1 San Juan 4

1Muihki laitwankira nani, Spirit brisa wisi aisi nani ba sutra kasak lukpara, sakuna tanka nani ba pliki kais, Spirit brih aisi ba sut Gâd wina sa sapa. Kan tasba na kuninkira ni bangwan sa, bamna wisa dia witin nani aisi ba lika Gâd wina baman sa. 2Bamna naha tanka bak kaikaia sip sma, Gâd Spiritka bri aisi uplika ba: upla bani Jisas Kraist ba kasak upla pali natkara naha tasba ra balan dahra param aisi ba, baha sika Gâd Spiritka brisa. 3Sakuna ani uplika Jisas dahra baku param aisaras ba, baha sika Gâd wina Spirit ba briras; sakuna, witin ka ba Kraist mapara ba spiritka brisa. Man nani sin pat walram baha spiritka ba balaia kan; bahamna, witin ba pat naha tasba ra sa. 4Luhpi lupia nani, man nani ba Gâd dukya nani sma, bara smasmalkra kuninkira nani ba pura luram sa; kan baha Spiritka Hulikira man nani wal ba lika kau tara sa, tasba uplika nani baha spiritka bri ba wal. 5Witin nani ba lika naha tasba wina sa, bara baha mita naha tasba dukya nani baman aisisa, bara tasba uplika nani mita lika witin nani bila walisa. 6Sakuna yawan lika Gâd dukya sa; bara ya Gâd kakaira ba yawan ra walisa, kuna Gâd wina apia uplika ba yawan ra walras sa. Baha mita, yawan kaikaia sip sa, ya Spirit pain brisa bara ya kunin spiritka bri ba. 7Muihki laitwankira nani, yawan lika pana, pana wan walkara latwan kaikaia sa, kan latwan laka ba Gâd wina sa. Latwan laka bri uplika bani ba lika Gâd luhpia, bara Gâd ra kakaira sa. 8Bamna ya latwan laka apu sa, Gâd kakaira apia sa, kan Gâd ba latwan laka sa. 9Gâd yawan wan dukyara ai latwanka laka ba param marikan, witin ai Luhpia kumi pali bri kan ba naha tasba ra blikan bamna, bara baku mika Kraist ba mita yawan sut raya kaia laka bri kabia ba mata. 10Nahara sika latwan laka tanka bri ba: yawan mita pas Gâd ra latwan kaikras, sakuna witin mita sika pas latwan wan kaiki ai Luhpia ba blikan, bara ai Luhpia bak wan saurka nani sut ban swih tikan sa. 11Muihki laitwankira nani, Gâd mita baku latwan wan kaikan kaka, yawan sin pana, pana wan walkara latwan kaikaia sa. 12Upla kumi sin kau Gâd ba kaikras sa; sakuna wan walkara pana pana latwan kaiki kabia kaka, Gâd yawan ra iwi kabia, bara ai latwanka laka sin aitani kat daukan kabia. 13Baha tanka ba lika yawan mita Gâd ra iwisa bara witin mita yawan ra iwisa, ai Spiritka wankan ba mita. 14Yawan pali mita baha ba kaikan, bara param aisi wisa: Aisa ba kasak ai Luhpia blikan, naha tasba ra iwi uplika nani ba swaki sakaia. 15Baha mita, ani uplika Jisas ba kasak Gâd Luhpia sa wisa kaka, baha uplika lika kasak Gâd ra iwisa bara Gâd pana baha uplika ra iwisa. 16Bamna baku yawan sip kan kaikaia bara kasak lukaia, Gâd mita latwan wan kaikisa. Gâd ba latwan laka; bara ya latwan lakara iwi ba lika Gâd ra iwisa, bara pana Gâd witin ra iwisa. 17Baku yawan sip sa latwan laka ba aiska pali briaia, bara baha mita tnata yua ra wan auyapah kabia; kan yawan lika naha tasba ra sa sin Jisas Kraist wal baku. 18Anira latwan laka bara sa kaka, bahara sibrin laka apu. Kan latwan laka pali ba mita sibrin laka ba apu daukisa, sibrin laka ba ai pâtka twilkisa bamna. Baha mita, ani uplika sibrin laka brisa kaka, witin lika latwan laka pali ba briras sa. 19Yawan Gâd ra latwan kaikisa, witin mita pas latwan wan kaikan ba mita. 20Bamna upla kum wisa: "Yang lika Gâd ra latwan kaikisni", kuna ai muihni ra misbara kaikisa kaka, witin lika kuninkira pali sa. Kan ani uplika ai muihni ra ai nakra ni kaiki kuna sip latwan kaikras ba, witin sip Gâd ra latwan kaikbia apia, witinka ra ai nakra ni kaikras ba. 21Kraist mita naha laka na wankan: Gâd ra latwan kaiki uplika ba, ai muihni ra sin latwan kaikaia sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\