1 San Pedro 1

1Yang Pita, Jisas Kraist apastilka, naha wauhkataya ulbisna baha nani ai tasbaia ra iwras, tasba wala nani rawi Pontus, Galesha, Kapadosia, Esia bara Bitinia tasbaia nani ra aihka, aihka iwi nani ba ra. 2Man nani ba Gâd Aisa mita bak mai sakan sa patitara wina, dia daukaia lukan ba kat. Spirit bak man nani ba upla hulikira nani mai daukan sa; witin ra ai bila wali daukma dukyara, bara Jisas Kraist talya mita klin mai daukbia dukyara sin. Bamna, man nani ba yamnika nani bara kupia kumi laka manis pali bri kama. 3Yawan wan Dawan Jisas Kraist, Aisika bara Gâd ba sin, witin ra mayunpi. Kan witin umpira kaikan laka tara bri ba mita, rayaka raya kum wankan sa, Jisas Kraist pruan wina kli buan ba bak. Naha na wan kanra diara bila kaikaia laka rayaka kum wankisa, 4bara baku diara manira nani kasbrika pura ra man nani dukyam wisi Gâd suni bri ba, witin mita maikbia. Baha diara nani ba lika sip aisauras sa, sip sin taski takras, bara sin sip sriwras. 5Bara man nani Gâd ra kasak lukan laka brisma ba mita, witin ai karnika ni kainam kahbisa, swaki sakan laka, tnata pyua nani ra param marikaia wisi ridi dauki bri ba, man nani alkma ba kat. 6Naha dukyara man nani lilia brisma, bankra aitani kabia, pyu wiria pan traika kaikanka ailal pâtka brima. 7Kan man nani kasak lukankam laka ba, lalah pauni baku sa: Baku bara pauta ni trai munan kaia sa, pain apia kaka saura sapa kaikaia dukyara. Ani kasak lukanka laka, baha traika kaikanra bapi bubia kaka, lalah pauni purkara kau mana tara sa; bara lalah pauni ba lika apu takisa. Bamna, kasak lukankam laka baku trai munan kabia bara, Jisas Kraist param takbia bara, man nani lika brima mayunra laka, prana bara pain kulkan laka ba. 8Man nani lika Jisas Kraist ba namkra pali ni kaikras, ban sakuna, latwan kaikisma; man nani witin ra kasak lukisma, namkra ni kaikras sma sakuna; bara ba mita lilia tara bara pranakira sin brisma, bara baha lilia tanka ba bilam ni sin sip aisaras, 9kasak lukankam laka dia daukaia luki ba brisma bamna, solkam nani swaki sakaia laka ba. 10Patitara pyua ra dahra aisasara nani naha swaki sakan laka tanka na pain pali pliki sakaia munan; bara Gâd ai painka mita man nani ra maikaia kan ba dukyara aisikan. 11Kraist Spiritka mita, patitara pyua wina Kraist pat wauhwaia kan ba dahra aisasara nani ra param mariki kan, bara baha ningkara prana balaia kan ba sin; bara witin nani baha uplika ba ya sapa pliki sakaia trai muni kan, bara baha Spiritki witin nani ra iwi kan ba mita pyua mariki kan ba ani sapa sin kaikaia pliki kan. 12Sakuna Gâd mita baha dahra aisasara nani ra, latan marikan ai warkka ba; witin nani ai dukya lika apia kan, sakuna yawan wan dukya kan ba. Bamna nana ra, naha sin dukya sika man nani ra maisampahkan ba. Sturi yamni bila twatwilkra nani, witin ka nani Spirit Hulikira kasbrika pura wina blikan ba karnika ni aisan ba mita, naha kasakka sturka nani mai win sa. Naha dukya nani lika insal nani pali sin tanka ba kaikan daukisa. 13Baha mita, man dia daukisma ba pain luki bas, bara rayakam ba pain bri bas. Gâd ai latwanka tara ba mita, Jisas Kraist balbia bara yamnika nani maikaia ba kat kainamra bila kaiki bas. 14Luhpia kyama lihni nani baku bas, bara kau Gâd ra kakaira apia katma bara, brinka karna nani bri kapram ba, kli daukpara. 15Sakuna man nani dia daukisma ba sut hulikira lâka ra dauki bas, Gâd witin ka mai paiwan ba hulikira sa bamna. 16Kan Ulbanka ra wisa: "Man nani hulikira bas, yang na hulikira sna bamna." 17Man nani Gâd ra puram sunisma bara, witin ra "Aisa" makisma, witin ka upla mawan kulkira lâ daukras ba, kumi bani dia daukan ba kat lâka daukbia bamna; ba mita man nani naha tasba ra iwisma pyua aiska ba, witin ra sîbrinkira kaia sma. 18Bamna Gâd ba baha rayaka bahki, almuk nani wina briram ba tila wina swaki mai sakan; bara man nani pain kaikisma, wan swaki sakan mana ba lika, diara aisaui nani ba wal aibapras kan, lalah pauni bara lalah pihni baku; 19man nani ba Kraist talya manakira ni pri mai sakan, witin ka syîp ai taya ra watauan apu bara, taski sin apu baku kan ba. 20Kraist lika Gâd mita kau tasba paskras kan wina naha dukya mata bak saki brin kata; kuna naha pyua nani tnatara witin latan takan man nani painkam ba dukyara. 21Kraist bak Gâd ra kasak lukisma man nani, bara witin ka sika pruan nani tila wina kli bukan bara prana sin yan; baku bamna, man nani kasak lukisma laka ba kainamra diara bila kaikisma ba sin Gâd ra kasak brisma. 22Nanara man nani, kasak tanka sturka ba bila wali daukram ba mita, solkam nani sunu daukram sa, wan muihni nani ra kasak pali kunin apu latwan kaikaia dukyara. Baku bamna, pana, pana walkam ra latwan kaikaia sma, kupiam aiska bara karnikam aiska ni sin. 23Bamna man nani kli aisubi takram sa, aisikam upla ba wina lika apia, kuna Gâd bila raya iwi ban kaiara bara ba wina mika. 24Kan Ulbanka ra wisa: "Upla sut ba twi baku sa, bara ai prana ba lika twi tangnika baku sa. Twi ba lawisa bara tangni ba kauhwisa; 25sakuna Dawan bila ba lika ban kaia ban kaiara sa." Bara naha sika swaki sakan sturka yamni bila man nani ra mai smalkan ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\