1 San Juan 5

1Upla bani Jisas ba Kraist sa kasak luki ba, witin lika Gâd luhpia sa; ya aisa kum ra latwan kaikisa kaka, ai luhpia nani ra sin latwan kaia sa. 2Bamna yawan Gâd ra latwan kaiki ai laka nani wankan ba sin daukisa kaka, baha pyua yawan pain kaikisa, Gâd luhpia nani ra sin latwan kaikisa. 3Baku bara, Gâd ra latwan kaikaia ba lika ai laka bila nani sin wali daukaia sa; bara ai laka bila nani ba mita wihra wan taibras sa. 4Kan Gâd luhpia nani bani ba naha tasba na pura luisa. Bara naha kasak lukanka ba mita help wan munisa naha tasba pura luaia. 5Ani uplika kasak lukisa kaka, Jisas ba kasak Gâd Luhpia sa; witin lika sip sa tasba na pura luaia. 6Jisas Kraist naha tasba ra balan tanka ba lî bara tala wal mita wan marikan sa; bara lî ni baman apia, kuna lî bara tala wal ba mita. Bamna Spirit pali naha diara na witniska sa, kan Spirit ba sika diara kasak pali ba. 7Witnis nani ba yuhmpa sa: 8Spirit, li bara tala ba sin; bamna yuhmpa sut ba aikuki lukanka kumi brisa. 9Yawan upla witniska ba aitani kulkisa; sakuna Gâd witnis aisi ba lika kau tara sa upla witnis aisi ba wal, kan Gâd witnis aisin witin ai Luhpia dukyara. 10Ya Gâd Luhpia ra kasak luki ba, witin naha witniska bila na ai kupia ra ban brisa; ya Gâd ra kasak lukras ba mita, Gâd ba kuninkira sakisa, kan Gâd mita ai Luhpia dukyara witnis aisin ba witin kasak lukras pali sa. 11Bara baha witniska ba lika Gâd mita raya ban kaia laka wankan sa, bara naha raya ban kaia laka na lika ai Luhpia ra sa. 12Ani uplika Gâd Luhpia bri ba, witin naha raya kaia laka na sin brisa; sakuna ani uplika Gâd Luhpia briras ba, naha raya kaia laka na briras sa. 13Naha ulbisni man nani Gâd Luhpia ra kasak lukisma ba sut ra, bara baku mika damra wali kama man nani raya ban kaia laka ba brisma. 14Bamna yawan Gâd ra kat wan kupia mangki lukisa, kan yawan kaikisa, witin ai kupia laka kat dia, dia makabuya ba wan walisa. 15Yawan kaikisa Gâd wan pura sunra nani ba walisa, baku bara sin yawan kaikisa dia makaban ba sut pat brisa. 16Upla kum kaikisa kaka, ai muihni kum pruaia apia saurka kum daukisa; ai pura sunaia sa, bara Gâd mita raya kaia laka ba yabia, baha ba pruaia apia saurka sa kaka. Saurka bara sa pruaia dukya, bamna yang wiras bahmuna saurka dukyara puram sunaia. 17Watauanka laka bani ba saurka sa; sakuna saurka bara sa sip wan ikras ba. 18Yawan kaikisa ani uplika Gâd ba ai Aisika kulki ba, witin saurka tilara wataukras; kan Gâd Luhpia ba mita main kaiki ba mita, Setan mita sip lamara waras sa. 19Yawan na Gâd dukya ba dukyara pain kaikisa bara tasba aiska na lika Setan karnika munuhnta ra sa. 20Yawan sin pain kaikisa Gâd Luhpia ba balan, bara witin ba sins laka wankan, kasak Gâd pali ba kakaira takbia ba mata. Yawan baha Gâd ka kasakkira ba wal asla iwisa, wibia kaka, ai Luhpia Jisas Kraist wal. Naha sika kasak Gâd pali ba, bara raya ban kaia laka. 21Luhpi lupia nani, gâd kuninkira nani ba aman kaiki bas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\