1 San Pedro 2

1Baha mita man nani saurka ba sut mahka swis; kunin laka kli daukaia apia, kunin daukanka nani mahka swiaia, tuman laka bara nina sauhki aisanka satka nani sut sin. 2Tukta swap lupia bisiura aisubi takan baku, plun mai dauki ba, spirit tyalka laya pali ba pliks, bara baha bak di pawma, bara swak takan laka, ba brima. 3Baku ba kasak pali man tanka briram sa kaka Dawan ba yamni sa. 4Bamna, man nani Dawan lamara bal, sin walpa rayakira kum ra baku. Upla nani mita Kraist ba lulki swin, kuna Gâd mapara lika walpa bak saki brin kum sa, bara mana tara brisa. 5Naha natkara, Gâd man nani, walpa rayakira nani baku, spirit tempelka kum mai daukbia, prîst hulikira nani, Jisas Kraist bak spirit sakripaiska nani dauki yaia, Gâd ra yamni kabia. 6Baha mita sin Ulbanka ra wisa: "Yang Saion ra walpa kum mangkisni, baha ba sika raya wihtka walpaia, bak sakan bara sin mana tara pali; ya witin ra kasak lukbia ba, bahkira takaskbia apia." 7Man nani kasak lukisma ba mampara lika, baha walpaia ba mana tara pali brisa; sakuna kasak lukras nani ba mapara lika, Ulbankara naku aisi na tnata alkisa: "Utla mamakra nani mita lulki swin walpaia ba, kau raya wihtka walpaia takan sa." 8Bara naha wala na sin: "Walpa tara kum, walpa kum ra sika ai mina pruki sa." Kan witin nani ai mina prukisa, sturi yamni bila wali daukras ba mita, Gâd kupia laka kat witin nani ra baku takaia kan bamna. 9Sakuna man nani sika kyamka kumi bak saki brin ba, king prîstka nani ba, nisan hulikira kum, Gâd uplika nani pali. Bara baha ba baku sa, man nani Gâd warkka aihkakira nani ba saki aisama dukyara, witin ka mita man nani tihmu tila wina saki, ai ingnika aihka painkira ra dimma wisi mai paiwan ba. 10Blasi pali man nani ba Gâd uplika nani apia katma, kuna nanara lika witin uplika nani sma; blasi pali upla kumi sin umpira mai kaikras kan, sakuna nanara lika Gâd mita man nani ra umpira pali mai kaikisa. 11Laitwankira nani, man nani ra bik takisna, man nani naha tasba ra impapakra tringsar nani baku, wan wîna brinka nani wan solka mapara aiklabi ba, dauki bangwpara. 12Gâd ra kakaira apia nani tilara pain watauki bas. Baku, witin nani mampara man nani ba lâ sasauhkra nani baku damhra sakbia bara, daukankam pain nani ba kaiki, Gâd ra mayuni kabia, witin bal tankam dukyara mamkabi walbia yua ra. 13Dawan tawan, upla mita wihta nani mangkan banira baui bas: king ra, witin ba kau karnika tara brisa bamna, 14witinka mita sin wihta tara nani ba lâ sasauhkra nani ra klala yabia bara yamni dadaukra nani ra prana yabia wisi bliki ba. 15Kan Gâd lika want sa, man nani diara yamni ba daukma, diara lan apu nani bara sins apu nani bila prakaia dukyara. 16Upla pri nani baku iwi bas; kuna pri lamka ba wal saura laka pura prakaia lika yus munpara. Sakuna Gâd napakanka nani baku iwi bas. 17Upla sutra kulki bas. Wan muihni nani ra latwan kaiks, Gâd ra sibrin bri bangwi bas, bara king ra sin kulki bas. 18Man nani dukya dadaukra nani, dawankam nani ra kulki baui bas; pain bara diara tanka kat kaiki nani ra baman lika apia, sakuna saura nani bara sin. 19Kan upla kum Gâd ra latwan kaiki ba tawan, lâ wataui nani mita pât nani yabi ba, ban bapi bui wauhwisa kaka, Gâd bui yamni munbia. 20Kan man nani diara kum saura daukisma ba tawan, klala maikisa bara baha ba ban bapi bui wauhwisma kaka, dia mana brima ki? Sakuna diara kum yamni daukram tawan ban bapi mita pât wauhwisma kaka, baha ba pain sa Gâd mawanra. 21Bamna Gâd ba man nani naha dukyara mai paiwan sa; kan Kraist lika man nani dukyamra pât wauhwan, bara witin daukan baku daukma wisi ai laka ba sin maikan, ai mina wapanka nani nina blikma dukyara. 22Kraist ba saurka kumi sin daukras; upla kumi ra sin kunin munras kan. 23Witin ra latubi kan bara, pana latuban kumi sin aisaras kata; pât nani yaban wauhwi kan bara, pana witin mita saura munaia wiras kata, sakuna ai tanka nani ba Gâd mihta ra mangki kan, witinka kasakka laka kat lâ dauki ba. 24Kraist mita ai wîna tara ra wan saurka nani twilkan, dus prihni pura ra, bara baku yawan sip kabia wan saurka nani mapara pruaia bara kasakka lakara iwi kaia. Witin ai wîna ra insauhkan ba mita man nani sut mai rakan sa. 25Kan man nani pas pyua syîp aimawahkan nani baku tauki kapram, sakuna nanara kli Kraist ra taui balram, bara witinka sika sepad baku tam brisa bara solkam nani sin main kaikisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\