1 San Pedro 5

1Nana ra man nani daknikam tilara almuk nani bara ba kupia kraukanka yabisni, kan yang na sin witin nani wal baku almuk kum sna. Yang na Kraist pât wauhwanka nani witniska sna, bara naika takaia prana ba, witin nani wal aikuki asla brimna. 2Man nani mihtam ra Gâd syîpka nani mangkan ba, sepad nani baku main kaiki bas; baha ba wilin pali dauki bas, Gâd want ba baku, taibi mai muni baku lika apia. Wark ba lalah brin mai dauki pali baku lika daukpara, kuna upla dukya daukaia want pali baku dauks. 3Baha nani mihtam ra mangkan ba pura ra dawanka baku kaia lika apia, sakuna tanka nani mariki bas daukankam ba ni sin. 4Baku bara, Sepad Wihta ba balbia bara, man nani kraun pranakira kum brima, bara baha ba lika ban kaia ra sip srawi luras ba. 5Baha sin natkara, man nani wahma nani, almuk nani karnika munhta ra baui bas. Man nani sut kumi bani walkam munhta ra bauaia sma; kan Ulbanka ra naku wisa: "Prautkira nani ba Gâd mita batakisa, sakuna bauikira nani ra lika ai yamnika ni buki help munisa." 6Bamna, Gâd mihta karnikira ba munhta ra bauikira nani bas, bara baku witin mita pyua kat mai bukbia. 7Trabilkam taki lukisma ba sut, Gâd mihta ra swis, kan witin lika man nani sut main mai kaikisa. 8Tankira watauki bara aihwaki bas; kan waihlam debil ba ya, ya piaia wisi, layan ihbi baku pliki taukisa. 9Kasakkam lukan laka kat bapi, witin mapara bui bas, kan man nani kaikisma muihkam nani sut tasba aiskara sin patka nani wauhwisa. 10Sakuna pyu wiria pât wauhram kabia ningkara, Gâd mita man nani ba aihwakira, dutki pali, karna kasak pali mai daukbia. Baha sin Gâdka sika yamnika nani sut wanki ba, bara ai prana ban kaia bara wan dukia briaia wan paiwan sa, Jisas Kraist wal asla. 11Witin ra karnika ba yan kabia, ban kaiara. Baku kabia. 12Silbanu helpka ni, witin ka muihni kasakkira kum kulkisna ba, naha wauhkataya bila prahni na mai ulbisna. Yang want sna man nani tambaikaia bara witnis taki pali sin mai wisna: yamnika nani briram ba lika, Gâd latwanka tanka kasak ba sika. Baha ba kat bapi bui bas! 13Babilun ra serts bara ba, baha sin Gâd mita man nani ra baku bak sakan ba, man nani ra lakula blikisa, bara luhpi Mark mita sin. 14Kristian latwanka ni pana, pana lamkula wis kyawalanka kum wal. Kraist dukya nani sma ba sut, kupia kumi laka bri bas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\