1 San Pedro 4

1Baha mita, Kraist ai wîna ra pât wauhwan ba baku, man nani sin pât wauhwaia wilin kaia sma. Kan ani uplika pât wauhwan kaka, saurka ba mahka swin sa, 2kau naha tasba ra kabia pyua ra, upla wîna brinka nani kat kli daukaia apia, kuna Gâd kupia laka kat lika iwi kaia. 3Kan pyua nani ailal luan ra hidan nani dia daukan ba, sin dukia man nani dauki kapram, baku bamna saura daukaia laik taki bara iwi kapram, brinka saura nani ra, bla lakara bara pata piram binka nani ra, diranka kum ailal pali, bara aidul taski nani ra sakahkram. 4Nanara hidan ba man nani witin nani ra baha taniska laka kan uya dauki ai yula kahbras sma bamna, aihka lukisa, bara ba mita ninam ra saura aisisa. 5Sakuna witin nani ba Gâd ra ai tanka saki aisaia kabia, witin ka raya nani bara pruan nani laka daukaia ridi bara. 6Bamna pruan nani ra sin sturi yamni ba aisi smalkan, witin ka nani ba naha tasba ra upla wala nani ra laka dauki ba baku laka daukan kabia sakuna; witin nani ra aisi smalkan kan ai spiritka mapara Gâd raya ba baku bangwi kabia dukyara. 7Diara nani sut tnata yua ba pat baila sa. Baha mita, man nani sinskam yamni brih aihwaki bas bara kasak wilin pali puram suni bas. 8Diara sut purkara, pana, pana uplikam ra latwan kaiki bas, kan latwan laka ba mita saurka ailal ban swih tikisa bamna. 9Pana, pana walkam nani ba wamtla ra dingki bris, brukwan apu. 10Kumi bani Gâd mita ai sinska yaban praiska kat ai uplika nani dukya dauki kaia sa, Gâd yamnika sat, sat ba bisniska dadaukra painkira nani baku. 11Upla kumi aisi kaka, ai bila aisanka nani ba Gâd bila nani baku kaia sa. Upla kum ai uplika dukya daukisa kaka, Gâd mita karnika yabi ba wal daukbia. Dia, dia man nani daukma ba Jisas Kraist bak, Gâd ra mayunra yabaia dukyara kabia, bara witinka ra prana ba bara karnika sin yan kabia, ban kaiara. Baku kabia. 12Muihki laitwankira nani, traika kaikanka tara nani man nani puram ra aula ba dukyara aihka lukpara; baha ba diara trengsar kum mai takuya baku lika luki kapara. 13Sakuna, Kraist pât wauhwanka ba wal asla kumi wauhwaia sma ba dukyara lika liliam bangwi bas, bara baku sin witin balaia prana ba kaikma bara, man nani lilia pali kama. 14Kraist tawan saura pali mai wibia kaka, man nani liliam bas; kan Gâd Spiritka pranakira ba man nani puram ra bal iwi bahara takaskisa. 15Man nani tilam wina kum pât wauhwisa kaka, baha pâtka ba upla ikan tawan, implikan tawan, saura pali daukan tawan, upla wala bisniska tilara diman tawan kaia sin apia sa. 16Sakuna, upla kum kristian ba tawan pât wauhwisa kaka, ai swira lukaia apia sa, kuna Gâd ra mayunbia naha nina bri ba. 17Lâ daukaia mahka ta krikaia pyua ba balan sa, bara Gâd uplika nani pali sika pas laka daukan kabia ba. Bara baha ba yawan ra baku ta krikuya kaka, tnatara kat Gâd sturka yamni bila wali daukras nani ba mapara nahki kabia ki? 18Bara upla yamni nani ba ban baku pât pali wina swaki sakras kaka, lukras nani bara saura dadaukra nani mapara nahki kabia ki? 19Baku bamna, Gâd kupia laka kat pât wauhwi nani ba, ban diara yamni dauki kaia sa, bara ai solka nani ba aiska pali ai Papaskra mihta ra mangkaia sa, kan witin lika kasakkira sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\