1 San Pedro 3

1Baku sin, man nani maîa mairin nani, maîam waitna nani ra baui bas, bara baku mika witin nani tila wina kum, kum kra, Gâd bila bara kasak lukras kaka, ai maîa mairin nani tanka pain ba mita, witin nani kupia alkan kabia. Man nani ba bila kum pan aisaia sin apia sma, 2kan witin nani kaikbia man nani wataukankam ba sunu kulkanka laka ba wal. 3Man nani aiskahkisma ba, lata tani dukya nani kaia lika apia sa, tamwa aihkakira pitbanka nani kra, lalah pauni ni aiskahkaia ba, apia kaka kwala painkira nani dimaia kra sin. 4Sakuna baku daukaia watlika ra, pramna ba kupiam bilara kaia sa; baha painka ba sip tiwras sa, bara baha lika wan spiritka praut apu bara sapkira ba sika, baha ba Gâd mawan ra kau tara pali sa. 5Naha sin natkara, patitara pyua ra sin mairin hulikira nani ba baku aiskahki kan; witin nani Gâd ra kat luki kan bara ai maîa waitna nani ra baui kata. 6Sara ba baku kan; witin Ebraham bila kat wali dauki kan, bara witin ra sin win: "Yang dawanki." Bara man nani ba witin luhpia mairin sma, diara yamni ba daukma kaka bara diara kumi ra sin sia apu kama. 7Man nani maîa waitna nani sin, maîam mairin nani wal diara tanka briaia kat iwi bas. Witin nani ra kulkanka yabi bas, mairin ba kau swapni ba mita baman lika apia, sakuna Gâd ai kupia painka ra, witin nani ra sin pramis daukan rayaka yabaia man nani ra baku. Baku dauki bas bara diara kumi sin puram sunra ba takaskbia apia. 8Tnatara, man nani sut kupia kumi lakara iwi bas; pana, pana walkam ra umpira kaiki bas, bara pana, pana sin aikuki muihkam baku latwan kaiki bas. Man nani kupiam swapnikira bara bauikira nani bas. 9Saura mai muni nani ba, pana saura munpara, bara saura pali mai wibia kaka sin, pana saura pali munpara. Baku daukaia watlika ra, kau yamni muni bas, kan Gâd man nani ba yamnika briaia mai paiwan sa. 10Bamna Ulbanka ra naku wisa: "Ani uplika ai rayaka yua nani sutra, lilia bara auyapah kaia want sa kaka, witin ai twisa ba wilkaia sa saura aisaia apia, bara kunin nani aisi ba sin mahka swibia. 11Saurka ba wina tnayara taki diara yamni daukaia sa; witin kupia kumi laka pliki, baha nina kat waia sa. 12Kan Dawan lika kasakkira nani ba main kaikisa, bara baha nani pura sunra sin walisa; sakuna witin lika saura dadaukra nani mapara sa." 13Ya mita man nani ra saura mai munbia ki, diara yamni baman pyua sut wilin daukisma kaka? 14Sakuna man nani rayakam wapni ba tawan pât wauhwi kaia kra, kuna lilia kama. Upla kumi ra sin sîa yapara, sîbripara, 15kuna kupiam nani ra Kraist sa Dawan baku kulki bas. Pyu sut ridi bas, man nani diara bila kaikanka brisma ba, ya, ya mita tanka ba mamkabi walbia kaka, klir pali saki wiaia; sakuna baha ba bauikira bara kulkan laka dauki bas. 16Kupiam dara walra nani ba klir bri bas, bara baku mika ya, ya mita man nani Kraist nina blablikra, yamni wataukisma ba mampara saura aisabia ba, ai bila nani aisuya ba dukyara ai swira lukbia. 17Kau pain sa yamni daukan tawan pât wauhwaia, Gâd baku want sa kaka, saura daukan tawan pât wauhwaia ba wal. 18Kan Kraist pali, aima kumi baman wan saurka nani dukyara prura patka wauhwan. Witin lika yamni kan, sakuna yawan saurakira nani na tawan pruan, Gâd ra wan brih waia dukyara. Witin ba ai wîna tara mapara baman pruan, sakuna ai spiritka mapara lika kli raya takan. 19Ai spiritka ra sin wih baha spiritka nani silak ra nani kan bara aisi smalkan. 20Naha spiritka nani sika patitara pyua ra bila wali daukras kata ba, Noa ba awaia watla paski kan bara, Gâd lika wihka takaski bila kaiki kan. Baha bilara tila upla nani aimakan, sut bara upla 8 baman, li mita swaki sakan ba. 21Baha laya ba lika tahbi wan dauki laya ba lilka kan, naha mita sika nanara swaki wan saki ba. Tahbi daukaia laka ba lika wan wîna ra taski bri ba sikbi sakaia tanka apia sa, sakuna Gâd ra wan kupia dahra walra klin wankbia makabaia ba tanka sika. Bara swaki wan sakisa Jisas Kraist pruan wina kli buanka ba bak. 22Bara witin ka sika kasbrika pura ra uli Gâd lama palira iwi ba, bara insal nani, kasbrika pura ra karnika bri nani ba, bara karnika wala bri nani ba sut pura ra sin, witin wihta aimakisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\