. 17Yuya bri uplika kum ai muihni kum diara want pali kan kaikisa, sakuna witin baha dukyara sari lukras kaka, nahki sip kabia witin ai kupia ra Gâd ra latwan kaikan laka ba bri kaia? 18Luhpi lupia nani, wan latwanka laka ba lika wan bila ni aisi ba baman kaia apia sa, sakuna latwan laka kasak pali ba sika upla ra diara kum dauki mariki ba. 19Bamna naku sika kaikaia sip ba, yawan na diara kasak ba uplika nani sa, bara baha mita Gâd mawanra wan auyapah kaia; 20bara wan kupia ba pâtki ra wan sakisa kaka, Gâd ba wan kupia wal kau tara sa, bara witin sin diara sut kaikisa. 21Baku bamna, muihki laitwankira nani, wan kupia mita pâtki ra wan sakras sa kaka, yawan lika Gâd mawanra wan auyapah pali sa; 22bara dia, dia witin ra makabia ba wankbia, kan yawan ai laka bila ba wali daukisa, bara witin dia pain kaiki ba sin daukisa. 23Bara witin ai laka ba sika, ai Luhpia Jisas Kraist ra yawan kasak lukaia, bara pana, pana wan walkara latwan kaikaia, witin mita yawan ra wan win ba kat. 24Ani uplika Gâd laka nani bila wali dauki ba, witin Gâd wal asla sa, bara Gâd sin witin wal asla sa. Baha ba yawan kaikisa Spirit Hulikira yawan ra wankan ba taka mita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\